zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením


   329/2011 Sb.

   ZÁKON

   ze dne 13. října 2011

   o   poskytování  dávek  osobám  se  zdravotním  postižením  a  o  změně
   souvisejících zákonů

   Změna: 141/2012 Sb.

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ

   DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

   HLAVA I

   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

   § 1

   Předmět úpravy

   Tento  zákon upravuje poskytování peněžitých dávek osobám se zdravotním
   postižením  určených ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního
   postižení  a  k podpoře jejich sociálního začleňování a průkaz osoby se
   zdravotním postižením.

   § 2

   Druhy dávek

   Osobám se zdravotním postižením se poskytují tyto dávky:

   a) příspěvek na mobilitu,

   b) příspěvek na zvláštní pomůcku.

   § 3

   Okruh oprávněných osob

   Nárok  na příspěvek na mobilitu a na příspěvek na zvláštní pomůcku a na
   průkaz   osoby   se  zdravotním  postižením  má  při  splnění  podmínek
   stanovených v tomto zákoně

   a)  osoba,  která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu
   podle  jiného  právního  předpisu^1)  nebo  která  má  na  území  České
   republiky trvalý pobyt podle jiného právního předpisu^2),

   b)  osoba,  které  byla  udělena  mezinárodní ochrana formou azylu nebo
   doplňkové ochrany podle jiného právního předpisu^3),

   c)  cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento
   nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu,

   d)  občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České
   republiky  k  pobytu podle jiného právního předpisu po dobu delší než 3
   měsíce,  nevyplývá-li  mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného
   předpisu Evropské unie^4),

   e)  rodinný  příslušník  občana členského státu Evropské unie, pokud je
   hlášen na území České republiky k pobytu podle jiného právního předpisu
   po  dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z
   přímo použitelného předpisu Evropské unie^4),

   f)  cizinec,  který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným
   právním   postavením  dlouhodobě  pobývajícího  rezidenta  v  Evropském
   společenství  na  území  jiného členského státu Evropské unie, pokud je
   hlášen  na  území  České  republiky  k dlouhodobému pobytu podle jiného
   právního předpisu^2),
   a  to,  pokud  má  bydliště  na  území  České  republiky;  co se rozumí
   bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi^5).

   § 4

   Zvláštní ustanovení ve vztahu k dětem

   Je-li  oprávněnou  osobou  dítě^6),  je orgán příslušný k rozhodování o
   dávkách  povinen  při  rozhodování  o  nároku na dávku a její výši vždy
   sledovat dosažení nejlepšího zájmu dítěte.

   § 5

   Příslušnost k rozhodování

   (1)  O  dávkách a o průkazu osoby se zdravotním postižením podle tohoto
   zákona rozhoduje Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka
   pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“).

   (2) O odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 rozhoduje Ministerstvo
   práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“).

   HLAVA II

   PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU

   § 6

   Nárok na příspěvek na mobilitu

   (1)  Nárok  na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která není
   schopna  zvládat  základní  životní  potřeby  v  oblasti  mobility nebo
   orientace,   opakovaně  se  v  kalendářním  měsíci  dopravuje  nebo  je
   dopravována  a  nejsou  jí  poskytovány  pobytové sociální služby podle
   zákona  o  sociálních  službách^7)  v  domově  pro  osoby se zdravotním
   postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve
   zdravotnickém zařízení ústavní péče.

   (2)  Podmínky  nároku  na  příspěvek  na  mobilitu  podle odstavce 1, s
   výjimkou  podmínky  opakovaného  dopravování,  musí být splněny po celý
   kalendářní měsíc.

   (3)  Splnění podmínky opakovaného dopravování prokazuje žadatel čestným
   prohlášením.

   § 7

   Výše příspěvku na mobilitu

   Výše příspěvku na mobilitu činí za kalendářní měsíc 400 Kč.

   § 8

   Posuzování zdravotního stavu

   (1) Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility
   nebo  orientace  se  pro  nárok na příspěvek na mobilitu posuzuje podle
   zákona  o  sociálních  službách^8)  stejným  způsobem  jako  pro  účely
   příspěvku na péči.

   (2)  Jestliže  byl  zdravotní stav žadatele o příspěvek na mobilitu již
   posouzen  pro  účely  příspěvku  na  péči  podle  zákona  o  sociálních
   službách,  vychází  krajská  pobočka  Úřadu  práce  při  rozhodování  o
   příspěvku  na  mobilitu  z tohoto posudku. V ostatních případech požádá
   krajská  pobočka  Úřadu  práce  okresní správu sociálního zabezpečení o
   posouzení   schopnosti  zvládat  základní  životní  potřeby  v  oblasti
   mobility nebo orientace.

   HLAVA III

   PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU

   § 9

   Podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku

   (1)  Nárok  na  příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou
   vadu  nosného  nebo  pohybového  ústrojí  nebo těžké sluchové postižení
   anebo   těžké  zrakové  postižení  charakteru  dlouhodobě  nepříznivého
   zdravotního  stavu,  a  její  zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto
   příspěvku.

   (2)  Nárok  na  příspěvek  na  zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení
   motorového  vozidla  má  osoba,  která  má  těžkou  vadu  nosného  nebo
   pohybového  ústrojí  anebo  těžkou  nebo  hlubokou  mentální  retardaci
   charakteru  dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní
   stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

   (3)  Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona
   považuje  nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy
   trvá nebo má trvat déle než 1 rok.

   (4)  Zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního
   stavu  odůvodňující  přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní
   stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.

   (5) Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že

   a) osoba je starší

   1.  3  let,  je-li  tento  příspěvek  poskytován na pořízení motorového
   vozidla nebo na úpravu bytu,

   2.  15  let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení vodicího psa,
   nebo

   3. 1 roku v ostatních případech,

   b)  zvláštní  pomůcka  umožní  osobě  sebeobsluhu  nebo  ji potřebuje k
   realizaci  pracovního  uplatnění,  k  přípravě  na  budoucí povolání, k
   získávání  informací,  vzdělávání  anebo  ke  styku s okolím; přitom se
   přihlíží  i  k  dalším  pomůckám,  zdravotnickým prostředkům, úpravám a
   předmětům, které osoba využívá,

   c)  osoba  může  zvláštní  pomůcku  využívat nebo může zvláštní pomůcku
   využívat ve svém sociálním prostředí.

   (6)   Je-li  příspěvek  na  zvláštní  pomůcku  poskytován  na  pořízení
   motorového  vozidla,  je  rovněž  podmínkou,  že  se  osoba opakovaně v
   kalendářním  měsíci  dopravuje  a  že je schopna řídit motorové vozidlo
   nebo  je  schopna  být  převážena  motorovým vozidlem; splnění podmínky
   opakovaného dopravování prokazuje žadatel čestným prohlášením.

   (7)  Příspěvek  na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, jestliže zvláštní
   pomůcka  je zdravotnickým prostředkem, který je plně hrazen z veřejného
   zdravotního  pojištění  anebo  je  osobě  zapůjčen příslušnou zdravotní
   pojišťovnou.  Tento  příspěvek  nelze  rovněž  poskytnout  na  pořízení
   zvláštní  pomůcky,  která  není  osobě  hrazena z veřejného zdravotního
   pojištění  nebo  zapůjčena  zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné
   zdravotní indikace.

   (8)  Příspěvek  na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, jestliže zvláštní
   pomůcka  je  zdravotnickým  prostředkem,  který  je  částečně  hrazen z
   veřejného zdravotního pojištění.

   (9)  Příspěvek  se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení,
   které  osobě  vzhledem  k  jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje a
   splňuje  podmínku  nejmenší  ekonomické  náročnosti.  Tato  podmínka se
   nevyžaduje,  je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení
   motorového vozidla nebo je-li oprávněnou osobou dítě^6).

   (10)  Příspěvek  na  zvláštní  pomůcku, který je poskytován na pořízení
   motorového vozidla, se opětovně poskytne při splnění podmínek uvedených
   v  odstavcích  2, 5 a 6 nejdříve po uplynutí 120 kalendářních měsíců po
   sobě   jdoucích,  počínaje  od  kalendářního  měsíce  následujícího  po
   kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci předchozí rozhodnutí o
   tomto  příspěvku;  to neplatí, jestliže osoba tento příspěvek nebo jeho
   poměrnou část vrátila, popřípadě jí jeho vrácení bylo prominuto.

   (11)  Příspěvek  na  zvláštní  pomůcku, který je poskytován na pořízení
   vodicího  psa,  se  poskytne  jen na pořízení psa, který byl vycvičen a
   předán  právnickou  nebo  fyzickou  osobou, která je členem mezinárodní
   organizace  sdružující výcvikové školy. Podmínka členství v mezinárodní
   organizaci  sdružující výcvikové školy se považuje za splněnou, i pokud
   není  právnická nebo fyzická osoba jejím členem, avšak podala přihlášku
   za  člena,  nejdéle  však  po dobu 2 let ode dne podání této přihlášky.
   Prováděcí  právní  předpis  stanoví dovednosti vodicího psa, které musí
   splňovat.

   (12)  Seznam  druhů  a typů zvláštních pomůcek určených osobám s těžkou
   vadou  nosného  nebo  pohybového  ústrojí,  těžce  sluchově  postiženým
   osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo hlubokou
   mentální retardací, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek, stanoví
   prováděcí právní předpis.

   (13)  Při rozhodování o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, která
   není  uvedena  v  seznamu  podle  odstavce 12, se posuzuje, zda je tato
   konkrétní  zvláštní  pomůcka  z  hlediska využití srovnatelná s druhy a
   typy zvláštních pomůcek uvedenými v seznamu podle odstavce 12.

   § 10

   Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku

   (1) Na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je nižší než 24 000 Kč, se
   příspěvek  na zvláštní pomůcku poskytne v případě, je-li příjem osoby a
   příjem  osob s ní společně posuzovaných nižší než osminásobek životního
   minima  jednotlivce  nebo  životního  minima společně posuzovaných osob
   podle  zákona  o  životním  a  existenčním  minimu^9). Z důvodů hodných
   zvláštního  zřetele,  zejména  žádá-li  osoba  opakovaně o příspěvek na
   různé  zvláštní pomůcky, jejichž cena je nižší než 24 000 Kč, lze tento
   příspěvek  poskytnout,  i když příjem osoby a příjem osob s ní společně
   posuzovaných přesahuje částku životního minima podle věty první.

   (2) Výše příspěvku na zvláštní pomůcku podle odstavce 1 se stanoví tak,
   aby  spoluúčast  osoby  činila  10 % z předpokládané nebo již zaplacené
   ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč.

   (3)  Výše  příspěvku  na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší
   než  24  000  Kč,  se  stanoví  tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z
   předpokládané  nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Maximální výše
   příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč.

   (4)  Jestliže  osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti
   podle  odstavce  3,  krajská  pobočka Úřadu práce s přihlédnutím k míře
   využívání  zvláštní pomůcky, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně
   posuzovaných  podle  zákona  o  životním  a  existenčním  minimu^9) a k
   celkovým  sociálním  a  majetkovým poměrům určí nižší výši spoluúčasti,
   minimálně  však  1  000  Kč. Celkové sociální a majetkové poměry se pro
   tento účel posuzují podle zákona o pomoci v hmotné nouzi^10).

   (5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nepoužijí na stanovení výše příspěvku
   na  zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla. Výše
   příspěvku  na  zvláštní  pomůcku  poskytovaného  na pořízení motorového
   vozidla se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, k příjmu
   osoby  a příjmu osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním
   a   existenčním   minimu^9)   a   k  celkovým  sociálním  a  majetkovým
   poměrům^10). Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného
   na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kč.

   (6)  Součet  vyplacených  příspěvků  na  zvláštní  pomůcku  nesmí  v 60
   kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč. Od
   vyplacených částek se při určování součtu odečítají částky, které osoba
   v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto.

   § 11

   Příjem

   (1)  Pro účely nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku se příjmem osoby
   nebo společně posuzovaných osob rozumí příjmy podle zákona o životním a
   existenčním  minimu. Okruh společně posuzovaných osob se posuzuje podle
   zákona o životním a existenčním minimu^9).

   (2)  Rozhodným  obdobím,  za  které  se  zjišťuje příjem, je kalendářní
   čtvrtletí  předcházející  kalendářnímu  měsíci,  ve  kterém byla podána
   žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku.

   (3)  Příjem  se stanoví jako měsíční průměr příjmů žadatele o příspěvek
   na  zvláštní  pomůcku nebo součtu měsíčních příjmů žadatele o příspěvek
   na zvláštní pomůcku a osob s ním společně posuzovaných.

   § 12

   Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku

   (1) Osoba, které byl vyplacen příspěvek na zvláštní pomůcku, je povinna
   tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže

   a) nepoužila tento příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve
   lhůtě  stanovené  krajskou  pobočkou  Úřadu  práce na pořízení zvláštní
   pomůcky,

   b)  nepoužila  vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho
   vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce,

   c)  v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode
   dne  vyplacení  příspěvku nebo v období před uplynutím 120 kalendářních
   měsíců  po  sobě  jdoucích  ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na
   pořízení  motorového  vozidla  pozbyla  vlastnické  právo  ke  zvláštní
   pomůcce,

   d)  v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode
   dne  vyplacení  příspěvku nebo v období před uplynutím 120 kalendářních
   měsíců  po  sobě  jdoucích  ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na
   pořízení motorového vozidla přestala zvláštní pomůcku užívat,

   e)  se  přestala opakovaně dopravovat nebo přestala být schopna převozu
   motorovým  vozidlem,  byl-li  vyplacen příspěvek na pořízení motorového
   vozidla,

   f) použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání, nebo

   g)  se  prokáže,  že  osoba  uvedla  v  žádosti o příspěvek na zvláštní
   pomůcku nepravdivé nebo zkreslené údaje.

   (2)  Osoba  uvedená  v  odstavci  1 není povinna vyplacený příspěvek na
   zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže

   a)  v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode
   dne  jeho  vyplacení  přestala  užívat  zvláštní pomůcku z důvodu změny
   zdravotního  stavu nebo v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců
   po  sobě  jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení
   motorového  vozidla  se  z  důvodu  změny  zdravotního  stavu  přestala
   opakovaně  dopravovat  nebo  pozbyla  schopnost být převážena motorovým
   vozidlem,

   b)  byl  vyplacen  příspěvek  na pořízení vodicího psa a tento v období
   před  uplynutím  60  kalendářních  měsíců  po  sobě  jdoucích  ode  dne
   vyplacení   příspěvku   zemře  nebo  ztratí  své  dovednosti  z  důvodu
   onemocnění nebo úrazu, k němuž došlo bez zavinění příjemce dávky, nebo

   c) osoba zemřela.

   (3) Povinnost vrátit poměrnou část příspěvku podle odstavce 1 nevzniká,
   jestliže tato částka nepřesahuje 100 Kč.

   (4)  Krajská  pobočka  Úřadu  práce  může  z  důvodů hodných zvláštního
   zřetele  rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní
   pomůcku nebo jeho poměrnou část podle odstavce 1.

   § 13

   Výpůjčka zvláštní pomůcky

   (1)  Příspěvek na zvláštní pomůcku se neposkytuje na pořízení stropního
   zvedacího  systému,  schodišťové  plošiny  a  schodolezu. Tyto zvláštní
   pomůcky  se  poskytují  na  základě smlouvy o výpůjčce podle občanského
   zákoníku^11)  osobě  starší  3  let,  která má těžkou vadu nosného nebo
   pohybového  ústrojí  uvedenou  v příloze k tomuto zákonu v bodě 1 písm.
   a),  b)  nebo d) až i), a to na její žádost. Konkrétní zvláštní pomůcku
   určuje krajská pobočka Úřadu práce; ustanovení § 9 odst. 9 platí přitom
   obdobně.

   (2)  Smlouvu  o výpůjčce uzavírá s osobou jménem státu Úřad práce České
   republiky,   a  to  prostřednictvím  krajské  pobočky.  Kromě  obecných
   náležitostí  stanovených  občanským  zákoníkem  musí smlouva o výpůjčce
   obsahovat  ujednání  o  povinnosti  osoby  zajistit  řádnou instalaci a
   provoz zvláštní pomůcky v souladu s jinými právními předpisy a ujednání
   o  povinnosti  hradit  náklady  na  údržbu,  opravy  a  revize zvláštní
   pomůcky. Smlouva o výpůjčce se uzavírá písemně.

   (3)  Jestliže  osoba  nemá  dostatek  finančních  prostředků  k  úhradě
   instalace  zvláštní  pomůcky  uvedené  v  odstavci  1,  může jí krajská
   pobočka  Úřadu  práce  poskytnout  příspěvek na instalaci této zvláštní
   pomůcky. Ustanovení § 10 odst. 4 a § 11 platí obdobně. Spoluúčast osoby
   činí vždy minimálně 1 000 Kč.

   HLAVA IV

   SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

   Díl 1

   Nárok na dávku a na její výplatu

   § 14

   (1)  Nárok  na  dávku  vzniká  dnem  splnění podmínek stanovených tímto
   zákonem.

   (2)  Nárok  na výplatu dávky vzniká splněním podmínek stanovených tímto
   zákonem pro vznik nároku na dávku a podáním žádosti o přiznání dávky.

   (3)  Příspěvek  na  mobilitu  může  být  přiznán a vyplácen nejdříve od
   počátku  kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání
   příspěvku na mobilitu. Příspěvek na zvláštní pomůcku lze poskytnout též
   na  zvláštní  pomůcku,  která  byla zakoupena v průběhu 12 kalendářních
   měsíců  předcházejících  dni  zahájení řízení o poskytnutí příspěvku na
   zvláštní pomůcku podle tohoto zákona.

   § 15

   Změna nároku na dávku a její výplatu

   (1)  Jestliže dávka byla přiznána nebo je vyplácena v nižší částce, než
   v  jaké  náleží,  nebo  byla  neprávem  odepřena anebo byla přiznána od
   pozdějšího  data,  než  od  jakého náleží, dávka se zvýší nebo přizná a
   dlužná  částka  se  doplatí,  a  to  ode  dne, od něhož dávka nebo její
   zvýšení  náleží,  nejvýše  však  3  roky  nazpět  ode dne zjištění nebo
   uplatnění nároku na dávku nebo její zvýšení.

   (2) Jestliže dávka byla přiznána nebo je vyplácena ve vyšší částce, než
   v  jaké  náleží,  nebo byla přiznána nebo se vyplácí neprávem, dávka se
   odejme  nebo  se  její  výplata zastaví nebo sníží, a to od prvního dne
   kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který dávka
   již byla vyplacena.

   (3) Změní-li se skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek na mobilitu
   tak,  že tento příspěvek nenáleží, odejme se tento příspěvek od prvního
   dne  kalendářního  měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který
   dávka již byla vyplacena.

   § 16

   Zánik nároku na dávku a její výplatu

   (1) Nárok na dávku nezaniká.

   (2)  Nárok na výplatu dávky zaniká uplynutím 1 roku ode dne, od kterého
   dávka  náleží,  pokud  nejde  o  případy  uvedené v § 15 odst. 1. Lhůta
   neběží  po  dobu  řízení  o  dávce  a  po  dobu řízení o žalobě u soudů
   jednajících a rozhodujících ve správním soudnictví.

   § 17

   Přechod nároku na dávku a její výplatu

   (1)  Zemřela-li  oprávněná osoba po uplatnění nároku na dávku, nabývají
   nárok  na  částky,  na  něž  vznikl nárok do dne smrti oprávněné osoby,
   postupně  manžel,  děti  a  rodiče, jestliže žili s oprávněnou osobou v
   době  její  smrti  ve společné domácnosti. Podmínka společné domácnosti
   nemusí  být  splněna  u  dětí,  které  mají  nárok na sirotčí důchod po
   zemřelém.

   (2)  Byla-li  dávka  přiznána  před  smrtí  oprávněné osoby, vyplatí se
   splatné  částky,  které  nebyly vyplaceny do dne smrti oprávněné osoby,
   členům jeho rodiny podle pořadí a za podmínek stanovených v odstavci 1.

   (3)  U  příspěvku  na  zvláštní  pomůcku  se  podle  odstavce  1 nebo 2
   postupuje  jen v případě, jestliže zvláštní pomůcka byla zakoupena před
   smrtí oprávněné osoby, jinak nárok na tuto dávku a její výplatu zaniká.

   § 18

   Nepřípustnost výkonu rozhodnutí a dohody o srážkách

   Dávky  podle  tohoto zákona nepodléhají výkonu rozhodnutí a nemohou být
   předmětem dohody o srážkách.

   Díl 2

   Výplata dávek

   § 19

   Způsob výplaty dávek

   (1)  Příspěvek  na  mobilitu  se  vyplácí  do konce kalendářního měsíce
   následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží.

   (2)  Příspěvek  na  zvláštní  pomůcku  se vyplatí do konce kalendářního
   měsíce  následujícího  po  kalendářním měsíci, v němž rozhodnutí o jeho
   přiznání nabylo právní moci.

   (3)  Dávky  se  vyplácejí v české měně prostřednictvím karty sociálních
   systémů^12), a to převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo
   v  hotovosti anebo využitím platební funkce karty sociálních systémů, a
   to  podle  rozhodnutí  žadatele o dávku. Způsob výplaty určuje příjemce
   dávky.

   (4) Dávky se do ciziny nevyplácejí.

   (5)  Dávka  se  považuje za vyplacenou dnem odepsání příslušné částky z
   účtu Úřadu práce České republiky.

   § 20

   Příjemce, jiný příjemce a zvláštní příjemce

   (1) Příjemcem dávky je oprávněná osoba, není-li dále stanoveno jinak.

   (2)  Namísto  oprávněné  osoby je příjemcem dávky zákonný zástupce nebo
   jiná  fyzická  osoba,  které  byla nezletilá oprávněná osoba svěřena do
   péče  na základě rozhodnutí příslušného orgánu (dále jen „jiný příjemce
   dávky“).

   (3)   Krajská  pobočkaÚřadu  práce  rozhodne  o  ustanovení  zvláštního
   příjemce  dávky,  jestliže  oprávněná  osoba  nebo  jiný příjemce dávky
   nemůže dávku přijímat. S ustanovením zvláštního příjemce musí oprávněná
   osoba,  popřípadě  jiný  příjemce dávky souhlasit; to neplatí, jestliže
   vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže tento souhlas dát. Zvláštním
   příjemcem  může  být  ustanovena  jen  osoba, která s tímto ustanovením
   souhlasí.  Zvláštní  příjemce  je  povinen  používat  dávku ve prospěch
   oprávněné osoby. Zvláštní příjemce používá dávku podle pokynů oprávněné
   osoby,  s  výjimkou  osoby,  která  vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
   nemůže   tyto  pokyny  udělovat.  Krajská  pobočka  Úřadu  práce  zruší
   rozhodnutí  o  ustanovení zvláštního příjemce, jestliže odpadly důvody,
   pro  které byl zvláštní příjemce ustanoven. Krajská pobočka Úřadu práce
   rovněž  zruší  rozhodnutí  o  ustanovení  zvláštního příjemce, jestliže
   zvláštní příjemce neplní své povinnosti, a ustanoví zvláštním příjemcem
   jinou osobu.

   Díl 3

   Řízení o dávkách

   § 21

   Účastníci řízení

   Účastníkem  řízení  je  pouze žadatel o dávku nebo osoby uvedené v § 17
   odst. 1.

   § 22

   Zahájení řízení

   (1)  Řízení  o  přiznání  dávky  se zahajuje na základě písemné žádosti
   podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem.

   (2)  Řízení  o  odnětí  příspěvku  na mobilitu nebo o zastavení výplaty
   příspěvku na mobilitu se zahajuje z moci úřední.

   (3) Krajská pobočka Úřadu práce ustanoví pro řízení o dávce opatrovníka
   též  osobě,  která  není  schopna  vzhledem  ke svému zdravotnímu stavu
   jednat  samostatně  a nemá zástupce; o ustanovení opatrovníka rozhoduje
   krajská  pobočka Úřadu práce na základě lékařského posudku ošetřujícího
   lékaře.

   § 23

   Náležitosti žádosti

   Žádost  o  dávku,  kromě  náležitostí podání podle správního řádu, dále
   obsahuje

   a)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  datum  narození, rodné číslo,
   rodinný  stav  a adresu místa trvalého pobytu každé společně posuzované
   osoby, jde-li o žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku,

   b) doklad o výši příjmu žadatele o dávku a společně posuzovaných osob v
   rozhodném období, jde-li o žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku,

   c) označení praktického lékaře, který registruje žadatele o dávku,

   d)  četnost  a  důvod  dopravy, jde-li o žádost o příspěvek na zvláštní
   pomůcku na pořízení motorového vozidla,

   e)  druh  zvláštní  pomůcky  a doklad osvědčující cenu zvláštní pomůcky
   nebo  její předpokládanou cenu, jde-li o žádost o příspěvek na zvláštní
   pomůcku,

   f)  čestné prohlášení podle § 6 odst. 3, jde-li o žádost o příspěvek na
   mobilitu,

   g)  čestné prohlášení podle § 9 odst. 6, jde-li o žádost o příspěvek na
   zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla,

   h) určení způsobu výplaty dávky.

   § 24

   Přerušení řízení

   Krajská  pobočka Úřadu práce přeruší řízení o příspěvku na mobilitu a o
   příspěvku  na  zvláštní  pomůcku  též na dobu, po kterou okresní správa
   sociálního  zabezpečení  posuzuje  zdravotní  stav  žadatele  o  dávku.
   Ministerstvo přeruší řízení o odvolání proti rozhodnutí o dávkách podle
   věty  první  též  na  dobu,  po  kterou  posudková  komise ministerstva
   posuzuje zdravotní stav účastníka řízení.

   § 25

   Odvolání

   Odvolání  podané proti rozhodnutí o příspěvku na mobilitu nemá odkladný
   účinek.

   § 26

   Povinnosti žadatele o dávku

   (1) Žadatel o dávku je povinen

   a)  podrobit  se  vyšetření  zdravotního  stavu  lékařem  plnícím úkoly
   okresní správy sociálního zabezpečení, popřípadě lékařem určeným Českou
   správou sociálního zabezpečení, podrobit se vyšetření zdravotního stavu
   ve   zdravotnickém   zařízení   určeném   okresní   správou  sociálního
   zabezpečení   anebo  jinému  odbornému  vyšetření,  předložit  určenému
   zdravotnickému  zařízení  lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které mu
   byly  vydány,  sdělit  a  doložit  další údaje, které jsou významné pro
   vypracování   posudku,  nebo  poskytnout  jinou  součinnost,  která  je
   potřebná k vypracování posudku, je-li k tomu okresní správou sociálního
   zabezpečení  vyzván,  a  to  ve lhůtě, kterou okresní správa sociálního
   zabezpečení určí,

   b)  prokázat  skutečnosti  rozhodné  pro nárok na dávku, její výši nebo
   výplatu,

   c) písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce v průběhu řízení o dávce
   změny  ve  skutečnostech, které byly uvedeny v žádosti o dávku, a změny
   rozhodné  pro průběh řízení, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy taková
   změna nastala.

   (2)  Je-li žadatelem o dávku občan členského státu Evropské unie, který
   je  hlášen  na  území České republiky k přechodnému pobytu podle jiného
   právního předpisu^2), nebo je-li žadatelem jeho rodinný příslušník^13),
   který  je  hlášen  na  území České republiky k přechodnému pobytu podle
   jiného  právního  předpisu^2),  je povinen poskytnout písemný souhlas s
   tím,  aby  krajská  pobočka  Úřadu  práce zjišťovala údaje rozhodné pro
   posouzení,  zda  je  neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se
   zdravotním  postižením  podle  tohoto zákona (dále jen „neodůvodnitelná
   zátěž systému“).

   Díl 4

   Povinnosti oprávněné osoby a jiného příjemce dávky

   § 27

   (1) Oprávněná osoba nebo jiný příjemce příspěvku na mobilitu, popřípadě
   zvláštní příjemce je povinen

   a) písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů změny
   ve  skutečnostech  rozhodných pro nárok na příspěvek na mobilitu a jeho
   výplatu,

   b)  na výzvu příslušné krajské pobočky Úřadu práce prokázat skutečnosti
   rozhodné  pro nárok na příspěvek a jeho výplatu, a to ve lhůtě do 8 dnů
   ode dne doručení výzvy, není-li v této výzvě určena delší lhůta.

   (2)  Oprávněná  osoba nebo jiný příjemce příspěvku na zvláštní pomůcku,
   popřípadě  zvláštní příjemce je povinen písemně ohlásit krajské pobočce
   Úřadu  práce  do  8  dnů  skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti
   vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku podle § 12.

   (3)  Výplata  příspěvku  na  mobilitu se zastaví od kalendářního měsíce
   následujícího  po  kalendářním  měsíci,  ve kterém marně uplynula lhůta
   stanovená  ke  splnění  povinnosti.  Výplata  příspěvku  na mobilitu se
   obnoví  od  kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve
   kterém byla povinnost splněna.

   § 28

   Přeplatky

   (1)  Oprávněná  osoba  nebo  jiný  příjemce  dávky, který přijal dávku,
   ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byla vyplacena neprávem nebo
   ve  vyšší  částce,  než  náležela,  nebo  jinak způsobil, že dávka byla
   vyplacena  neprávem  nebo  v nesprávné výši, je povinen tento přeplatek
   vrátit.

   (2)  Nárok na vrácení přeplatku zaniká uplynutím 3 let ode dne, kdy byl
   vyplacen. Tato lhůta neplyne po dobu řízení o opravném prostředku.

   (3)  O  povinnosti  vrátit  přeplatek  podle  odstavců  1 a 2 rozhoduje
   krajská  pobočka  Úřadu  práce,  která  dávku  vyplácí  nebo  naposledy
   vyplácela.  Přeplatky  vybírá  krajská  pobočka  Úřadu  práce,  která o
   povinnosti vrátit přeplatek rozhodla.

   (4)  Povinnost  vrátit  přeplatek  nevzniká,  jestliže  tento přeplatek
   nepřesahuje částku 100 Kč.

   Díl 5

   Posuzování neodůvodnitelné zátěže systému

   § 29

   (1)  Požádá-li  o  poskytnutí  příspěvku  na mobilitu nebo příspěvku na
   zvláštní  pomůcku  občan členského státu Evropské unie, který je hlášen
   na  území  České  republiky  k přechodnému pobytu podle jiného právního
   předpisu^2)   po   dobu   delší   než   3  měsíce,  nebo  jeho  rodinný
   příslušník^13),  který je hlášen na území České republiky k přechodnému
   pobytu  podle  jiného  právního předpisu^2) po dobu delší než 3 měsíce,
   krajská  pobočka  Úřadu  práce  současně  posuzuje,  zda  se tato osoba
   nestala neodůvodnitelnou zátěží systému.

   (2)  Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž
   systému, jestliže

   a) je účastna nemocenského pojištění^14),

   b)  je  jako  osoba  samostatně  výdělečně  činná  účastna  důchodového
   pojištění^15),

   c)   je  osobou,  které  nárok  na  sociální  výhody  vyplývá  z  přímo
   použitelného předpisu Evropských společenství^4),

   d)  před  zahájením  řízení  o  příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na
   zvláštní  pomůcku  byla v České republice výdělečně činná a v období 10
   let  předcházejících dni zahájení řízení byla nejméně po dobu 5 let a z
   toho bezprostředně před zahájením řízení nejméně po dobu 1 roku účastna
   nemocenského  pojištění^14), nebo jako osoba samostatně výdělečně činná
   důchodového  pojištění^15), a nemá ke dni zahájení řízení nedoplatek na
   pojistném  a  na  penále  na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
   politiku zaměstnanosti,

   e)  je  osobou,  která  po skončení základního pracovněprávního vztahu,
   pokud   tento  vztah  založil  účast  na  nemocenském  pojištění,  nebo
   samostatné  výdělečné  činnosti,  pokud  tato činnost založila účast na
   důchodovém pojištění, je dočasně práce neschopná v důsledku nemoci nebo
   úrazu,

   f)  je  osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a byla
   bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnána
   více než 1 rok; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok
   na  podporu  v  nezaměstnanosti  podle  §  39 odst. 2 písm. a) zákona o
   zaměstnanosti^16),

   g)  je  osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud
   jí bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání skončil
   základní   pracovněprávní   vztah  uzavřený  na  dobu  kratší  1  roku,
   založily-li  tyto pracovněprávní vztahy účast na nemocenském pojištění;
   podmínkou  přitom  je,  že nejde o osobu, která nemá nárok na podporu v
   nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti^16);
   taková  osoba  se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po
   dobu 6 měsíců od vzetí do evidence,

   h)  je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a která
   se stala nezaměstnanou během prvních 12 kalendářních měsíců zaměstnání;
   podmínkou  přitom  je,  že nejde o osobu, která nemá nárok na podporu v
   nezaměstnanosti  podle  §  39  odst.  2  písm.  a)  nebo  b)  zákona  o
   zaměstnanosti^16); taková osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž
   systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence, nebo

   i)  je  osobou,  která  po skončení základního pracovněprávního vztahu,
   pokud   tento  vztah  založil  účast  na  nemocenském  pojištění,  nebo
   samostatné  výdělečné  činnosti,  pokud  tato činnost založila účast na
   důchodovém pojištění, zahájila odbornou přípravu; odbornou přípravou se
   pro  účely  tohoto zákona rozumí soustavná příprava na budoucí povolání
   podle zákona o státní sociální podpoře^17) a rekvalifikace podle zákona
   o zaměstnanosti^18).

   (3)  Při  posuzování  neodůvodnitelné  zátěže systému se u osoby, která
   nesplňuje  podmínky  uvedené  v  odstavci 2, hodnotí systémem bodů tyto
   skutečnosti:

   a)  délka  pobytu  podle  jiného  právního  předpisu^2)  na území České
   republiky,

   b)  doba  zaměstnání  nebo doba výkonu samostatné výdělečné činnosti na
   území České republiky,

   c)  doba  soustavné  přípravy  na  budoucí  povolání^19) na území České
   republiky,

   d)  možnost pracovního uplatnění na území České republiky podle získané
   kvalifikace,  nutnosti  zvýšené  péče  při zprostředkování zaměstnání a
   míry nezaměstnanosti.

   (4) Při bodovém hodnocení krajská pobočka Úřadu práce postupuje tak, že

   a) započte v případě osoby, která byla hlášena na území České republiky
   k pobytu podle jiného právního předpisu^2) po dobu

   1. od 1 do 3 let, 2 body,

   2. od 3 do 6 let, 4 body,

   3. od 6 do 8 let, 6 bodů,

   4. 8 nebo více let, 8 bodů;

   b)  započte  v  případě  osoby,  která  byla  poplatníkem pojistného na
   sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo
   která  se  na  území  České  republiky  soustavně připravuje na budoucí
   povolání^19), po dobu

   1. 12 až 24 měsíců, 4 body,

   2. 25 až 36 měsíců, 8 bodů,

   3. 37 až 48 měsíců, 12 bodů,

   4. 49 až 60 měsíců, 16 bodů;

   c) započte v případě osoby, která

   1. nemá kvalifikaci, 0 bodů,

   2. má střední vzdělání, 2 body,

   3. má vyšší odborné vzdělání, 4 body,

   4. má vysokoškolské vzdělání, 6 bodů;

   d)  započte  osobě,  které  by  při  zprostředkování  zaměstnání nebyla
   věnována zvýšená péče podle jiného právního předpisu^20), 4 body;

   e)  započte  osobě,  která  je  hlášena  k pobytu podle jiného právního
   předpisu^2)  v okrese, v němž míra nezaměstnanosti v kalendářním měsíci
   předcházejícím    dni   podání   žádosti   podle   údajů   zveřejněných
   ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup

   1.  přesáhla  o  více  než  10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České
   republice, 0 bodů,

   2.  přesáhla  o  méně  než  10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České
   republice, 2 body,

   3.  byla vyšší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České republice
   a nepřesáhla hodnotu průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, 4
   body,

   4. byla nižší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České republice,
   6 bodů.

   (5)  Za  neodůvodnitelnou zátěž systému se považuje osoba, jejíž bodové
   ohodnocení činí 10 nebo méně bodů. Za neodůvodnitelnou zátěž systému se
   nepovažuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 20 nebo více bodů.

   (6)  V  případě,  že  bodové  ohodnocení  osoby činí více než 10 bodů a
   nedosahuje  20  bodů,  krajská  pobočka Úřadu práce rozhodne, zda jde o
   osobu,  která je neodůvodnitelnou zátěží systému. Při tomto rozhodování
   se  přihlíží  k vazbám této osoby na osoby blízké^21), které pobývají v
   České  republice, a dále se přihlíží k tomu, zda se jedná jen o dočasné
   obtíže  a  zda  poskytnutím  příspěvku  na  mobilitu  nebo příspěvku na
   zvláštní pomůcku dotčené osobě nedojde k zatížení systému.

   (7)  Krajská  pobočka  Úřadu  práce je oprávněna posoudit, zda je osoba
   neodůvodnitelnou  zátěží  systému,  též  opětovně  poté,  kdy  došlo  u
   posuzované osoby ke změně jejích sociálních poměrů.

   (8)   Správní  úřady,  orgány  sociálního  zabezpečení,  Policie  České
   republiky,  obce,  kraje  a  zaměstnavatelé osob uvedených v odstavci 1
   jsou povinni na výzvu krajské pobočky Úřadu práce sdělit údaje potřebné
   k  posouzení,  zda  osoba  je  neodůvodnitelnou  zátěží  systému. Pokud
   krajská  pobočka  Úřadu  práce  oznámí Ministerstvu vnitra, že je osoba
   neodůvodnitelnou  zátěží  systému^22),  je  Ministerstvo vnitra povinno
   informovat   příslušnou   krajskou   pobočku  Úřadu  práce  o  ukončení
   přechodného  pobytu  této  osoby  podle  jiného  právního  předpisu^2).
   Ministerstvo  vnitra  neprodleně  sdělí na žádost krajské pobočky Úřadu
   práce,  zda  osobě,  která  žádá  o přiznání příspěvku na mobilitu nebo
   příspěvku   na   zvláštní   pomůcku  nebo  které  je  takový  příspěvek
   poskytován,  byl  ukončen  podle  jiného  právního předpisu^2) pobyt na
   území České republiky.

   Díl 6

   Informační systém

   § 30

   (1)  Údaje  o  příspěvku  na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku a
   jejich výši, údaje o žadatelích o tyto dávky, příjemcích těchto dávek a
   osobách společně posuzovaných a žadatelích o průkaz osoby se zdravotním
   postižením  podle  §  34  odst.  2  jsou vedeny v informačním systému o
   dávkách   pro   osoby  se  zdravotním  postižením,  který  je  součástí
   Jednotného  informačního  systému  práce a sociálních věcí^23). Krajské
   pobočky  Úřadu  práce  jsou  oprávněny  zpracovávat  údaje potřebné pro
   rozhodování o příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku a o
   průkazu  osoby  se  zdravotním  postižením  podle  § 34 odst. 2, včetně
   osobních údajů, v tomto informačním systému, a to v elektronické podobě
   způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  a zároveň zajišťujícím ochranu
   osobních údajů^24).

   (2)   Ministerstvo  vnitra  nebo  Policie  České  republiky  pro  účely
   rozhodování o příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku a o
   průkazu  osoby  se  zdravotním  postižením podle § 34 odst. 2 poskytuje
   ministerstvu a krajským pobočkám Úřadu práce

   a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

   b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

   c) údaje z agendového informačního systému cizinců,

   d)  údaje  z  registru  rodných  čísel o fyzických osobách, kterým bylo
   přiděleno  rodné  číslo,  avšak  nejsou vedeny v informačních systémech
   uvedených v písmenech b) a c).

   (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a) jsou

   a) příjmení,

   b) jméno, popřípadě jména,

   c) adresa místa pobytu,

   d)  datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
   cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

   e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
   České  republiky,  datum  úmrtí,  místo  a stát, na jehož území k úmrtí
   došlo;  je-li  vydáno  rozhodnutí  soudu  o prohlášení za mrtvého, den,
   který  je  v  rozhodnutí  uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
   údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
   rozhodnutí,

   f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

   (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. b) jsou

   a)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  popřípadě jejich změna, rodné
   příjmení,

   b) datum narození,

   c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a
   stát, na jehož území se narodil,

   d) rodné číslo a jeho změny,

   e) státní občanství,

   f)  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa
   trvalého pobytu,

   g)  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu
   trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení  trvalého pobytu na území České
   republiky,

   h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

   i)  rodné  číslo  otce,  matky,  popřípadě jiného zákonného zástupce; v
   případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,
   jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

   j)  rodné  číslo  manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno
   rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho
   narození,

   k)  rodné  číslo  dítěte;  je-li  dítětem cizinec, který nemá přiděleno
   rodné  číslo,  jeho  jméno,  popřípadě  jména  a  příjmení a datum jeho
   narození,

   l)  datum,  místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
   republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

   m)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
   jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

   (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. c) jsou

   a)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  popřípadě jejich změna, rodné
   příjmení,

   b) datum narození,

   c)  místo  a  stát  narození,  kde se cizinec narodil; v případě, že se
   narodil na území České republiky, místo a okres narození,

   d) rodné číslo a jeho změny,

   e) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,

   f) druh a adresa místa pobytu,

   g) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

   h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

   i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

   j)  správní  nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup
   na území České republiky,

   k)  jméno,  popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a
   jeho  rodné  číslo;  v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, jméno,
   popřípadě jména, příjmení a datum narození,

   l)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  otce,  matky, popřípadě jiného
   zákonného  zástupce,  pokud  jsou  cizinci,  a  jejich  rodné  číslo; v
   případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,
   jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

   m)  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí  mimo území České
   republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

   n)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
   jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,

   o)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  nezletilého cizince, který byl
   cizinci  s  oprávněním  k  pobytu  na  území  České republiky nebo jeho
   manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče,
   nebo  který byl cizincem s oprávněním k pobytu na území České republiky
   nebo  jeho  manželem  osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho
   poručníka je cizinec,

   p)  jméno,  popřípadě jména, příjmení osamělého cizince staršího 65 let
   nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních
   důvodů  sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s
   oprávněním k pobytu na území České republiky,

   q)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení cizince, který je nezaopatřeným
   přímým   příbuzným  ve  vzestupné  nebo  sestupné  linii  nebo  takovým
   příbuzným manžela občana Evropské unie,

   r) jméno, popřípadě jména, příjmení rodiče nezletilého cizince, kterému
   byla  udělena  mezinárodní  ochrana  nebo  dočasná ochrana podle jiného
   právního  předpisu^25),  a  jeho  rodné  číslo; jde-li o cizince, kteří
   nemají  přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum
   narození.

   (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. d) jsou

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

   b) den, měsíc a rok narození,

   c)  místo  narození;  u  fyzické  osoby  narozené v cizině místo a stát
   narození,

   d) rodné číslo a jeho změny.

   (7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
   obyvatel,   se  využijí  z  agendového  informačního  systému  evidence
   obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
   ve tvaru předcházejícím současný stav.

   (8)  Krajské  pobočky  Úřadu práce jsou povinny zajistit uchování všech
   údajů  z informačního systému, které byly získány na základě zpracování
   údajů  podle  odstavce  1,  a  všech dokumentů týkajících se pravomocně
   ukončených   správních   řízení  o  dávkách  pro  osoby  se  zdravotním
   postižením  a o průkazu osoby se zdravotním postižením podle § 34 odst.
   2 po dobu 15 kalendářních let následujících po kalendářním roce, v němž
   došlo   k  pravomocnému  ukončení  takového  správního  řízení  nebo  k
   poslednímu zápisu údajů do informačního systému.

   Díl 7

   Povinnosti  a oprávnění zaměstnanců státu a povinnosti státních orgánů,
   obcí, krajů a jiných osob

   § 31

   (1)  Zaměstnanci  státu  zařazení  k výkonu práce v krajských pobočkách
   Úřadu  práce  a  v  ministerstvu  jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
   skutečnostech,  které se dozvědí při rozhodování o dávkách podle tohoto
   zákona, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost trvá i po skončení
   pracovněprávního  vztahu.  Povinnosti  zachovávat mlčenlivost mohou být
   zproštěni  pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s
   uvedením rozsahu a účelu.

   (2)   Údaje  týkající  se  příjemců  dávek  a  jiných  osob,  které  se
   zaměstnanci  uvedení  v  odstavci  1  při své činnosti dozvědí, sdělují
   jiným  subjektům, jen stanoví-li tak tento zákon nebo jiný zákon; jinak
   mohou  tyto  údaje  sdělit  jiným  subjektům  jen  s písemným souhlasem
   dotčené osoby.

   (3)  Zobecněné  informace  a  souhrnné údaje, které ministerstvo a Úřad
   práce  České  republiky získají při své činnosti, mohou být bez uvedení
   konkrétních   jmenných   údajů   využívány   zaměstnanci  zařazenými  v
   ministerstvu  a v Úřadu práce České republiky při vědecké, publikační a
   pedagogické  činnosti,  nebo  ministerstvem pro analytickou a koncepční
   činnost  nebo  pro  účely  plnění  závazků  vyplývajících z mezinárodní
   smlouvy, která je součástí právního řádu.

   § 32

   Státní  orgány,  obce  a  kraje  a  další  fyzické a právnické osoby, s
   výjimkou  příjemců  dávek  a  osob  společně posuzovaných, jsou povinny
   sdělit   na   výzvu   příslušného  orgánu,  který  o  dávce  rozhoduje,
   bezodkladně  a  bezplatně  údaje rozhodné pro nárok na dávku, její výši
   nebo  výplatu.  Jestliže  příslušný  orgán,  který  rozhoduje  o dávce,
   písemně státnímu orgánu, obci a kraji nebo dalším právnickým a fyzickým
   osobám  sdělil,  že  osoba,  jíž  se týkají údaje rozhodné podle tohoto
   zákona pro nárok na dávku nebo posouzení, zda je osoba neodůvodnitelnou
   zátěží  systému, dala písemný souhlas se sdělováním těchto údajů, mohou
   státní  orgány,  obce  a  kraje  a další právnické a fyzické osoby tyto
   údaje  příslušnému  orgánu  sdělovat  bez  dalšího  vyžadování souhlasu
   osoby, jíž se týkají.

   § 33

   Zaměstnanci státu zařazení k výkonu práce v krajské pobočce Úřadu práce
   a  v  ministerstvu  jsou  na  základě  souhlasu  žadatele  o dávku nebo
   příjemce  dávky  anebo  jiného  příjemce  dávky  oprávněni vstupovat do
   obydlí,  v  němž  tyto  osoby  žijí,  za  účelem  ověřování skutečností
   rozhodných  pro  nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku a pro smlouvu o
   výpůjčce  zvláštní  pomůcky  podle § 13. Oprávnění k této činnosti jsou
   povinni  prokázat  služebním  průkazem společně se zvláštním oprávněním
   vydaným  příslušnou  krajskou  pobočkou  Úřadu práce nebo ministerstvem
   jako  doložkou  služebního  průkazu.  Toto  zvláštní oprávnění obsahuje
   označení účelu vydání, číslo služebního průkazu, jméno, popřípadě jména
   a příjmení zaměstnance a identifikační údaje vydávající krajské pobočky
   Úřadu práce nebo ministerstva.

   HLAVA V

   PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

   § 34

   (1)  Osobám,  kterým  byl  podle  zákona  o sociálních službách přiznán
   příspěvek  na  péči, a osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu
   nebo  příspěvek na zvláštní pomůcku, vydává krajská pobočka Úřadu práce
   podle  jiného  právního  předpisu^12)  kartu  sociálních systémů, která
   současně  v  zákonem  stanovených  případech slouží jako průkaz osoby s
   těžkým  zdravotním  postižením  (průkaz TP) nebo průkaz osoby se zvlášť
   těžkým  zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo průkaz osoby se zvlášť
   těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P).

   (2)  Průkaz  osoby se zdravotním postižením uvedený v odstavci 1 náleží
   též  osobě  starší  1  roku,  která  z  důvodu  dlouhodobě nepříznivého
   zdravotního  stavu  není  schopna  zvládat  základní  životní potřeby v
   oblasti  mobility nebo orientace nebo je uznána závislou na pomoci jiné
   osoby podle zákona o sociálních službách.

   (3)  Průkaz  TP  náleží  osobám,  které  jsou podle zákona o sociálních
   službách  považovány  pro  účely  příspěvku na péči za osoby závislé na
   pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost).

   (4)  Průkaz  ZTP  náleží  osobám,  které jsou podle zákona o sociálních
   službách  považovány  pro  účely  příspěvku na péči za osoby závislé na
   pomoci  jiné  osoby  ve  stupni  II (středně těžká závislost), a osobám
   starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v
   oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.

   (5)  Průkaz  ZTP/P  náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních
   službách  považovány  pro  účely  příspěvku na péči za osoby závislé na
   pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná
   závislost),  a  osobám,  u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu
   zjištěno,  že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti
   mobility nebo orientace, s výjimkou osob uvedených v odstavci 4.

   § 35

   (1) Řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením podle § 34
   odst.  2  se  zahajuje  na  základě písemné žádosti podané na tiskopisu
   předepsaném ministerstvem.

   (2)  Žádost  podle odstavce 1, kromě náležitostí podání podle správního
   řádu,  dále  obsahuje  označení  praktického  lékaře,  který registruje
   žadatele o průkaz osoby se zdravotním postižením.

   (3)  Pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením
   požádá krajská pobočka Úřadu práce příslušnou okresní správu sociálního
   zabezpečení  o  posouzení  schopnosti žadatele zvládat základní životní
   potřeby v oblasti mobility a orientace a o posouzení stupně závislosti;
   při  rozhodování  o  přiznání  průkazu  osoby  se zdravotním postižením
   vychází krajská pobočka Úřadu práce z tohoto posudku.

   (4)  Pro  řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením dále
   platí obdobně ustanovení § 22 odst. 3 a § 24 až 26 s tím, že rozhodnutí
   se vydává jen v případě zamítnutí jeho vydání.

   (5)  Povinnost  mlčenlivosti a oprávnění zaměstnanců státu podle § 31 a
   povinnosti  státních orgánů, obcí, krajů a jiných osob podle § 32 platí
   obdobně  i  pro údaje týkající se žadatelů o průkaz osoby se zdravotním
   postižením.

   § 36

   (1) Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na

   a)  vyhrazené  místo  k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro
   pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v
   nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,

   b)  přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto
   jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí
   se  nepovažuje  nákup  v obchodech ani obstarávání placených služeb ani
   ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

   (2) Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na

   a) výhody uvedené v odstavci 1,

   b)  bezplatnou  dopravu  pravidelnými  spoji  místní  veřejné  hromadné
   dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),

   c)  slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku
   ve  vnitrostátní  přepravě  a  slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních
   spojích autobusové dopravy.

   (3) Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na

   a) výhody uvedené v odstavcích 1 a 2,

   b)   bezplatnou   dopravu   průvodce  veřejnými  hromadnými  dopravními
   prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě,

   c)   bezplatnou  dopravu  vodicího  psa,  je-li  úplně  nebo  prakticky
   nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

   (4)  Osobě,  která  je  držitelem  průkazu  ZTP  nebo  průkazu ZTP/P, a
   průvodci držitele průkazu ZTP/P, může být poskytnuta sleva ze vstupného
   na  divadelní  a  filmová  představení,  koncerty  a  jiné  kulturní  a
   sportovní akce.

   (5)  Další nároky osob, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P,
   upravují jiné právní předpisy^26).

   HLAVA VI

   ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

   § 37

   Zmocňovací ustanovení

   Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 9 odst. 11 a 12.

   § 38

   Přechodná ustanovení

   (1)  Řízení  o  peněžitých dávkách sociální péče a mimořádných výhodách
   podle  vyhlášky  č.  182/1991  Sb.,  ve  znění  účinném  do  dne nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona,  zahájená a pravomocně neskončená přede dnem
   nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  pověřenými  obecními úřady, obecními
   úřady  obcí s rozšířenou působností a orgány Ministerstva obrany, které
   jsou  příslušné  k rozhodování o dávkách důchodového pojištění vojáků z
   povolání,  dokončí  krajské pobočky Úřadu práce podle předpisů účinných
   do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

   (2)  Řízení  o  odvolání  proti  rozhodnutí  o  dávkách sociální péče a
   mimořádných výhodách podle odstavce 1, zahájená a pravomocně neskončená
   přede   dnem   nabytí   účinnosti   tohoto  zákona  krajskými  úřady  a
   Ministerstvem  obrany,  dokončí ministerstvo podle předpisů účinných do
   dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

   (3)  Řízení o bezúročných půjčkách podle § 57 a 58 vyhlášky č. 182/1991
   Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená a
   pravomocně   neskončená  přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona
   obecními  úřady obcí s rozšířenou působností, dokončí tyto obecní úřady
   obcí  s  rozšířenou  působností  podle  předpisů účinných do dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona.

   (4)  Řízení  o  odvolání  proti  rozhodnutí  o  bezúročné  půjčce podle
   odstavce   3,  zahájená  a  pravomocně  neskončená  přede  dnem  nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona  krajskými  úřady, dokončí tyto krajské úřady
   podle předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

   (5)  Lhůty  pro vydání rozhodnutí podle odstavců 1 až 4 se prodlužují o
   30 dnů.

   (6)  Příspěvek  na  úhradu  za  užívání  bezbariérového bytu a garáže a
   příspěvek   úplně  nebo  prakticky  nevidomým  občanům  podle  předpisů
   účinných  do  dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona náleží naposledy za
   měsíc  prosinec  2011.  Pověřené  obecní  úřady  a  orgány Ministerstva
   obrany,  které  jsou  příslušné  k  rozhodování  o  dávkách důchodového
   pojištění  vojáků  z  povolání,  zašlou  příjemcům  těchto dávek do 31.
   prosince  2011  písemné  sdělení  o  zániku  nároku na tyto dávky. Toto
   sdělení se nedoručuje do vlastních rukou.

   (7)  Průkazy  mimořádných  výhod  osvědčující  stupeň mimořádných výhod
   vydané  podle  předpisů  účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona
   zůstávají  v  platnosti i po tomto dni, a to do uplynutí doby platnosti
   vyznačené  v  těchto  průkazech,  nejdéle  však  do  31. prosince 2015.
   Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zašle osobám, kterým
   byly  přiznány  mimořádné  výhody, do 31. prosince 2011 písemné sdělení
   obsahující  informace  o  další platnosti průkazu mimořádných výhod a o
   postupu při jejich nahrazení novými průkazy. Toto sdělení se nedoručuje
   do vlastních rukou.

   (8)  U  osob,  kterým byly rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou
   působností  přiznány  mimořádné  výhody  II.  nebo  III.  stupně  podle
   předpisů  účinných  do  dne  nabytí účinnosti tohoto zákona, se po dobu
   platnosti   průkazu  osvědčujícího  stupeň  těchto  mimořádných  výhod,
   nejdéle  však  do  31.  prosince  2015,  považuje podmínka neschopnosti
   zvládat  základní  životní  potřeby  v  oblasti  mobility  a  orientace
   stanovená v § 6 odst. 1 pro přiznání příspěvku na mobilitu za splněnou.

   (9)  Nárok  na dávky sociální péče a mimořádné výhody podle vyhlášky č.
   182/1991  Sb.,  ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
   za dobu do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká od 1. ledna 2012,
   nebyl-li do 31. prosince 2011 nárok uplatněn u příslušného orgánu.

   (10)  Pohledávky  vzniklé z půjček podle § 57 vyhlášky č. 182/1991 Sb.,
   ve  znění  účinném  do  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v
   platnosti i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

   (11) Závazky příjemců dávek vzniklé podle § 33 odst. 8, § 34 odst. 6, §
   35  odst.  7,  § 36 odst. 1 a § 37 odst. 1 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve
   znění  účinném  do  dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona, zůstávají v
   platnosti  i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Pohledávky z těchto
   závazků  přecházejí  ode  dne  nabytí účinnosti tohoto zákona na Českou
   republiku - Úřad práce České republiky.

   (12)  Osobám,  kterým  byl  podle  vyhlášky  č.  182/1991 Sb., ve znění
   účinném  do  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytnut příspěvek na
   zakoupení  motorového  vozidla  a  u nichž běh lhůty podle § 35 odst. 4
   vyhlášky  č.  182/1991  Sb.,  ve  znění účinném do dne nabytí účinnosti
   tohoto  zákona,  stanovené  pro  opětovné  poskytnutí  tohoto příspěvku
   neskončil  před 1. lednem 2012, se příspěvek na zvláštní pomůcku určený
   na   pořízení   motorového   vozidla   poskytne  při  splnění  podmínek
   stanovených v § 9 tohoto zákona poprvé po uplynutí lhůty uvedené v § 35
   odst.  4  vyhlášky  č.  182/1991  Sb.,  ve  znění účinném do dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona.

   (13)  Výkon  rozhodnutí  v oblasti dávek sociální péče podle odstavce 1
   zahájený   pověřenými   obecními  úřady  nebo  obecními  úřady  obcí  s
   rozšířenou  působností  přede  dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo
   výkon rozhodnutí, který nebyl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
   zahájen,  dokončí  nebo  provede  příslušný  pověřený  obecní úřad nebo
   obecní  úřad  obce  s  rozšířenou  působností;  výnosy  z výkonu těchto
   rozhodnutí jsou příjmem obce. Výkon rozhodnutí v oblasti dávek sociální
   péče  podle  odstavce 1 zahájený orgány Ministerstva obrany, které jsou
   příslušné  k  rozhodování  o  dávkách  důchodového  pojištění  vojáků z
   povolání,   přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  nebo  výkon
   rozhodnutí,  který  nebyl  přede  dnem  nabytí  účinnosti tohoto zákona
   zahájen, dokončí nebo provede Úřad práce České republiky.

   (14)  Příslušné  pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou
   působností  předají  bezodkladně  a bezúplatně územně příslušné krajské
   pobočce  Úřadu  práce  po  dni  nabytí  účinnosti tohoto zákona spisy a
   dokumenty  týkající  se  odstavců  1,  7  až  9  a  11. Ostatní spisy a
   dokumenty  předají do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona;
   jestliže  o  to  budou  krajskou  pobočkou  Úřadu  práce požádány, jsou
   povinny  jednotlivé  spisy  a  dokumenty  předat bezodkladně. U spisů a
   dokumentů,  jimž  do 31. prosince 2011 projde skartační lhůta, provedou
   skartační řízení. Obdobně postupují krajské úřady a Ministerstvo obrany
   při  předání  spisů  a  dokumentů  týkajících  se  odvolacích řízení, s
   výjimkou odstavce 4, a orgány Ministerstva obrany, které jsou příslušné
   k  rozhodování  o  dávkách důchodového pojištění vojáků z povolání, při
   předání spisů a dokumentů týkajících se odstavců 1, 6 a 13.

   (15)  Do dne vydání karty sociálních systémů pro účely výplaty dávek se
   příspěvek  na  mobilitu  a  příspěvek  na  zvláštní  pomůcku  vyplácejí
   převodem   na  platební  účet  určený  příjemcem  dávky  nebo  poštovní
   poukázkou anebo v hotovosti. Způsob výplaty určuje příjemce dávky.

   § 39

   Zrušovací ustanovení

   Zrušuje se:

   1. Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

   2.  Zákon  č. 110/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988
   Sb.,  o  sociálním  zabezpečení,  a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském
   pojištění zaměstnanců.

   3.  Zákon č. 180/1990 Sb., o změnách předpisů o nemocenském a sociálním
   zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů.

   4. Zákon č. 306/1991 Sb., o změnách v sociálním zabezpečení.

   5. Část osmá zákona č. 578/1991 Sb., o státním rozpočtu federace na rok
   1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů.

   6.  Čl.  I  a  čl.  VI  zákona  č.  235/1992  Sb., o zrušení pracovních
   kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení.

   7.  Zákon č. 84/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní
   rady  č.  482/1991  Sb.,  o  sociální potřebnosti, a některé navazující
   zákony.

   8.  Čl.  II  a čl. VI zákona č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje
   zákon  České  národní  rady  č.  589/1992  Sb., o pojistném na sociální
   zabezpečení  a  příspěvku  na  státní  politiku zaměstnanosti, ve znění
   pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve
   znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

   9.  Zákon  č.  182/1994  Sb.,  kterým  se  zvyšuje  státní  vyrovnávací
   příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky.

   10.  Čl.  II  zákona  č.  241/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon
   České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
   a  příspěvku  na  státní  politiku  zaměstnanosti,  ve znění pozdějších
   předpisů,  zákon  č.  100/1988  Sb.,  o sociálním zabezpečení, ve znění
   pozdějších  předpisů,  zákon  č.  54/1956  Sb., o nemocenském pojištění
   zaměstnanců,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon č. 88/1968 Sb., o
   prodloužení  mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na
   děti  z  nemocenského  pojištění,  ve  znění pozdějších předpisů, zákon
   České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
   zabezpečení,  ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č.
   550/1991  Sb.,  o  všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších
   předpisů,  a  zákon  České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na
   všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

   11. Čl. VIII a čl. IX zákona č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují
   některé  zákony  v  souvislosti  s  přijetím  zákona  o státní sociální
   podpoře.

   12.  Čl.  I  zákona  č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé
   zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění.

   13.  Zákon č. 133/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988
   Sb.,  o  sociálním  zabezpečení,  ve  znění pozdějších předpisů, a mění
   zákon  České  národní  rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve
   znění pozdějších předpisů.

   14.  Čl.  IV  a  čl. V zákona č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje
   zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně
   a doplnění dalších zákonů.

   15.  Zákon  č.  350/1999  Sb.,  kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o
   sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

   16.  Část  čtvrtá a pátá zákona č. 360/1999 Sb., kterým se mění některé
   zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

   17.  Část  jedenáctá  zákona  č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o
   změně některých zákonů (zákon o poštovních službách).

   18.  Část  šestnáctá a sedmnáctá zákona č. 151/2002 Sb., kterým se mění
   některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního.

   19.  Zákon  č.  213/2002  Sb.,  kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o
   sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

   20. Část dvacátá pátá a dvacátá šestá zákona č. 320/2002 Sb., o změně a
   zrušení  některých  zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních
   úřadů.

   21.  Zákon  č.  426/2002  Sb.,  kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o
   sociálním  zabezpečení,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  zákon  č.
   320/2002  Sb.,  o  změně  a  zrušení  některých  zákonů v souvislosti s
   ukončením činnosti okresních úřadů.

   22.  Část  osmá zákona č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v
   souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti.

   23. Část sedmá zákona č. 168/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995
   Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé
   další zákony.

   24.  Zákon  č.  218/2005  Sb.,  kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o
   sociálním  zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991
   Sb.,  o  životním  minimu,  ve  znění  pozdějších  předpisů, a zákon č.
   117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

   25.  Zákon  č.  47/2006  Sb.,  kterým  se mění zákon č. 100/1988 Sb., o
   sociálním  zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988
   Sb.,  o  působnosti  orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve
   znění   pozdějších  předpisů,  a  zákon  č.  48/1997  Sb.,  o  veřejném
   zdravotním  pojištění  a  o  změně  a  doplnění některých souvisejících
   zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

   26.  Část  první a druhá zákona č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé
   zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách.

   27. Část šestá zákona č. 165/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999
   Sb.,  o  azylu  a  o  změně  zákona  č.  283/1991  Sb., o Policii České
   republiky,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  (zákon o azylu), ve znění
   pozdějších předpisů, a některé další zákony.

   28.  Část šestá zákona č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v
   souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění.

   29. Část čtvrtá zákona č. 29/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006
   Sb.,  o  sociálních  službách,  zákon  č.  135/2006 Sb., kterým se mění
   některé  zákony  v  oblasti  ochrany  před  domácím  násilím,  zákon č.
   586/1992  Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
   č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

   30.  Část desátá a dvacátá první zákona č. 427/2010 Sb., kterým se mění
   zákon  č.  326/1999  Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o
   změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999
   Sb.,  o  azylu  a  o  změně  zákona  č.  283/1991  Sb., o Policii České
   republiky,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  (zákon o azylu), ve znění
   pozdějších předpisů, a další související zákony.

   31.  Zákon  č.  114/1988  Sb.,  o působnosti orgánů České socialistické
   republiky v sociálním zabezpečení.

   32.  Zákon  č.  125/1990  Sb.,  kterým  se  mění a doplňuje zákon České
   národní  rady  č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické
   republiky v sociálním zabezpečení.

   33.  Čl.  I zákona č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České
   republiky  v  sociálním  zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o
   péči o zdraví lidu.

   34.  Zákon  č.  459/1990  Sb.,  o  změnách  v  působnosti  orgánů České
   republiky v sociálním zabezpečení.

   35.  Zákon  č.  144/1991  Sb.,  o  změnách  v  působnosti  orgánů České
   republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení.

   36. Zákon č. 84/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní
   rady  č.  482/1991  Sb.,  o  sociální potřebnosti, a některé navazující
   zákony.

   37.  Čl.  IV zákona č. 238/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.
   99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
   České   národní  rady  č.  114/1988  Sb.,  o  působnosti  orgánů  České
   socialistické  republiky  v  sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
   předpisů.

   38.  Čl.  IV zákona č. 289/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.
   155/1995  Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb.,
   zákon  č.  1/1991  Sb.,  o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
   zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů,
   a  zákon  České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České
   socialistické  republiky  v  sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
   předpisů.

   39.  Část  třicátá  druhá  zákona  č.  132/2000  Sb., o změně a zrušení
   některých  zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích,
   zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze.

   40. Část druhá zákona č. 518/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999
   Sb.,  o  sociálně-právní  ochraně  dětí,  ve znění pozdějších předpisů,
   zákon  č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním
   zabezpečení,  ve  znění  pozdějších  předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o
   organizaci  a  provádění  sociálního  zabezpečení,  ve znění pozdějších
   předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v
   souvislosti  s  ukončením  činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č.
   426/2002 Sb.

   41.  Část sedmá zákona č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v
   souvislosti s přijetím správního řádu.

   42. Část čtvrtá zákona č. 112/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v
   souvislosti  s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona
   o pomoci v hmotné nouzi.

   43.  Část  sedmnáctá  zákona  č.  261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných
   rozpočtů.

   44.  Vyhláška  Ministerstva  práce  a  sociálních věcí č. 182/1991 Sb.,
   kterou  se  provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní
   rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.

   45.  Vyhláška  č.  28/1993  Sb.,  kterou  se  mění  a doplňuje vyhláška
   ministerstva  práce  a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb.,
   kterou  se  provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní
   rady  o  působnosti  orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve
   znění pozdějších předpisů.

   46.  Vyhláška  č.  137/1994  Sb.,  kterou  se  mění a doplňuje vyhláška
   Ministerstva  práce  a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb.,
   kterou  se  provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní
   rady  o  působnosti  orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve
   znění pozdějších předpisů.

   47.  Vyhláška  č.  206/1995  Sb.,  kterou  se  mění a doplňuje vyhláška
   Ministerstva  práce  a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb.,
   kterou  se  provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní
   rady  o  působnosti  orgánů  České republiky v sociálním zabezpečení, a
   kterou  se  mění  vyhláška  Ministerstva  práce  a  sociálních  věcí č.
   136/1993  Sb.,  kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské
   péče ve zvláštních zařízeních.

   48.  Vyhláška  č.  264/1996  Sb.,  kterou  se  mění a doplňuje vyhláška
   Ministerstva  práce  a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb.,
   kterou  se  provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní
   rady  o  působnosti  orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve
   znění pozdějších předpisů.

   49.  Vyhláška  č.  138/1997  Sb.,  kterou  se  mění a doplňuje vyhláška
   Ministerstva  práce  a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb.,
   kterou  se  provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní
   rady  o  působnosti  orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve
   znění pozdějších předpisů.

   50.  Vyhláška  č.  139/1998  Sb.,  kterou se mění vyhláška Ministerstva
   práce  a  sociálních  věcí  České  republiky č. 182/1991 Sb., kterou se
   provádí  zákon  o  sociálním  zabezpečení  a zákon České národní rady o
   působnosti  orgánů  České  republiky  v sociálním zabezpečení, ve znění
   pozdějších předpisů.

   51.  Vyhláška  č.  320/1999  Sb.,  kterou se mění vyhláška Ministerstva
   práce  a  sociálních  věcí  České  republiky č. 182/1991 Sb., kterou se
   provádí  zákon  o  sociálním  zabezpečení  a zákon České národní rady o
   působnosti  orgánů  České  republiky  v sociálním zabezpečení, ve znění
   pozdějších předpisů.

   52. Vyhláška č. 73/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce
   a  sociálních  věcí  České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí
   zákon  o  sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti
   orgánů  České  republiky  v  sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
   předpisů, a zrušují některé právní předpisy na úseku sociálních věcí.

   53. Vyhláška č. 72/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce
   a  sociálních  věcí  České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí
   zákon  o  sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti
   orgánů  České  republiky  v  sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
   předpisů.

   54.  Vyhláška č. 552/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb.,
   kterou  se  provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní
   rady  o  působnosti  orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve
   znění pozdějších předpisů.

   55.  Vyhláška č. 365/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb.,
   kterou  se  provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní
   rady  o  působnosti  orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve
   znění pozdějších předpisů.

   56.  Vyhláška č. 506/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb.,
   kterou  se  provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní
   rady  o  působnosti  orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve
   znění pozdějších předpisů.

   57.  Vyhláška  č.  506/2006  Sb.,  kterou se mění vyhláška Ministerstva
   práce  a  sociálních  věcí  České  republiky č. 182/1991 Sb., kterou se
   provádí  zákon  o  sociálním  zabezpečení  a zákon České národní rady o
   působnosti  orgánů  České  republiky  v sociálním zabezpečení, ve znění
   pozdějších předpisů.

   58.  Vyhláška  č.  339/2007  Sb.,  kterou se mění vyhláška Ministerstva
   práce  a  sociálních  věcí  České  republiky č. 182/1991 Sb., kterou se
   provádí  zákon  o  sociálním  zabezpečení  a zákon České národní rady o
   působnosti  orgánů  České  republiky  v sociálním zabezpečení, ve znění
   pozdějších předpisů.

   59.  Vyhláška  č.  279/2008  Sb.,  kterou se mění vyhláška Ministerstva
   práce  a  sociálních  věcí  České  republiky č. 182/1991 Sb., kterou se
   provádí  zákon  o  sociálním  zabezpečení  a zákon České národní rady o
   působnosti  orgánů  České  republiky  v sociálním zabezpečení, ve znění
   pozdějších předpisů.

   60.  Vyhláška  č.  451/2009  Sb.,  kterou se mění vyhláška Ministerstva
   práce  a  sociálních  věcí  České  republiky č. 182/1991 Sb., kterou se
   provádí  zákon  o  sociálním  zabezpečení  a zákon České národní rady o
   působnosti  orgánů  České  republiky  v sociálním zabezpečení, ve znění
   pozdějších předpisů.

   61.  Vyhláška  č.  388/2010  Sb.,  kterou se mění vyhláška Ministerstva
   práce  a  sociálních  věcí  č.  182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o
   sociálním  zabezpečení  a  zákon České národní rady o působnosti orgánů
   České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

   62.  Vyhláška  federálního  ministerstva  práce  a  sociálních  věcí č.
   149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

   63.  Vyhláška  č.  260/1990  Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č.
   149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

   64.  Vyhláška  č.  313/1990  Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č.
   149/1988  Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  o  sociálním zabezpečení, a
   vyhláška   č.   235/1990   Sb.,  kterou  se  provádí  zákonné  opatření
   předsednictva  Federálního  shromáždění  č.  206/1990  Sb.,  o  státním
   vyrovnávacím příspěvku.

   65.  Vyhláška  č.  545/1991  Sb.,  kterou  se  mění a doplňuje vyhláška
   federálního  ministerstva  práce  a  sociálních  věcí  č. 149/1988 Sb.,
   kterou  se  provádí  zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
   předpisů.

   66.  Vyhláška  č.  177/1993  Sb.,  kterou  se  mění a doplňuje vyhláška
   federálního  ministerstva  práce  a  sociálních  věcí  č. 149/1988 Sb.,
   kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

   67.  Vyhláška  č.  309/1993  Sb.,  kterou  se  mění a doplňuje vyhláška
   federálního  ministerstva  práce  a  sociálních  věcí  č. 149/1988 Sb.,
   kterou  se  provádí  zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
   předpisů.

   68.  Vyhláška  č.  161/1994  Sb.,  kterou  se mění vyhláška Federálního
   ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí
   zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

   69.  Vyhláška  federálního  ministerstva  práce  a  sociálních  věcí č.
   128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

   70.  Vyhláška  federálního  ministerstva  práce  a  sociálních  věcí č.
   164/1979   Sb.,   kterou   se  mění  a  doplňuje  vyhláška  federálního
   ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí
   zákon o sociálním zabezpečení.

   71.  Vyhláška  federálního  ministerstva  práce  a  sociálních  věcí č.
   73/1984 Sb., o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se
   provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

   72.  Vyhláška  federálního  ministerstva  práce  a  sociálních  věcí č.
   57/1987  Sb.,  o  dalších  změnách  vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se
   provádí zákon o sociálním zabezpečení.

   ČÁST DRUHÁ

   Změna zákona o místních poplatcích

   § 40

   Zákon  č.  565/1990  Sb.,  o  místních  poplatcích,  ve znění zákona č.
   184/1991  Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č.
   305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č.
   274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č.
   270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2009 Sb., zákona č.
   183/2010 Sb. a zákona č. 30/2011 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  2 odst. 2 se slova „které byl přiznán III. stupeň mimořádných
   výhod  podle  zvláštního právního předpisu,^1a)“ nahrazují slovy „která
   je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu^1a),“.

   Poznámka pod čarou č. 1a zní:

   „1a)  Zákon  č.  329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
   postižením a o změně souvisejících zákonů.“.

   2.  V  §  3  odst.  2 písm. a) se slova „kterým byl přiznán III. stupeň
   mimořádných výhod“ nahrazují slovy „které jsou držiteli průkazu ZTP/P“.

   ČÁST TŘETÍ

   Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

   § 41

   Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
   ve  znění  zákona  č.  590/1992  Sb.,  zákona č. 37/1993 Sb., zákona č.
   160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č.
   118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č.
   306/1997  Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č.
   356/1999  Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č.
   29/2000  Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č.
   155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.
   238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č.
   116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č.
   263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.
   320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č.
   424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č.
   53/2004  Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č.
   359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č.
   168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č.
   413/2005  Sb.,  zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č.
   81/2006  Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.
   161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č.
   267/2006   Sb.,   zákona  č.  342/2006  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  405/2006  Sb.,  zákona č. 585/2006 Sb., zákona č.
   152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
   270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č.
   306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č.
   41/2009  Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
   281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č.
   347/2010   Sb.,   zákona   č.  73/2011  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  177/2011  Sb.,  zákona č. 180/2011 Sb., zákona č.
   220/2011 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:

   1. V § 8 odst. 1 písmeno e) zní:

   „e)  schopnost zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo
   orientace pro účely příspěvku na mobilitu a pro účely řízení o přiznání
   průkazu osoby se zdravotním postižením a zda jde pro účely příspěvku na
   zvláštní pomůcku o osobu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí
   nebo  s  těžkým  sluchovým postižením nebo s těžkým zrakovým postižením
   anebo  s  těžkou  nebo  hlubokou  mentální  retardací  a zdravotní stav
   nevylučuje poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku,“.

   2.  V  §  8  odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „a pro
   účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením“.

   3. § 132 se zrušuje.

   ČÁST ČTVRTÁ

   Změna zákona o daních z příjmů

   § 42

   V § 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
   znění  zákona  č.  545/2005  Sb.,  zákona  č.  109/2006  Sb., zákona č.
   112/2006  Sb.,  zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 482/2008 Sb. a zákona
   č.  2/2009 Sb., se slova „průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť
   těžké  postižení  s potřebou průvodce) - průkaz ZTP/P (dále jen „průkaz
   ZTP/P“)“  nahrazují slovy „průkazu ZTP/P“ a slova „dávky sociální péče“
   se nahrazují slovy „dávky osobám se zdravotním postižením“.

   ČÁST PÁTÁ

   Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

   § 43

   V § 3 odst. 8 písm. a) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné
   zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 59/1995 Sb., se slova „které se
   poskytují  mimořádné  výhody  II.  nebo  III.  stupně  podle předpisů o
   sociálním zabezpečení;^12)“ nahrazují slovy „která je držitelem průkazu
   ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu^12);“.

   Poznámka pod čarou č. 12 zní:

   „12)  Zákon  č.  329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
   postižením a o změně souvisejících zákonů.“.

   ČÁST ŠESTÁ

   Změna zákona o pozemních komunikacích

   § 44

   Zákon  č.  13/1997  Sb.,  o  pozemních komunikacích, ve znění zákona č.
   102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č.
   256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
   358/2003  Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č.
   186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č.
   97/2009  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č.
   152/2011 Sb. a zákona č. 288/2011 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  20a  odst.  1 písm. h) se slova „kterým byly podle zvláštního
   právního  předpisu^11f)  přiznány  výhody  II.  stupně“ nahrazují slovy
   „kteří  jsou  podle  zvláštního právního předpisu^11f) držiteli průkazu
   ZTP“ a slova „III. stupně“ se nahrazují slovy „průkazu ZTP/P“.

   Poznámka pod čarou č. 11f zní:

   „11f)  Zákon  č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
   postižením a o změně souvisejících zákonů.“.

   2.  V  §  20a  odst. 1 písm. i) se slova „pokud rodiče nebo jim naroveň
   postavené  osoby  pobírají  příspěvek  na  provoz silničního motorového
   vozidla podle zvláštního právního předpisu^11f),“ zrušují.

   ČÁST SEDMÁ

   Změna zákona o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob

   § 45

   Zákon   č.  155/1998  Sb.,  o  komunikačních  systémech  neslyšících  a
   hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 384/2008 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  8 odst. 2 se slova „kterým byly z důvodu úplné nebo praktické
   hluchoty  nebo  hluchoslepoty  přiznány  mimořádné  výhody  II.  stupně
   (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P)“ se nahrazují slovy „které
   jsou z důvodu úplné nebo praktické hluchoty nebo hluchoslepoty držiteli
   průkazu ZTP nebo ZTP/P“.

   2.  V  §  8 odst. 3 se slova „kterým byly z důvodu úplné nebo praktické
   hluchoty  nebo  hluchoslepoty  přiznány  mimořádné  výhody  II.  stupně
   (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P)“ se nahrazují slovy „které
   jsou z důvodu úplné nebo praktické hluchoty nebo hluchoslepoty držiteli
   průkazu ZTP nebo ZTP/P“.

   ČÁST OSMÁ

   Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

   § 46

   Zákon  č.  326/1999  Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o
   změně  některých  zákonů,  ve  znění  zákona č. 140/2001 Sb., zákona č.
   151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č.
   436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č.
   559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.
   112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č.
   165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č.
   379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č.
   140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.
   382/2008   Sb.,   zákona   č.  41/2009  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  47/2009  Sb.,  zákona  č. 197/2009 Sb., zákona č.
   227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
   424/2010  Sb.,  zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění
   takto:

   1.  V § 87d odst. 1 písm. a) se slova „systému sociální péče“ nahrazují
   slovy „systému dávek pro osoby se zdravotním postižením“.

   2.  V § 87d odst. 2 písm. a) se slova „systému sociální péče“ nahrazují
   slovy „systému dávek pro osoby se zdravotním postižením“.

   3.  V  § 106 odst. 3 se slova „systému sociální péče nebo“ zrušují a na
   konci  odstavce  se doplňuje věta „Úřad práce České republiky - krajské
   pobočky  a  pobočka  pro  hlavní  město  Prahu  jsou povinny neprodleně
   písemně  oznámit  ministerstvu,  že  se  občan  Evropské unie nebo jeho
   rodinný  příslušník přechodně pobývající na území stal neodůvodnitelnou
   zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním postižením.“.

   ČÁST DEVÁTÁ

   Změna zákona o silničním provozu

   § 47

   Zákon  č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
   některých  zákonů  (zákon  o  silničním  provozu),  ve  znění zákona č.
   60/2001  Sb.,  zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č.
   311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č.
   53/2004  Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č.
   76/2006  Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č.
   342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č.
   374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.
   480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
   424/2010 Sb. a zákona č. 133/2011 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  67 odst. 2 se slova „které byly přiznány mimořádné výhody II.
   stupně“  nahrazují slovy „která je držitelem průkazu ZTP“ a slova „III.
   stupně“ se nahrazují slovy „držitelem průkazu ZTP/P“.

   Poznámka pod čarou č. 24 zní:

   „24)  Zákon  č.  329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
   postižením a o změně souvisejících zákonů.“.

   2.  V § 67 odst. 3 se slova „kterému byly přiznány mimořádné výhody II.
   stupně“ nahrazují slovy „který je držitelem průkazu ZTP“.

   3.  V  §  67  odst.  4  větě druhé se slova „jí byly přiznány mimořádné
   výhody“  nahrazují  slovy „je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P“ a slova
   „které ji opravňují“ se nahrazují slovy „který ji opravňuje“.

   ČÁST DESÁTÁ

   Změna zákona o správních poplatcích

   § 48

   Zákon  č.  634/2004  Sb.,  o  správních  poplatcích, ve znění zákona č.
   217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č.
   361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č.
   553/2005  Sb.,  zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č.
   57/2006  Sb.,  zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č.
   112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č.
   138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č.
   186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č.
   227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č.
   575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
   269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č.
   38/2008  Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č.
   182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č.
   239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č.
   297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č.
   312/2008  Sb.,  zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č.
   41/2009  Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č.
   206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
   291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č.
   420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č.
   153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č.
   427/2010  Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č.
   133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č.
   188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č.
   255/2011 Sb. a zákona č. 262/2011 Sb., se mění takto:

   1. V § 8 odst. 2 písm. a) se slova „o sociální péči“ nahrazují slovy „o
   dávkách  pro  osoby  se  zdravotním postižením“ a slova „za vydání nebo
   výměnu  průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany“
   se zrušují.

   2.  V příloze v položkách 5, 26, 27 a 36 se slova „kterým byly přiznány
   mimořádné  výhody  II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P)“
   nahrazují slovy „kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P“.

   3.  V  příloze  v  položce 17 se slova „kterému byly přiznány mimořádné
   výhody  II.  nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP a ZTP/P)“ nahrazují
   slovy „který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P“.

   ČÁST JEDENÁCTÁ

   Změna zákona o životním a existenčním minimu

   § 49

   V  § 7 odst. 5 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
   ve  znění  zákona  č.  85/2010  Sb.,  se  slova  „dávky  sociální  péče
   poskytované   vzhledem   ke   zdravotnímu  stavu^27)“  nahrazují  slovy
   „příspěvek na mobilitu^27), příspěvek na zvláštní pomůcku^27)“.

   Poznámka pod čarou č. 27 zní:

   „27)  Zákon  č.  329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
   postižením a o změně souvisejících zákonů.“.

   ČÁST DVANÁCTÁ

   Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

   § 50

   Zákon  č.  111/2006  Sb.,  o  pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č.
   165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
   379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č.
   306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č.
   41/2009  Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
   141/2010  Sb.,  zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona
   č. 73/2011 Sb., se mění takto:

   1. Poznámka pod čarou č. 19 zní:

   „19)  Zákon  č.  329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
   postižením a o změně souvisejících zákonů.“.

   2. V § 11 odst. 4 se písmena d) až f) zrušují.

   Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena d) a e).

   ČÁST TŘINÁCTÁ

   ÚČINNOST

   § 51

   Tento  zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012, s výjimkou § 38 odst.
   6  a  7, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení, a s výjimkou § 9
   odst. 8, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

   Němcová v. r.

   Klaus v. r.

   Nečas v. r.

   Příloha

   Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku
   a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání

   I.  Zdravotní  postižení  odůvodňující  přiznání  příspěvku na zvláštní
   pomůcku

   1. Za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí se považuje:

   a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,

   b)  funkční  ztráta  obou  dolních  končetin  na  podkladě  úplné obrny
   (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

   c)  anatomická  ztráta  podstatných  částí  jedné  horní  a jedné dolní
   končetiny v předloktí a výše a v bérci a výše,

   d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné
   obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

   e)  ankylóza  obou  kyčelních  kloubů  nebo  obou kolenních kloubů nebo
   podstatné  omezení  hybnosti  obou  kyčelních nebo kolenních kloubů pro
   těžké kontraktury v okolí,

   f)  ztuhnutí  všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň
   dvou nosných kloubů dolních končetin,

   g)  těžké  funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více
   funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro
   invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,

   h)   disproporční   poruchy  růstu  provázené  deformitami  končetin  a
   hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje
   120 cm,

   i)  anatomická  ztráta  dolní končetiny ve stehně s krátkým pahýlem bez
   možnosti oprotézování nebo exatrikulace v kyčelním kloubu,

   j) anatomická nebo funkční ztráta končetiny,

   k) anatomická nebo funkční ztráta obou horních končetin.

   2. Za těžké zrakové postižení se považuje:

   a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté
   ztráty  světlocitu  až  po  zachování  světlocitu  s  chybnou světelnou
   projekcí,

   b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v
   intervalu  1/60  (0,02)  -  světlocit  s  jistou  projekcí nebo omezení
   zorného  pole  do  5  -  10  stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové
   ostrosti,

   c)  těžká  slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v
   intervalu 3/60 (0,05) - lepší než 1/60 (0,02),

   d)  ztráta  jednoho  oka  nebo  ztráta  visu  jednoho oka se závažnější
   poruchou zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo
   horší  než  6/60  (0,10)  nebo  koncentrické  zúžení zorného pole do 45
   stupňů od bodu fixace.

   3. Za těžké sluchové postižení se považuje:

   a)  oboustranná úplná hluchota, neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči
   ani  s nejvýkonnějším sluchadlem nebo přetrvávající neschopnost slyšení
   po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy,

   b) oboustranná praktická hluchota, ztráta sluchu při tónové audiometrii
   v  rozsahu  70  -  90  dB, zbytkový sluch se ztrátou slyšení 85 - 90 %,
   sluchově   postižený  je  schopen  vnímat  zvuk  mluvené  řeči  jen  se
   sluchadlem,  ale  rozumí jí jen minimálně (z 10 - 15 %), přes používání
   kompenzační   pomůcky   nebo  po  implantaci  kochleární  nebo  kmenové
   neuroprotézy,

   c)  těžká  forma  hluchoslepoty,  kombinované  těžké postižení sluchu a
   zraku,  funkčně  v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti, kterou se
   rozumí  ztráta sluchu v rozsahu 56 - 69 dB, ztráta slyšení 65 - 84 % až
   ztráta  sluchu  v rozsahu oboustranné hluchoty a ztráta zraku v rozsahu
   těžké  slabozrakosti  obou  očí,  kterou  se  rozumí  zraková ostrost s
   optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) - lepší než 1/60 (0,02).

   4.  Za  zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní
   pomůcku na pořízení motorového vozidla se považují:

   a) zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i),

   b)  těžká  nebo  hluboká  mentální  retardace a stavy na rozhraní těžké
   mentální retardace.

   II.  Zdravotní  stav  vylučující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku
   (kontraindikace)

   a)  duševní  poruchy,  poruchy  chování a poruchy intelektu se závažnou
   poruchou,  s  narušením  rozpoznávacích  a ovládacích schopností, stavy
   závislosti  na  návykové  látce  nebo  návykových látkách, způsobují-li
   nemožnost užívání pomůcky,

   b)  hluchoněmost;  tato  kontraindikace  platí jen ve vztahu k vodicímu
   psovi,

   c)   těžká  polyvalentní  alergie  a  alergie  na  zvířecí  srst;  tato
   kontraindikace platí jen ve vztahu k vodicímu psovi.

   1)  Zákon  č.  133/2000  Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o
   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
   předpisů.

   2) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o
   změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

   3)  Zákon  č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o
   Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu),
   ve znění pozdějších předpisů.

   4) Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu
   pracovníků uvnitř Společenství.

   5)  Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
   předpisů.

   6) Čl. 1 Úmluvy o právech dítěte, vyhlášené pod č. 104/1991 Sb.

   7)  § 48 až 50 a § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
   znění zákona č. 206/2009 Sb.

   8) § 9 a 10 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

   9)  Zákon  č.  110/2006  Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění
   pozdějších předpisů.

   10) § 15 zákona č. 111/2006 Sb.

   11)  §  659  a  násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
   pozdějších předpisů.

   12) § 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně
   souvisejících zákonů.

   13) § 15a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

   14) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších
   předpisů.

   15)  Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších
   předpisů.

   16)  Zákon  č.  435/2004  Sb.,  o  zaměstnanosti,  ve  znění pozdějších
   předpisů.

   17)  §  12  až 16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve
   znění pozdějších předpisů.

   18) § 108 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

   19) § 12 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

   20) § 33 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb.

   21) § 116 občanského zákoníku.

   22)  §  106 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 428/2005
   Sb.

   23) § 4a zákona č. 73/2011 Sb.

   24) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
   zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

   25)  Zákon  č.  221/2003  Sb.,  o  dočasné  ochraně  cizinců,  ve znění
   pozdějších předpisů.

   26)  Například  zákon  č.  586/1992  Sb.,  o  daních z příjmů, ve znění
   pozdějších  předpisů,  zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
   znění   pozdějších   předpisů,  zákon  č.  634/2004  Sb.,  o  správních
   poplatcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č. 13/1997 Sb., o
   pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 338/1992
   Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů.