Žádost o místo

Žádost o místo je dopis, který zasíláte svému budoucímu zaměstnavateli spolu s životopisem, případně dalšími přílohami (kopie vysvědčení apod.). Je nutno tomuto představení věnovat dostatečnou péči vzhledem k tomu, že i dle tohoto dokumentu si udělá zaměstnavatel první obrázek o uchazeči. Má Vás jasně a stručně představit a zapůsobit dobrým dojmem. Je to Vaše první vizitka – dbejte na to, aby nebyla i poslední – první dojem platí. V žádosti o místo není třeba opakovat údaje uvedené v životopise – ten je přílohou Žádosti o místo.

Doporučujeme:

  • použijte čistě bílý nebo krémový papír formátu A4 vysoké jakosti (100 g/m2)
  • posílejte kvalitně vytištěný originál podepsaný vlastnoručně kvalitním inkoustem nebo kuličkovým perem, modrou barvou
  • dopis s životopisem pošlete nesložený v bílé nebo krémové obálce formátu A4
  • zvolte čitelný typ písma, některý z obvyklých fontů (Times New Roman, Arial, Arial Narrow, Sylfaen apod.) raději ne příliš originální, obvykle velikost 12 b, řádkování jednoduché
  • nesnažte se upoutat pozornost používáním barev, velkého množství zvýrazňování, typů písma apod. Váš dopis by mohl působit jako levná reklama
  • pište krátce a věcně – myslete na čtenáře dopisu
  • adresujte určité osobě, ne pouze na personální oddělení, zjistěte si např. telefonicky, komu je třeba adresovat
  • odstraňte gramatické chyby a překlepy – neostýchejte se nechat si je opravit

Podrobnější informace k jednotlivým částem dopisu

1) Vaše adresa včetně PSČ

2) Adresa budoucího zaměstnavatele

3) Místo a datum – zarovnejte k levému okraji, měsíc napište slovem, mezi místem a datem není čárka

Pozn.:

Mezi částmi 1, 2, 3 a 4 vynechejte vždy alespoň 1 řádek (můžete i dva). Posuďte sami, jestli je dopis správně umístěn na celé stránce – polovina textu dopisu by neměla „spadnout“ pod polovinu stránky.

4) Předmět dopisu napište tučně a vždy doplňte název pozice, o kterou máte zájem

Pozn.: Mezi body 4 a 5 vynechejte 2 prázdné řádky

5) Oslovení:

Píšete konkrétní osobě, oslovujte vždy 5. pádem. Pokud máte více možností (osoba má titul i uvedenou funkci), volte podle pořadí: 1. pracovní funkce 2. titul 3. příjmení

6) Úvodní odstavec

Začínáte informací o tom, kde jste se o nabízené práci dozvěděli. Doporučuje se, abyste se také zmínili o firmě samotné, o jejích produktech, pozici na trhu, perspektivách apod., Váš zájem o práci bude zřetelnější.

7) Základní informace o Vašem vzdělání, Vašich vlastnostech, schopnostech, zkušenostech a dovednostech

Vyberte skutečně jen nejdůležitější – ostatní najde čtenář v životopise. Při výběru Vám pomůže inzerát nebo jiná nabídka místa, na kterou reagujete. Najdete zde klíčové požadavky, které nesmíte zapomenout v dopise zdůraznit. Např. pro administrativní práce nabídněte spolehlivost, organizační schopnosti, práce s textovým editorem; pro práce v oblasti obchodu schopnost jednat s lidmi, práci v týmu ...

8) Závěr dopisu

9) Pozdrav

Pozn.: Mezi body 5 až 9 vynechejte vždy jeden prázdný řádek

10) Přílohy

Pod vlastnoručním podpisem uvádíte dokumenty, které k dopisu přikládáte a zasíláte společně v obálce (např.: životopis, kopie vysvědčení).