CV (životopis)

Rozhodli jste se ucházet o novou práci a nemáte ještě sestavený životopis? Schází vám informace, co má takový životopis obsahovat a čemu se naopak vyhnout? Pak je následující článek právě pro vás.

Životopis neboli také Curriculum Vitae (CV) je dokument obsahující informace o vašem vzdělání, schopnostech a získaných pracovních zkušenostech, pomáhá vám oslovit zaměstnavatele a nalézt vhodné zaměstnání.  

Životopis je vaše vizitka a také často slouží právě jako první prostředek komunikace mezi uchazečem a potencionálním zaměstnavatelem. Zaměstnavatel si na základě životopisu vytvoří určitou představu a rozhodne se, zda právě vy budete přizváni k přijímacímu pohovoru. Proto je důležité, abyste při psaní životopisu kladli důraz na kvalitu zpracování.

Životopis musí být přehledný, věcný a měl by zaujmout.

V dnešní době je nejčastější vyžadovanou formou životopisu životopis strukturovaný.

Strukturovaný životopis (profesní)

Má strukturovanou formu, je systematický, psaný v heslech nebo v krátkých větách. Je přehledný a snadno čitelný.

K strukturovanému životopisu nezapomeňte přiložit motivační neboli průvodní dopis!

Další druhy životopisu:

 • europas - životopis, kterým se uchazeč představuje v různých zemích Evropy. Jde o strukturovaný životopis využívaný v jiných evropských zemích
 • úřední životopis - zákonem předepsané formuláře různých ústředních orgánů státní správy, státních institucí

Jak psát strukturovaný životopis?

Pokud se budete při psaní životopisu držet několika zásad, zcela jistě vytvoříte takový životopis, který zaměstnavatele zaujme a kladně ovlivní jeho rozhodování.

Základní pravidla při psaní životopisu:

 • musí mít strukturovanou formu
 • musí být stručný (nejlépe 2 strany)
 • přehledný, uspořádaný do tematických částí
 • musí obsahovat pravdivé informace
 • měl by být úhledný, jednoduchý
 • k životopisu přikládáme vždy průvodní dopis (motivační dopis)

 

Vzhled a úprava životopisu

 • vždy pište na čistý kancelářský papír formátu A4
 • dbejte na estetickou úpravu, zarovnání, okraje…atd.
 • při psaní používejte jen jeden typ písma a dodržujte stejné formátování v celém dokumentu
 • používejte univerzální písmo jako např. Arial, Times velikosti 11 nebo 12
 • stránky se popisují vždy jen z jedné strany listu  max. délka životopisu  2 listy (pokud jej máte z nějakého důvodu delší, pak tyto další informace uveďte do příloh)
 • věta nebo popis z první strany by neměly přecházet na druhou stranu listu.
 • pokud připojujeme fotografii, umístíme ji do pravého horního roku stránky.
 • fotografie by měla být průkazového formátu (např. fotografie na občanském průkazu
 • v životopisu zarovnáváme text vždy k levému okraji 

Šablony

Šablony mohou posloužit jako šikovná pomůcka při tvorbě efektivního životopisu. Do předem vytvořeného formuláře se vloží osobní údaje, veškeré informace o profesních zkušenostech, vzdělání…atd., nebo se jen přeformulují předem připravené texty.

Podle typu životopisu se vybírá šablona pro jeho tvorbu.

Když už se rozhodnete použít šablonu, doporučujeme poté životopis vylepšit, udělat ho dokonalým, aby se odlišoval od ostatních životopisů.  Vytvořit kvalitní životopis lze i bez šablony, do tvorby je však potřeba vložit více úsilí.

Šablona nám pomáhá držet se dané formy, ale forma není všechno. Je jenom na vás, jestli si k tvorbě životopisu zvolíte použití šablony, či nikoli.

Co by měl životopis obsahovat

Kontaktní údaje
Jméno a příjmení, titul
Nepoužívejte iniciály ani oslovení.
.Adresa
Nezáleží na tom, zda uvedete adresu trvalého či přechodného bydliště. Důležité je, aby byla aktuální pro korespondenci s novým zaměstnavatelem.
Telefon
Uvádějte jen jedno telefonní číslo (mobilu nebo pevné linky), na kterém budete k zastižení.
E-mailová adresa  
Důležitý údaj, který mnoho napoví o vašich základech počítačových a internetových znalostí. Pokud e-mailovou adresu ještě nemáte, doporučujeme vám si ji co nejdříve založit.
V žádném případě neuvádějte pracovní e-mail jako například novak@nazevfirmy_cz .

Váš profesionální e-mail by měl obsahovat pouze jméno a příjmení.

Můžete uvést datum a místo narození, státní příslušnost či stav - není to však povinné a rozsah těchto údajů by neměl překročit rozsah informací uvedených v rubrice Pracovní zkušenosti.

Pracovní zkušenosti
Začněte od nejnovějších údajů. Zaměstnavatele totiž obvykle zajímá hlavně stav od současnosti několik let dozadu. Je třeba uvést, odkdy dokdy zaměstnání trvalo, název zaměstnavatele, místo, název pozice. Ten obvykle bývá dost všeobecný (např. asistentka, sekretářka) a zaměstnavatel si neumí přesně představit, čím jste prošli. Proto také stručně uveďte náplň práce - okruh pracovních úloh, kompetence, nejdůležitější projekty, které jste řídili. Pokud jste v jedné firmě pracovali na několika pracovních pozicích, uveďte nejprve firmu a pod ni pracovní pozice seřazené chronologicky od nejnovější pozice k té nejstarší. V této části se uvádí i mateřská dovolená, respektive evidence na úřadu práce. Pokud jste se na úřadě práce evidovali po dobu kratší než půl roku, nemusíte evidenci na úřadu práce uvádět. Půl roku mezi jednotlivými zaměstnáními zanikne. Pokud jste byli evidováni déle, evidenci už je třeba uvést - jinak by v návaznosti jednotlivých let v životopise vzniklo "bílé místo".

Vzdělání
Údaje o vzdělání i kariéře začněte uvádět od nejnovějších k nejstarším (doktorandské studium, vysoká škola, střední škola). Uvádějte časové údaje - odkdy dokdy jste studovali, název a sídlo školy, kde jste studovali, obor, způsob ukončení školy (státní zkouška, maturitní zkouška, atp.) Pokud jste studovat teprve začali, například na vysoké škole, můžete to uvést v životopise. Základní školu neuvádíme, její absolvování se považuje za samozřejmost.

Další vzdělávání
Uchazeči o zaměstnání na údaje o dalším vzdělávání často zapomínají. Jsou však důkazem jejich zájmu o zvyšování kvalifikace a o prohlubování vlastních znalostí. Jde o všechny rekvalifikace, absolvované kurzy, školení a podobně, ze kterých máte doklad o absolvování: certifikát či osvědčení. Opět uvádíte: časové údaje odkdy dokdy, přesný název kurzu či rekvalifikace, název vzdělávací instituce, místo školení

Jazykové znalosti
V současnosti téměř každý zaměstnavatel vyžaduje ovládání cizího jazyka. Důležité je uvést, jaký jazyk ovládáte a na jaké úrovni. Rozlišují se čtyři různé stupně znalosti jazyka: pasivní, slovem a písmem, aktivní komunikace, odborná terminologie.

Další schopnosti
V tomto oddíle se uvádějí údaje týkající se následujících oblastí:
Řidičský průkaz
Skupina
Znalost strojopisu
Ovládání PC
Uvádějte všechny PC programy, které ovládáte, i s příslušnou úrovní (základní znalost, uživatelská znalost, administrátorská úroveň). Možná se nepovažujete za odborníka, ale pamatujte na to, že se ještě najde mnoho lidí, kteří nemají ani základy práce s PC - nedopusťte, aby si zaměstnavatel myslel totéž i o vás.
Ekonomické znalosti
Ovládáte-li účetnictví či vedení pokladny, uveďte to v této části.

Zájmy
Zahrnovat do životopisu tento oddíl není nutné. Vaše zájmy napovídají hodně o vaší povaze: o tom, zda jste spíše introverti (dáváte přednost individuálním sportům) nebo extroverti (skupinové sporty), jak prožíváte volný čas, o zaměření mimo profesionální život, atd.
Když už je chcete uvést, tak pouze ty vlastnosti a zájmy, které alespoň okrajově souvisí se zaměstnáním, o které máte zájem (např. jazyky, cestování atd.).
V této části můžete uvést dobrovolnické aktivity, členství v klubech, sdruženích, asociacích, zájmových organizacích, profesních sdruženích a podobně.

Reference
Je užitečné, když můžete uvést kontakt na osoby, které o Vás mohou podat reference. Někteří zaměstnavatelé to doslova vyžadují. Pokud tuto rubriku můžete vyplnit, je to bod pro Vás.

 Doplňující údaje

Zde můžete uvést váš zdravotní stav, upřesnit zdravotní znevýhodnění. Napište zde, jaké výhody na základě tohoto statusu OZP může zaměstnavatel čerpat (např. úlevy na daních, příspěvek od ÚP… atd.)

Tip:

Jestliže životopis píše člověk s postižením, které není na první pohled viditelné, do životopisu by zdravotní stav uvádět neměl. Je dobré se o svém zdrav. znevýhodnění zmínit až u přijímacího pohovoru v průběhu komunikace.

Jestliže životopis píše člověk s postižením, které je na první pohled vidět, uvádí se tahle skutečnost týkající se zdravotního stavu přímo do životopisu i se zmínkou o možných výhodách.

Místo, datum, podpis
Datum životopisu by vždy mělo být aktuální. Podpisem prohlašujete pravdivost údajů. Pokud životopis posíláte v elektronické podobě, podepisujete ho jednoduše svým jménem napsaným klávesnicí. Pokud ho však posíláte poštou, měli byste připojit i podpis rukou.

(ZDROJ www.profesia.cz)

Doporučujeme:

Vytvořte si samostatný životopis pro každý typ zaměstnání nebo pozici (například když se hlásíte na dvě pozice „HR konzultant“ a „Asistentka auditora“).

Projděte si webové stránky svého potenciálního zaměstnavatele a seznamte se s činností firmy. Uzpůsobte svůj životopis tak, aby byl přesně vytvořený pro danou pozici.

Ze životopisu musí být jasné, že chcete přesně tuhle práci. Pokud je to možné, vysvětlete také, proč jste si vybrali zrovna tohoto zaměstnavatele.

Životopis by měl mít jasnou strukturu, přehlednou úpravu a délku přiměřenou zkušenostem – pro absolventa školy to jsou dvě, maximálně 3 stránky. Pro zkušenějšího člověka pak o stránku více.

Klíčové body a fakta zvýrazněte. Neuvádějte informace, které nejsou pro danou pozici relevatní, případně jim věnujte pouze velice málo místa.
Zkontrolujte několikrát, zda text neobsahuje pravopisné chyby.
Neuvádějte do životopisu ani do průvodního dopisu očekávanou výši platu, pokud k tomu nejste přímo vyzváni.

Vždy uvádějte pouze pravdu. Zbytečně si nevymýšlejte, ale nebojte se nabídnout, co umíte. Nehledejte správnou odpověď na klasické otázky “proč chci pracovat u této firmy” nebo “proč mě zajímá tato pozice”, protože ta neexistuje.

Pište stručně a výstižně.

Životopis má pouze zařídit pohovor a ne rovnou sehnat zaměstnání. Nesnažte se do něj proto nacpat úplně všechno.
Názvy společnosti nebo vzdělávacích institucí můžete zvýraznit tučně, název pozice kurzívou.

Inspirujte se. Současná doba nabízí k inspiraci nespočet vzorů životopisů jak na internetu, tak i v různých příručkách. Ale pozor! Ne všechny vzory jsou kvalitní, zajímavé a správně napsané.

   
Jak zasílat životopis zaměstnavateli:

A)   elektronickou poštou

Posíláte-li životopis potenciálnímu zaměstnavateli e-mailem, není vhodné použít jako adresu odesílatele stávající firemní e-mail. Příliš dobrou vizitku ale nepošlete ani v případě, že odesíláte životopis z e-mailu typu "pepa-z-depa@example_com" apod. Pro účely hledání zaměstnání si založte „profesionální e-mail“, např. josef.novak@server_cz.

Je samozřejmě možné, že nemáte v hledáčku pouze jedinou nabídku zaměstnání. Přesto by však nebylo žádoucí, pokud byste Váš strukturovaný životopis zasílali hromadně na více adres. Máte-li o volná místa zájem, neměla by vám práce s rozesíláním unikátních mailů více zaměstnavatelům vadit.

Z předmětu zprávy (subjekt) by mělo být jasné, o čem zpráva je. Do předmětu zprávy proto definujte:

 • pracovní pozici, na kterou reagujete (v případě, že se jedná o prvotní kontakt) např.: "odpověď na inzerát A350 - asistentka ředitele" nebo
 • napište přímo "životopis" (v případě, že reagujete na výzvu k zaslání)

Tělo zprávy (body) by mělo obsahovat stručný text, který adresátovi sdělí, proč mu píšete. Nezapomeňte do těla zprávy uvést své kontaktní údaje (celou adresu vč. telefonu a e-mailu). Životopis do těla zprávy nevkládejte. Můžete sem však vložit průvodní dopis, který není nezbytně nutné připojovat jako samostatný soubor.

Strukturovaný životopis vyhotovte jako samostatný dokument a přiložte jej jako přílohu. Název souboru by neměl obsahovat diakritická znaménka a mezery. Soubor pojmenujte tak, aby bylo jasné, o co se jedná a komu patří. Vhodný název je například "zivotopis-novakova.doc", "cv-novakova.txt".

Soubor vytvářejte pouze v takových textových editorech nebo programech, které jsou rozšířené, případně uložte tak, aby byl spustitelný ve většině standardních programů. (např. ve formátech .doc, .rtf, .txt, .pdf)

Při tvorbě strukturovaného životopisu dbejte i na velikost souboru. Ta by určitě neměla překročit 1 MB. Větší soubory by zbytečně zatěžovaly adresáta při stahování pošty. Pamatujte totiž, že pravděpodobně nebude jediní, koho nabídka zaměstnání oslovila.

(Zdroj www.dobraprace.cz)

B)   klasicky poštou

Všechny dokumenty (životopis i motivační dopis) vložte do čisté velké obálky a pošlete doporučeně na adresu zaměstnavatele.

Čemu se při psaní životopisu vyvarovat:

 • nepište životopis jako vyprávění, není to slohové cvičení.
 • vyvarujte se pravopisných chyb
 • nepoužívejte hovorové ani  hanlivé výrazy
 • nechtějte zaujmout za každou cenu, nepoužívejte grafické efekty ani jiná zvýraznění. V tomhle případě platí, že v jednoduchosti je krása.
 • nepoužívejte více druhů písma a formátování
 • nenechte si životopis napsat cizím jazykem od překladatele, pokud jazyk sami neovládáte
 • při psaní životopisu se volí střízlivě barvy a vzory pozadí (raději nepoužíváme žádné)
 • nestřídáme různé velikosti ani styly písma (platí čím méně, tím lépe, především přehledně)
 • pokud je to možné, vyvarujte se méně častých zkratek.

Do životopisu neuvádějte:
Lživé informace
Plat – neuvádějte platové požadavky
Přílišná chvála a kritika
Podrobné osobní informace
Základní školu (její absolvování se bere jako samozřejmost)
Důvod odchodu z předchozí práce

Výpravný životopis

Výpravný životopis je psán v souvislých větách jako vyprávění.  Nedodržuje se zde strukturovaná forma.  Pro svou délku a nepřehlednost je v současné době používán jen ojediněle.

Asi jedinou výhodou vyprávěného životopisu je fakt, že vypovídá i o kandidátovi, o jeho znalosti jazyka, schopnosti tvořit souvislý text v písemné formě.

 Kdy se používá výpravný životopis?

1. Grafologický rozbor – u grafologického rozboru je ručně psaný životopis v takovéto  formě nezbytností. Otázkou je, zda je grafologie uznávanou a vhodnou metodou pro výběr kandidátů, ale to není předmětem tohoto článku.

2. Žurnalistika a podobné pracovní pozice – pokud se ucházíte o místo novináře, reklamního textaře nebo o podobně zaměřenou pracovní pozici, tak je na místě uvažovat o této formě životopisu.

Europass

Lidem, kteří se ucházejí o práci, pomáhá už od roku 2005 Europass. Jeho základní částí je jednotný evropský formulář životopisu (E-CV), který existuje ve všech evropských jazycích a který je možné využít při hledání práce jak doma, tak v zahraničí. Vyplňuje si jej každý sám v libovolném jazyce zemí EU. Za správnost údajů odpovídá držitel dokumentu.

(zdroj: Lidové noviny)

Formulář umožňuje občanům systematicky, chronologicky a pružně uvést údaje o svých kvalifikacích, kompetencích a pracovních zkušenostech. Je možné jej průběžně aktualizovat.

Při vyplňování formuláře staženého z internetu je možné odstranit každou kolonku, kterou si držitel nepřeje vyplnit, aby se na obrazovce nebo v tištěné podobě nezobrazily žádné prázdné kolonky.

Prostřednictvím Europassu mohou uchazeči o zaměstnání prezentovat své znalosti a dovednosti v uživatelsky přátelském formátu zaměstnavatelům ze všech evropských zemí i mimo Evropu.Standardizovaná forma E-CV usnadňuje orientaci zaměstnavatelů v údajích uchazeče ve všech zemích.