Registrace na Úřadu práce

Se žádostí o pomoc při hledání pracovního uplatnění je vhodné se obrátit na místně příslušný úřad práce (podle bydliště osoby, která žádá). Při splnění určitých podmínek máte nárok nejen na podporu v nezaměstnanosti, ale i na zvýšenou péči jako je rekvalifikace, pracovní rehabilitace atd. Úřady práce poskytují vhodné informace také na internetu. Navštívit úřad práce můžete již před uplynutím výpovědní doby. Máte možnost požádat kterýkoliv úřad práce o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. V tomto případě budete úřadem práce informováni o vhodných pracovních místech. Po skončení výpovědní doby se můžete registrovat jako uchazeč o práci a požádat úřad práce v místě svého trvalého pobytu o zprostředkování zaměstnání. A to vyplněním formuláře Žádosti o zprostředkování zaměstnání, který najdete nebo dostanete na úřadě práce osobně. Můžete také vyplnit elektronickou verzi. Výhodou elektronické verze je, že data vyplněná v této žádosti můžete použít také například v Žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Jako nezaměstnaný člověk vedený na úřadě práce máte svá práva a povinnosti.

Do evidence uchazečů o zaměstnání budete zařazeni ode dne podání žádosti o zprostředkování zaměstnání. Požádáte-li o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání, budete zařazeni do této evidence ode dne následujícího po skončení zaměstnání.

Takže pro ujasnění, pokud Vám skončil pracovní poměr např. k 31. 7., potom se zajděte na úřad práce zaevidovat mezi 1. 8. až 3. 8. Pokud na tyto dny vychází státní svátek nebo sobota či neděle, lhůta se o tyto dny prodlužuje. Pokud je tedy 2. 8. sobota a 3. 8. neděle, můžete se zaevidovat do úterý 5. 8. a v evidenci přitom budete vedeni úřadem práce od 1. 8.

Žádosti o zprostředkování zaměstnání je třeba podat osobně, zaslání žádosti poštou nebo elektronicky zákon neumožňuje. Úřad práce Vás, pokud splňujete zákonem stanovené podmínky, zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání. Nesplňujete-li tyto podmínky, vydá o tom úřad práce rozhodnutí.

Uchazeč a zájemce o zaměstnání

Při registraci na úřadě práce se nejčastěji zřejmě setkáte s pojmem uchazeč o zaměstnání. Tak je vnímán člověk, který požádá úřad práce o zprostředkování zaměstnání a splňuje podmínky pro registraci jako uchazeč o zaměstnání. Takto registrovaný nemůže být např. člověk, který pobírá invalidní důchod III. stupně, u kterého se nezjišťuje schopnost práce za mimořádných podmínek, viz dále registrace jako zájemce o zaměstnání.

Většinou se jedná o situaci, kdy nezaměstnaný (propuštěný, opouštějící zaměstnání) člověk přichází na úřad práce a očekává, že mu úřad práce pomůže v období hledání práce. Pomoc může očekávat v tom, že:

- pracovník zprostředkovatelny mu předá kontakty na firmy, které hledají zaměstnance,

- úřad práce Vám může zajistit a uhradit rekvalifikační kurz, neváhejte se na to zeptat,

- za splnění podmínek můžete pobírat podporu v nezaměstnanosti,

- úřad práce za Vás během registrace jako uchazeč o zaměstnání platí za určitých podmínek zdravotní pojištění.

Z registrace jako uchazeč o zaměstnání vyplývají určitá práva a povinnosti. Jinak je tomu u registrace jako zájemce o zaměstnání.

Na úřadě práce je možné se registrovat také jako zájemce o zaměstnání. Tak je vnímán člověk, který požádá úřad práce o zprostředkování práce a zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. Jedná se o to, že člověk nesplňuje podmínky registrace jako uchazeč o zaměstnání, ale přesto chce získat od úřadu práce pomoc během hledání práce. Může se jednat například o situaci, kdy je člověk poživatelem invalidního důchodu III. stupně, u kterého se nezjišťuje schopnost práce za mimořádných podmínek. V tomto případě:

- nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti,

- firma, potenciální zaměstnavatel nemůže žádat o dotace, příspěvky z úřadu práce při zaměstnání takového zaměstnance,

- dle vyjádření Call Centra služeb zaměstnanosti nevyplývá pro zájemce o zaměstnání žádná výhoda. Podle § 109 Zákona o zaměstnanosti však je i pro zájemce o zaměstnání určená rekvalifikace. "Rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce" (odst. 1, § 109 Zákona o zaměstnanosti). Na rekvalifikaci není nárok, záleží na rozhodnutí konkrétního úřadu práce, podle aktuální situace a možností.

Kdo může být registrovaný na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a kdo ne

Práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Uchazečem o zaměstnání se může stát fyzická osoba, která:

1. osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště, a

2. splňuje zákonem stanovené podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.

Do evidence uchazečů o zaměstnání nemůže být zařazena fyzická osoba, která:

1. je uznána dočasně neschopnou práce

2. pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu

3. je invalidní ve III. stupni s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek

4. vykonává trest odnětí svobody, vykonává ochranné opatření zabezpečovací detenci nebo je ve vazbě

5. neposkytne úřadu práce identifikační údaje

6. neposkytne nebo zruší souhlas se zpracováním osobních údajů.

Registrace na Úřadu práce a sociální a zdravotní pojištění

Za určitých podmínek je za vás v rámci evidence na ÚP jako uchazeč o zaměstnání státem hrazeno zdravotní a sociální pojištění.

Při pobírání invalidního důchodu III. stupně je za vás sociální i zdravotní pojištění "placeno" státem z titulu pobírání invalidního důchodu, evidence na Úřadu práce pouze v důvodu pojištění tedy není nutná.

Poživatelé invalidního důchodu I. a II. stupně mají státem hrazeno zdravotní pojištění. V případě registrace na ÚP jako uchazeč o zaměstnání je "placeno" státem i sociální pojištění, avšak pouze po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti. Dále je hrazen max. jeden rok (pro osoby mladší než 55 let) nebo max. tři roky (pro osoby ve věku 55 let nebo starší 55 let), kdy jste v evidenci ÚP, ale již bez nároku na podporu.

Uchazeč o zaměstnání, který nepobírá invalidní důchod, má placené zdravotní pojištění po celou dobu registrace na ÚP. Zároveň je mu hrazeno sociální pojištění po dobu pobírání podpory a navíc jeden, případně tři roky (viz. výše).

POZOR: Nejedná se o kompletní sociální pojištění, ale pouze o započítání této doby jako tzv. náhradní doby pojištění pro výpočet a nárok na důchod.

Pobírání invalidního důchodu III. stupně a registrace na Úřadu práce

Poživatel invalidního důchodu III. stupně MŮŽE být zaregistrován na úřadu práce. Jsou dvě možnosti registrace:

1. je zaregistrován jako ZÁJEMCE o zaměstnání, v případě, že má invalidní důchod III. stupně a není schopen práce za zcela mimořádných podmínek. V tomto případě mu nevzniká nárok na podporu.

2. je zaregistrován jako UCHAZEČ o zaměstnání, v případě, že má invalidního důchod III. stupně a je schopen práce za zcela mimořádných podmínek. V tomto případě má člověk nárok na podporu.

Informaci o schopnosti práce za zcela mimořádných podmínek zjistíte z posudku o invaliditě.

Výhodou z toho vyplývající je, že i zájemce o zaměstnání, pokud je osobou se zdravotním postižením, má nárok na pracovní rehabilitaci.

Kdo se může stát zájemcem o zaměstnání

Zájemcem o zaměstnání se může stát fyzická osoba, která:

1. má zájem o zprostředkování zaměstnání a

2. za tímto účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání.

Zájemci o zaměstnání úřad práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikaci. Vedení v evidenci zájemců o zaměstnání lze ukončit na základě žádosti zájemce o zaměstnání nebo v případě, že zájemce o zaměstnání neposkytuje úřadu práce při zprostředkování zaměstnání potřebnou součinnost nebo ji maří.

Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání má právo:

1. na zprostředkování zaměstnání, tj. na vyhledávání vhodného zaměstnání, poradenství a poskytování informací o pracovních příležitostech

2. na podporu v nezaměstnanosti při splnění zákonem stanovených podmínek

3. na zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, pokud ji potřebuje

4. na pracovní rehabilitaci, pokud je osobou se zdravotním postižením.

Uchazeč o zaměstnání je povinen

1. poskytovat úřadu práce potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a řídit se jeho pokyny

2. sdělit úřadu práce údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání, rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace, a dále sdělit, zda je osobou se zdravotním postižením; uplatňuje-li pracovní omezení ze zdravotních důvodů, je povinen je doložit lékařským posudkem registrujícího praktického lékaře

3. podrobit se na žádost úřadu práce vyšetření za účelem posouzení svého zdravotního stavu a vydání lékařského posudku, pokud žádá o zabezpečení pracovní rehabilitace, poskytnutí příspěvku na vytvoření chráněného pracovního místa, uvádí zdravotní důvody, které mu brání v plnění povinností uchazeče o zaměstnání nebo v nástupu na rekvalifikaci, nebo pokud jde o posouzení vhodnosti doporučeného zaměstnání z hlediska jeho zdravotní způsobilosti

4. oznámit úřadu práce výkon činnosti (na základě pracovního nebo služebního poměru, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti), který nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání do 8 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovního nebo služebního poměru nebo ode dne uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a ve lhůtě stanovené úřadem práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny,

5. oznámit úřadu práce nejpozději do 8 kalendářních dnů změny skutečností rozhodných pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, které osvědčil v žádosti o zprostředkování zaměstnání, důvody, pro které se nedostavil na úřad práce ve stanoveném termínu, a změnu bydliště v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.