Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách


   505/2006 Sb.

   VYHLÁŠKA

   ze dne 15. listopadu 2006,

   kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

   Změna: 166/2007 Sb.

   Změna: 340/2007 Sb. (část)

   Změna: 340/2007 Sb.

   Změna: 239/2009 Sb.

   Změna: 162/2010 Sb.

   Změna: 391/2011 Sb.

   Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 2 zákona
   č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

   ČÁST PRVNÍ

   ZPŮSOB HODNOCENÍ SCHOPNOSTI ZVLÁDAT ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY

   § 1

   (1)  Schopnost  osoby  zvládat  základní  životní  potřeby se pro účely
   stanovení  stupně  závislosti  hodnotí  podle  aktivit,  které jsou pro
   jednotlivé  základní  životní  potřeby  vymezeny  v příloze č. 1 k této
   vyhlášce.

   (2)   Schopnost  osoby  zvládat  základní  životní  potřeby  pro  účely
   stanovení stupně závislosti se hodnotí v přirozeném sociálním prostředí
   a s ohledem na věk fyzické osoby.

   (3)  Při hodnocení schopnosti osoby zvládat základní životní potřeby se
   hodnotí

   a) tělesné struktury a

   b)  tělesné  funkce  duševní,  mentální,  smyslové,  oběhové,  dechové,
   hematologické,  imunologické,  endokrinologické, metabolické, zažívací,
   vylučovací,  neuromuskuloskeletální,  včetně  hrubé a jemné motoriky, a
   funkce  hlasu,  řeči  a  kůže,  a to ve vztahu k rozsahu a tíži poruchy
   funkčních schopností.

   (4)  Za neschopnost zvládání základní životní potřeby se považuje stav,
   kdy  porucha  funkčních  schopností  dosahuje úrovně úplné poruchy nebo
   poruchy těžké, kdy i přes využívání zachovaných potenciálů a kompetencí
   fyzické   osoby  a  využívání  běžně  dostupných  pomůcek,  prostředků,
   předmětů denní potřeby nebo vybavení domácnosti, veřejných prostor nebo
   s  využitím zdravotnického prostředku nelze zvládnout životní potřebu v
   přijatelném standardu. Za neschopnost zvládání základní životní potřeby
   se   považuje   rovněž   stav,  kdy  režim  nařízený  odborným  lékařem
   poskytujícím  specializované  zdravotnické  služby neumožňuje provádění
   základní životní potřeby v přijatelném standardu.

   § 2

   (1)  Při hodnocení schopnosti osoby zvládat základní životní potřeby se
   posuzuje,  zda  z  důvodu  dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je
   rozsah   duševních,   mentálních,   tělesných  a  smyslových  funkčních
   schopností  dostatečný k pravidelnému zvládání základní životní potřeby
   a  zda  je  fyzická  osoba  schopna  rozpoznat,  provést a zkontrolovat
   správnost  zvládnutí  základní  životní  potřeby.  Přitom se přihlíží k
   tomu, zda dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav trvale ovlivňuje funkční
   schopnosti,   k   výsledku  rehabilitace  a  k  adaptaci  na  zdravotní
   postižení.

   (2)  U  osob,  u  nichž  průběžně  dochází  ke  zhoršování a zlepšování
   zdravotního   stavu,  trvá  sledované  období  rozhodné  pro  posouzení
   závislosti  zpravidla  jeden  rok;  funkční  schopnost zvládat základní
   životní  potřebu  se  v  takovém  případě  stanoví  tak, aby odpovídala
   převažujícímu rozsahu schopnosti ve sledovaném období.

   § 2a

   Pokud  osoba  není schopna z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
   stavu  zvládat  alespoň jednu z aktivit, která je pro schopnost zvládat
   základní  životní potřebu vymezena v příloze č. 1 k této vyhlášce, není
   schopna  základní  životní  potřebu zvládat, a to bez ohledu na příčinu
   dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

   § 2b

   Pokud  osoba  do  18  let  věku  nemá  z  důvodu  nízkého  věku  a tomu
   odpovídajícímu   stupni   biopsychosociálního  vývoje  ještě  vyvinutou
   schopnost zvládat některou ze základních životních potřeb nebo některou
   aktivitu,  které jsou vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce, není pro
   účely  posuzování  stupně  závislosti  považována  za  osobu,  která je
   neschopna  základní  životní potřebu zvládat. To neplatí, pokud osoba z
   důvodu  dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při zvládání základní
   životní potřeby nebo některé aktivity, které jsou vymezeny v příloze č.
   1  k  této  vyhlášce,  vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické
   osoby.

   § 2c

   Při  hodnocení  základních  životních potřeb pro účely stanovení stupně
   závislosti  se  základní  životní potřeby, u nichž bylo zjištěno, že je
   osoba  z  důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna
   zvládat, sčítají.“.

   ČÁST DRUHÁ

   ROZSAH  ÚKONŮ  POSKYTOVANÝCH V RÁMCI ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ U JEDNOTLIVÝCH
   DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A MAXIMÁLNÍ VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ NĚKTERÝCH
   SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

   § 3

   Základní sociální poradenství

   Základní  sociální  poradenství  se  při  poskytování sociálních služeb
   zajišťuje v rozsahu těchto úkonů:

   a)  poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace
   prostřednictvím sociální služby,

   b)  poskytnutí  informace  o  možnostech výběru druhu sociálních služeb
   podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci
   v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,

   c)  poskytnutí  informace  o  základních  právech a povinnostech osoby,
   zejména  v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech
   využívání  běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a
   zabránění vzniku závislosti na sociální službě,

   d)  poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech,
   kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

   § 4

   Odborné sociální poradenství

   Základní  činnosti  při poskytování odborného sociálního poradenství se
   zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

   a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   zprostředkování navazujících služeb,

   b) sociálně terapeutické činnosti:

   poskytnutí  poradenství  v  oblastech orientace v sociálních systémech,
   práva, psychologie a v oblasti vzdělávání;

   tato  základní  činnost  může  být zajišťována poskytováním poradenství
   alespoň ve 2 z těchto oblastí,

   c)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

   2.  pomoc  při  obnovení  nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním
   prostředím.

   § 5

   Osobní asistence

   (1)  Základní  činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v
   rozsahu těchto úkonů:

   a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

   1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

   2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

   3.  pomoc  při  prostorové  orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i
   vnějším prostoru,

   4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

   b) pomoc při osobní hygieně:

   1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

   2. pomoc při použití WC,

   c) pomoc při zajištění stravy:

   pomoc při přípravě jídla a pití,

   d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

   1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,

   2. nákupy a běžné pochůzky,

   e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

   1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,

   2.  pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s rodinou a pomoc a
   podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

   3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních
   schopností a dovedností,

   f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   doprovázení  do  školy,  školského  zařízení,  zaměstnání, k lékaři, na
   zájmové  a  volnočasové  aktivity,  na  orgány veřejné moci a instituce
   poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

   g)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

   2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

   (2)  Maximální  výše úhrady za poskytování osobní asistence činí 120 Kč
   za  hodinu,  podle  skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění
   úkonů;  pokud  poskytování  služby,  včetně času nezbytného k zajištění
   úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

   § 6

   Pečovatelská služba

   (1)  Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují
   v rozsahu těchto úkonů:

   a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

   1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

   2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

   3.  pomoc  při  prostorové  orientaci,  samostatném  pohybu ve vnitřním
   prostoru,

   4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

   b)  pomoc  při  osobní  hygieně  nebo  poskytnutí  podmínek  pro osobní
   hygienu:

   1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

   2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

   3. pomoc při použití WC,

   c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

   1.  zajištění  stravy  odpovídající  věku,  zásadám racionální výživy a
   potřebám dietního stravování,

   2. dovoz nebo donáška jídla,

   3. pomoc při přípravě jídla a pití,

   4. příprava a podání jídla a pití;

   tato  základní  činnost  může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle
   bodů 3 a 4,

   d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

   1. běžný úklid a údržba domácnosti,

   2. údržba domácích spotřebičů,

   3.  pomoc  při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního
   úklidu, úklidu po malování,

   4. donáška vody,

   5.  topení  v  kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných
   zařízení,

   6. běžné nákupy a pochůzky,

   7.  velký  nákup,  například  týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného
   vybavení domácnosti,

   8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

   9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

   e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   1.   doprovázení   dětí  do  školy,  školského  zařízení,  k  lékaři  a
   doprovázení zpět,

   2.  doprovázení  dospělých  do školy, školského zařízení, zaměstnání, k
   lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a
   doprovázení zpět.

   (2) Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činí

   a)  120  Kč  za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k
   zajištění  úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), písm. c)
   bodech  3  a  4  a písm. d) bodech 1 až 6 a písm. e); pokud poskytování
   těchto  úkonů,  včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou
   hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,

   b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 1

   1.  160  Kč  denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3
   hlavních jídel,

   2. 75 Kč za oběd,

   včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,

   c) 25 Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 2,

   d) 110 Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. d) bodě 7,

   e)  60  Kč  za  kilogram  prádla za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d)
   bodech 8 a 9.

   § 7

   Tísňová péče

   (1)  Základní  činnosti  při  poskytování  tísňové  péče se zajišťují v
   rozsahu těchto úkonů:

   a)  poskytnutí  nebo  zprostředkování  neodkladné  pomoci  při  krizové
   situaci:

   1. poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace,

   2.  v  případě  akutního  ohrožení  života  nebo zdraví zprostředkování
   zákroku zdravotnické záchranné služby, policie nebo hasičů,

   b) sociálně terapeutické činnosti:

   socioterapeutické  činnosti,  jejichž  poskytování  vede k rozvoji nebo
   udržení  osobních  a  sociálních  schopností a dovedností podporujících
   sociální začleňování osob,

   c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   podpora  a  pomoc  při využívání běžně dostupných služeb a informačních
   zdrojů,

   d)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

   (2)  Maximální  výše  úhrady  za  poskytování  tísňové  péče  se  rovná
   skutečným nákladům na provoz technických komunikačních prostředků.

   § 8

   Průvodcovské a předčitatelské služby

   (1) Základní činnosti při poskytování průvodcovských a předčitatelských
   služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

   a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   1.  doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové
   a volnočasové aktivity a doprovázení zpět,

   2.  doprovázení  dospělých  do školy, školského zařízení, zaměstnání, k
   lékaři,  na  zájmové  a  volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a
   instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

   b)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

   2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

   3.  předčítání  nebo  jiný  způsob  zprostředkování  informace osobám s
   poruchami komunikace.

   (2)   Maximální   výše   úhrady   za   poskytování   průvodcovských   a
   předčitatelských   služeb   činí  120  Kč  za  hodinu,  podle  skutečně
   spotřebovaného  času  nezbytného  k  zajištění úkonů; pokud poskytování
   služby,  včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu,
   výše úhrady se poměrně krátí.

   § 9

   Podpora samostatného bydlení

   (1)  Základní  činnosti při poskytování podpory samostatného bydlení se
   zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

   a) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

   1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,

   2.  podpora  při  získávání  návyků  souvisejících  se zajištěním chodu
   domácnosti,

   3. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,

   4. pomoc se zajištěním stravy,

   5.  pomoc  při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního
   úklidu, úklidu po malování,

   6.  podpora  v  hospodaření  s  penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými
   pochůzkami,

   b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

   1. podpora při zvládání výchovy dětí v rodině,

   2. pracovně výchovná činnost s dětmi,

   3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
   a dovedností,

   4.  pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s rodinou a pomoc a
   podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

   5. podpora v oblasti partnerských vztahů,

   6.   podpora   při  získávání  návyků  souvisejících  se  zařazením  do
   pracovního procesu,

   c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   1.  doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové
   a volnočasové aktivity a doprovázení zpět,

   2.  doprovázení  dospělých  do školy, školského zařízení, zaměstnání, k
   lékaři,  na  zájmové  aktivity,  na  orgány  veřejné  moci  a instituce
   poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

   3.  podpora  při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného
   společenského  prostředí  včetně  využívání  běžně  dostupných služeb a
   informačních zdrojů,

   d) sociálně terapeutické činnosti:

   socioterapeutické  činnosti,  jejichž  poskytování  vede k rozvoji nebo
   udržení  osobních  a  sociálních  schopností a dovedností podporujících
   sociální začleňování osob,

   e)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

   2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

   (2)  Maximální  výše úhrady za poskytování podpory samostatného bydlení
   činí  120 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k
   zajištění  úkonů;  pokud  poskytování  služby, včetně času nezbytného k
   zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

   § 10

   Odlehčovací služby

   (1) Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují
   v rozsahu těchto úkonů:

   a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

   1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

   2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

   3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

   4.  pomoc  při  prostorové  orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i
   vnějším prostoru,

   b)  pomoc  při  osobní  hygieně  nebo  poskytnutí  podmínek  pro osobní
   hygienu:

   1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

   2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

   3. pomoc při použití WC,

   c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

   1.  zajištění  stravy  přiměřené době poskytování služby a odpovídající
   věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

   2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

   d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:

   1. ubytování,

   2.  úklid,  praní  a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení,
   žehlení,

   e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   1.  doprovázení  do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání,
   na  zájmové  a  volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce
   poskytující   veřejné  služby  a  jiné  navazující  sociální  služby  a
   doprovázení zpět,

   2.  pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s rodinou a pomoc a
   podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

   f) sociálně terapeutické činnosti:

   socioterapeutické  činnosti,  jejichž  poskytování  vede k rozvoji nebo
   udržení  osobních  a  sociálních  schopností a dovedností podporujících
   sociální začleňování osob,

   g)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

   2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

   h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

   1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
   a dovedností,

   2. podpora při zajištění chodu domácnosti.

   (2) Maximální výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb činí

   a)  120  Kč  za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k
   zajištění  úkonů,  za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), b), písm. c)
   bodě  2,  písm.  e)  až h); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času
   nezbytného  k  jejich  zajištění,  netrvá  celou hodinu, výše úhrady se
   poměrně krátí,

   b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 1

   1.  160  Kč  denně  za  celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních
   jídel,

   2. 75 Kč za oběd,

   včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,

   c)  200  Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d), včetně
   provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

   § 11

   Centra denních služeb

   (1)  Základní  činnosti  při  poskytování  sociálních služeb v centrech
   denních služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

   a)  pomoc  při  osobní  hygieně  nebo  poskytnutí  podmínek  pro osobní
   hygienu:

   1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

   2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

   3. pomoc při použití WC,

   b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

   1.  zajištění  stravy  přiměřené době poskytování služby a odpovídající
   věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

   2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

   c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

   1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
   a dovedností,

   2.  podpora  při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného
   společenského  prostředí  včetně  využívání  běžně  dostupných služeb a
   informačních zdrojů,

   d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   pomoc  při  obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora
   při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

   e) sociálně terapeutické činnosti:

   socioterapeutické  činnosti,  jejichž  poskytování  vede k rozvoji nebo
   udržení  osobních  a  sociálních  schopností a dovedností podporujících
   sociální začleňování osob,

   f)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

   (2)  Maximální  výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech
   denních služeb činí

   a)  120  Kč  za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k
   zajištění  úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), písm. b) bodě
   2  a  písm.  c)  až  f);  pokud  poskytování  těchto úkonů, včetně času
   nezbytného  k  jejich  zajištění,  netrvá  celou hodinu, výše úhrady se
   poměrně krátí,

   b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b) bodě 1

   1.  160  Kč  denně  za  celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních
   jídel,

   2. 75 Kč za oběd,

   včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

   § 12

   Denní stacionáře

   (1)  Základní  činnosti  při  poskytování  sociálních  služeb v denních
   stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

   a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

   1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

   2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

   3.  pomoc  při  prostorové  orientaci,  samostatném  pohybu ve vnitřním
   prostoru,

   4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

   b)  pomoc  při  osobní  hygieně  nebo  poskytnutí  podmínek  pro osobní
   hygienu:

   1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

   2. pomoc při použití WC,

   c) poskytnutí stravy:

   zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku,
   zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

   d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

   1. pracovně výchovná činnost,

   2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
   a dovedností,

   3.  vytvoření  podmínek  pro  zajišťování  přiměřeného  vzdělávání nebo
   pracovního uplatnění,

   e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   pomoc  při  obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora
   při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

   f) sociálně terapeutické činnosti:

   socioterapeutické  činnosti,  jejichž  poskytování  vede k rozvoji nebo
   udržení  osobních  a  sociálních  schopností a dovedností podporujících
   sociální začleňování osob,

   g)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

   (2)  Maximální  výše  úhrady za poskytování sociálních služeb v denních
   stacionářích činí

   a)  120  Kč  za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k
   zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a d) až g);
   pokud  poskytování  těchto  úkonů,  včetně  času  nezbytného  k  jejich
   zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,

   b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c)

   1.  160  Kč  denně  za  celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních
   jídel,

   2. 75 Kč za oběd,

   včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

   § 13

   Týdenní stacionáře

   (1)  Základní  činnosti  při  poskytování sociálních služeb v týdenních
   stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

   a) poskytnutí ubytování:

   1. ubytování,

   2.  úklid,  praní  a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení,
   žehlení,

   b) poskytnutí stravy:

   zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy
   a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

   c)  pomoc  při  osobní  hygieně  nebo  poskytnutí  podmínek  pro osobní
   hygienu:

   1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

   2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

   3. pomoc při použití WC,

   d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

   1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

   2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

   3.  pomoc  při  prostorové  orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i
   vnějším prostoru,

   4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

   e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

   1. pracovně výchovná činnost,

   2.  pomoc  při  obnovení  nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním
   prostředím,

   3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
   a dovedností,

   4.  vytvoření  podmínek  pro  zajišťování  přiměřeného  vzdělávání nebo
   pracovního uplatnění,

   f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   pomoc  při  obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora
   při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

   g) sociálně terapeutické činnosti:

   socioterapeutické  činnosti,  jejichž  poskytování  vede k rozvoji nebo
   udržení  osobních  a  sociálních  schopností a dovedností podporujících
   sociální začleňování osob,

   h)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

   (2)  Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v týdenních
   stacionářích činí

   a)  200  Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně
   provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

   b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)

   1. 160 Kč denně za celodenní stravu,

   2. 75 Kč za oběd,

   včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

   § 14

   Domovy pro osoby se zdravotním postižením

   (1)  Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro
   osoby se zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

   a) poskytnutí ubytování:

   1. ubytování,

   2.  úklid,  praní  a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení,
   žehlení,

   b) poskytnutí stravy:

   zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy
   a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

   c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

   1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

   2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

   3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

   4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

   5.  pomoc  při  prostorové  orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i
   vnějším prostoru,

   d)  pomoc  při  osobní  hygieně  nebo  poskytnutí  podmínek  pro osobní
   hygienu:

   1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

   2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

   3. pomoc při použití WC,

   e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

   1. pracovně výchovná činnost,

   2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
   a dovedností,

   3.  vytvoření  podmínek  pro  zajišťování  přiměřeného  vzdělávání nebo
   pracovního uplatnění,

   4. volnočasové a zájmové aktivity,

   f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních
   zdrojů,

   2.  pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s rodinou a pomoc a
   podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

   g) sociálně terapeutické činnosti:

   socioterapeutické  činnosti,  jejichž  poskytování  vede k rozvoji nebo
   udržení  osobních  a  sociálních  schopností a dovedností podporujících
   sociální začleňování osob,

   h)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

   (2)  Maximální  výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech
   pro osoby se zdravotním postižením činí

   a)  200  Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně
   provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

   b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)

   1. 160 Kč denně za celodenní stravu,

   2. 75 Kč za oběd,

   včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

   § 15

   Domovy pro seniory

   (1)  Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro
   seniory se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

   a) poskytnutí ubytování:

   1. ubytování,

   2.  úklid,  praní  a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení,
   žehlení,

   b) poskytnutí stravy:

   zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy
   a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

   c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

   1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

   2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

   3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

   4. pomoc při podávání jídla a pití,

   5.  pomoc  při  prostorové  orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i
   vnějším prostoru,

   d)  pomoc  při  osobní  hygieně  nebo  poskytnutí  podmínek  pro osobní
   hygienu:

   1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

   2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

   3. pomoc při použití WC,

   e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních
   zdrojů,

   2.  pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s rodinou a pomoc a
   podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

   f) sociálně terapeutické činnosti:

   socioterapeutické  činnosti,  jejichž  poskytování  vede k rozvoji nebo
   udržení  osobních  a  sociálních  schopností a dovedností podporujících
   sociální začleňování osob,

   g) aktivizační činnosti:

   1. volnočasové a zájmové aktivity,

   2.  pomoc  při  obnovení  nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním
   prostředím,

   3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
   a dovedností,

   h)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

   (2)  Maximální  výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech
   pro seniory činí

   a)  200  Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně
   provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

   b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)

   1. 160 Kč denně za celodenní stravu,

   2. 75 Kč za oběd,

   včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

   § 16

   Domovy se zvláštním režimem

   (1)  Základní  činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech se
   zvláštním režimem se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

   a) poskytnutí ubytování:

   1. ubytování,

   2.  úklid,  praní  a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení,
   žehlení,

   b) poskytnutí stravy:

   zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy
   a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

   c)  pomoc  při  osobní  hygieně  nebo  poskytnutí  podmínek  pro osobní
   hygienu:

   1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

   2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

   3. pomoc při použití WC,

   d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

   1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

   2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

   3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

   4. pomoc při podávání jídla a pití,

   5.  pomoc  při  prostorové  orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i
   vnějším prostoru,

   e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních
   zdrojů,

   2.  pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s rodinou a pomoc a
   podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

   f) sociálně terapeutické činnosti:

   socioterapeutické  činnosti,  jejichž  poskytování  vede k rozvoji nebo
   udržení  osobních  a  sociálních  schopností a dovedností podporujících
   sociální začleňování osob,

   g) aktivizační činnosti:

   1.  pomoc  při  obnovení  nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním
   prostředím,

   2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
   a dovedností,

   h)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

   (2)  Maximální  výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech
   se zvláštním režimem činí

   a)  200  Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně
   provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

   b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)

   1. 160 Kč denně za celodenní stravu,

   2. 75 Kč za oběd,

   včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

   § 17

   Chráněné bydlení

   (1) Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v
   rozsahu těchto úkonů:

   a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

   1. pomoc s přípravou stravy,

   2.  zajištění  celodenní  stravy  odpovídající věku, zásadám racionální
   výživy  a  potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních
   jídel,

   b) poskytnutí ubytování:

   1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,

   2.  v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a
   ošacení, žehlení,

   c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

   1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,

   2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,

   3.  podpora  v  hospodaření  s  penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými
   pochůzkami,

   d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

   1.  pomoc  při  obnovení  nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním
   prostředím,

   2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
   a dovedností,

   3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

   4. podpora v oblasti partnerských vztahů,

   5.   podpora   při  získávání  návyků  souvisejících  se  zařazením  do
   pracovního procesu,

   e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   1.  doprovázení  do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na
   zájmové  aktivity,  na  orgány  veřejné  moci  a  instituce poskytující
   veřejné služby a doprovázení zpět,

   2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních
   zdrojů,

   3.  pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s rodinou a pomoc a
   podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

   f) sociálně terapeutické činnosti:

   socioterapeutické  činnosti,  jejichž  poskytování  vede k rozvoji nebo
   udržení  osobních  a  sociálních  schopností a dovedností podporujících
   sociální začleňování osob,

   g)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

   2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

   (2) Maximální výše úhrady za poskytování chráněného bydlení činí

   a) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. a)

   1. 160 Kč denně za celodenní stravu,

   2. 75 Kč za oběd,

   včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,

   b)  200  Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. b), včetně
   provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

   c)  120  Kč  za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k
   zajištění  úkonů,  za  úkony uvedené v odstavci 1 písm. c) až g); pokud
   poskytování  těchto  úkonů,  včetně času nezbytného k jejich zajištění,
   netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

   § 18

   Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

   (1)   Základní   činnosti   při   poskytování   sociálních   služeb  ve
   zdravotnických  zařízeních  ústavní  péče se zajišťují v rozsahu těchto
   úkonů:

   a) poskytnutí ubytování:

   1. ubytování,

   2.  úklid,  praní  a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení,
   žehlení,

   b) poskytnutí stravy:

   zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy
   a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

   c)  pomoc  při  osobní  hygieně  nebo  poskytnutí  podmínek  pro osobní
   hygienu:

   1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

   2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

   3. pomoc při použití WC,

   d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

   1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

   2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

   3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

   4. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

   5.  pomoc  při  prostorové  orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i
   vnějším prostoru,

   e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních
   zdrojů,

   2.  pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s rodinou a pomoc a
   podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

   f) sociálně terapeutické činnosti:

   socioterapeutické  činnosti,  jejichž  poskytování  vede k rozvoji nebo
   udržení  osobních  a  sociálních  schopností a dovedností podporujících
   sociální začleňování osob,

   g) aktivizační činnosti:

   nácvik  a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
   dovedností,

   h)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

   (2)   Maximální   výše  úhrady  za  poskytování  sociálních  služeb  ve
   zdravotnických zařízeních ústavní péče činí

   a)  200  Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně
   provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

   b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)

   1. 160 Kč denně za celodenní stravu,

   2. 75 Kč za oběd,

   včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

   § 19

   Raná péče

   Základní  činnosti  při  poskytování  rané  péče se zajišťují v rozsahu
   těchto úkonů:

   a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

   1.  zhodnocení  schopností  a  dovedností  dítěte  i rodičů, zjišťování
   potřeb rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním,

   2. specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám,

   3. podpora a posilování rodičovských kompetencí,

   4.  upevňování  a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob,
   které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny,

   5.  vzdělávání  rodičů,  například  formou individuálního a skupinového
   poskytování   informací   a   zdrojů   informací,  seminářů,  půjčování
   literatury,

   6. nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte,

   7.  instrukce  při  nácviku  a  upevňování  dovedností  dítěte  s cílem
   maximálního  možného  využití  a  rozvoje  jeho  schopností  v  oblasti
   kognitivní, senzorické, motorické a sociální,

   b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   1.  pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s rodinou a pomoc a
   podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

   2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních
   zdrojů,

   c) sociálně terapeutické činnosti:

   1. psychosociální podpora formou naslouchání,

   2. podpora výměny zkušeností,

   3. pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny,

   d)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   1.  pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností,
   podpora svépomocných aktivit rodičů,

   2.  doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s
   dítětem,  popřípadě  jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se
   vývoje dítěte.

   § 20

   Telefonická krizová pomoc

   Základní   činnosti  při  poskytování  telefonické  krizové  pomoci  se
   zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

   a) telefonická krizová pomoc:

   krizová  práce  s  osobou  spočívající  v  jednorázovém nebo opakovaném
   telefonickém   kontaktu   osoby   s   pracovištěm  telefonické  krizové
   intervence,

   b)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

   2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

   § 21

   Tlumočnické služby

   Základní  činnosti  při poskytování tlumočnických služeb se zajišťují v
   rozsahu těchto úkonů:

   a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   1. tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené,

   2.  tlumočení pomocí Lormovy dotekové abecedy, popřípadě znakování ruku
   v  ruce,  nebo  obdobných  metod  pro  osoby  s kombinovaným zrakovým a
   sluchovým postižením,

   b)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

   2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

   § 22

   Azylové domy

   (1)  Základní  činnosti  při  poskytování sociálních služeb v azylových
   domech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

   a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

   1.  vytvoření  podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou
   stravy,

   2.   zajištění   nebo  poskytnutí  stravy  odpovídající  věku,  zásadám
   racionální výživy a potřebám dietního stravování,

   tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,

   b) poskytnutí ubytování:

   1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,

   2. umožnění celkové hygieny těla,

   3.  vytvoření  podmínek  pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního
   prádla, výměny ložního prádla,

   c)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   1.   pomoc   při   vyřizování   běžných   záležitostí  vyplývajících  z
   individuálních plánů,

   2.  pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s rodinou a pomoc a
   podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
   včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

   (2)  Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v azylových
   domech činí

   a) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. a) bodě 2

   1.  160  Kč  denně  za  celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních
   jídel,

   2. 75 Kč za oběd,

   včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,

   b) za úkony uvedené v odstavci 1 písm. b) celkem

   1. 120 Kč denně, nebo

   2.  jde-li o rodinu s nezletilými dětmi 90 Kč denně za dospělou osobu a
   60 Kč denně za dítě,

   včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

   § 23

   Domy na půl cesty

   (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domech na půl
   cesty se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

   a) poskytnutí ubytování:

   1.  ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu
   zpravidla nepřevyšující 1 rok,

   2.  vytvoření  podmínek  pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního
   prádla, výměny ložního prádla,

   b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   1.  pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s rodinou a pomoc a
   podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

   2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních
   zdrojů,

   c) sociálně terapeutické činnosti:

   1.  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo
   udržení  osobních  a  sociálních  schopností a dovedností podporujících
   sociální začleňování osob,

   2.   aktivity  zaměřené  na  budování  a  rozvoj  pracovních  návyků  a
   dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce,

   d)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

   2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

   (2)  Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domech na
   půl  cesty  činí  za  úkony  uvedené v odstavci 1 písm. a) 120 Kč denně
   celkem,   včetně   provozních   nákladů   souvisejících  s  poskytnutím
   ubytování.

   § 24

   Kontaktní centra

   Základní  činnosti  při  poskytování  sociálních  služeb  v kontaktních
   centrech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

   a) sociálně terapeutické činnosti:

   1.  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo
   udržení  osobních  a  sociálních  schopností a dovedností podporujících
   sociální začleňování osob,

   2.  poskytování  informací  o  rizicích spojených se současným způsobem
   života  a jejich snižování prostřednictvím metod založených na přístupu
   minimalizace škod,

   b)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

   2.  pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s rodinou a pomoc a
   podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

   c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

   1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,

   2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla.

   § 25

   Krizová pomoc

   Základní činnosti při poskytování krizové pomoci se zajišťují v rozsahu
   těchto úkonů:

   a) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:

   1. ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,

   2.  úklid,  praní  a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení,
   žehlení,

   b)  poskytnutí  stravy  nebo  pomoc  při  zajištění  stravy,  jde-li  o
   pobytovou formu služby:

   zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy
   a potřebám dietního stravování,

   c) sociálně terapeutické činnosti:

   krizová   intervence   a   další  socioterapeutické  činnosti,  jejichž
   poskytování  vede  k  překonání  krizového  stavu a zahájení následného
   terapeutického procesu,

   d)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

   2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

   § 25a

   Intervenční centra

   Základní  činnosti  při  poskytování  sociálních služeb v intervenčních
   centrech se poskytují v rozsahu těchto úkonů:

   a)   sociálně   terapeutické   činnosti:  krizová  intervence  a  další
   socioterapeutické   činnosti,  jejichž  poskytování  vede  k  překonání
   krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu,

   b)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

   2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

   c) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:

   1. ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,

   2.  vytvoření  podmínek  pro  praní,  drobné opravy a žehlení osobního,
   popřípadě ložního prádla a ošacení,

   d)  poskytnutí  stravy  nebo  pomoc  při  zajištění  stravy,  jde-li  o
   pobytovou formu služby:

   1.  zajištění  celodenní  stravy  odpovídající věku, zásadám racionální
   výživy a potřebám dietního stravování, nebo

   2. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy.

   § 26

   Nízkoprahová denní centra

   Základní  činnosti  při  poskytování sociálních služeb v nízkoprahových
   denních centrech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

   a)  pomoc  při  osobní  hygieně  nebo  poskytnutí  podmínek  pro osobní
   hygienu:

   1. umožnění celkové hygieny těla,

   2. pomoc při osobní hygieně,

   b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

   1. vytvoření podmínek pro přípravu stravy,

   2.  poskytnutí  stravy  odpovídající  věku, zásadám racionální výživy a
   potřebám dietního stravování;

   tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,

   c)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

   2.  pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s rodinou a pomoc a
   podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

   § 27

   Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

   Základní  činnosti  při  poskytování sociálních služeb v nízkoprahových
   zařízeních pro děti a mládež se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

   a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

   1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

   2. pracovně výchovná činnost s dětmi,

   3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
   a dovedností,

   4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

   b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   aktivity  umožňující  lepší  orientaci ve vztazích odehrávajících se ve
   společenském prostředí,

   c) sociálně terapeutické činnosti:

   socioterapeutické  činnosti,  jejichž  poskytování  vede k rozvoji nebo
   udržení  osobních  a  sociálních  schopností a dovedností podporujících
   sociální začleňování osob,

   d)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

   2.  pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s rodinou a pomoc a
   podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

   § 28

   Noclehárny

   Základní  činnosti  při poskytování sociálních služeb v noclehárnách se
   zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

   a)  pomoc  při  osobní  hygieně  nebo  poskytnutí  podmínek  pro osobní
   hygienu:

   1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,

   2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,

   b) poskytnutí přenocování:

   1. přenocování,

   2. úklid, výměna ložního prádla.

   § 29

   Služby následné péče

   (1) Základní činnosti při poskytování služeb následné péče se zajišťují
   v rozsahu těchto úkonů:

   a)  sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž
   poskytování  vede  k  trvalé abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo
   udržení  osobních  a  sociálních  schopností a dovedností podporujících
   sociální začleňování osob,

   b)   zprostředkování  kontaktu  se  společenským  prostředím:  aktivity
   umožňující   lepší   orientaci   ve   vztazích   odehrávajících  se  ve
   společenském prostředí,

   c)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

   2.  pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s rodinou a pomoc a
   podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

   d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:

   1. ubytování,

   2. zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení,

   3. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,

   e)  poskytnutí  stravy  nebo  pomoc  při  zajištění  stravy,  jde-li  o
   pobytovou formu služby:

   1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy, nebo

   2.  zajištění  celodenní  stravy  odpovídající věku, zásadám racionální
   výživy a potřebám dietního stravování.

   (2) Maximální výše úhrady za poskytování následné péče činí

   a)  170  Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d), včetně
   provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

   b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. e) bodě 2

   1.  160  Kč  denně  za  celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních
   jídel,

   2. 75 Kč za oběd,

   včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

   § 30

   Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

   Základní  činnosti  při  poskytování  sociálně aktivizačních služeb pro
   rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

   a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

   1. pracovně výchovná činnost s dětmi,

   2.  pracovně  výchovná  činnost s dospělými, například podpora a nácvik
   rodičovského  chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti,
   podpora  a  nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách,
   školských   zařízeních;   přitom   alespoň  70  %  těchto  činností  je
   zajišťováno formou terénní služby,

   3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
   a dovedností dítěte,

   4.  zajištění  podmínek  a  poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání
   dětí,

   5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

   b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   doprovázení  dětí  do  školy,  školského zařízení, k lékaři, na zájmové
   aktivity a doprovázení zpět,

   c) sociálně terapeutické činnosti:

   socioterapeutické  činnosti,  jejichž  poskytování  vede k rozvoji nebo
   udržení  osobních  a  sociálních  schopností a dovedností podporujících
   sociální začleňování osob,

   d)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

   2.  pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s rodinou a pomoc a
   podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

   § 31

   Sociálně   aktivizační   služby  pro  seniory  a  osoby  se  zdravotním
   postižením

   Základní  činnosti  při  poskytování  sociálně aktivizačních služeb pro
   seniory  a osoby se zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto
   úkonů:

   a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity,

   b) sociálně terapeutické činnosti:

   socioterapeutické  činnosti,  jejichž  poskytování  vede k rozvoji nebo
   udržení  osobních  a  sociálních  schopností a dovedností podporujících
   sociální začleňování osob,

   c)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

   2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

   § 32

   Sociálně terapeutické dílny

   (1)  Základní  činnosti  při  poskytování  sociálních služeb v sociálně
   terapeutických dílnách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

   a)  pomoc  při  osobní  hygieně  nebo  poskytnutí  podmínek  pro osobní
   hygienu:

   pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,

   b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

   1.  zajištění  stravy  přiměřené době poskytování služby a odpovídající
   věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

   2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

   c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a
   dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

   1. nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

   2. nácvik přesunu na vozík a z vozíku,

   d)  podpora  vytváření  a  zdokonalování základních pracovních návyků a
   dovedností:

   1.   nácvik   a   upevňování  motorických,  psychických,  sociálních  a
   pracovních schopností a dovedností,

   2.  pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění,  zprostředkování  kontaktu  s
   přirozeným sociálním prostředím.

   (2)  Maximální  výše úhrady za poskytování sociálních služeb v sociálně
   terapeutických  dílnách činí za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b) bodě
   1

   1.  160  Kč  denně  za  celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních
   jídel,

   2. 75 Kč za oběd,

   včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

   § 33

   Terapeutické komunity

   (1)   Základní   činnosti   při   poskytování   sociálních   služeb   v
   terapeutických komunitách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

   a) poskytnutí stravy:

   1.  vytvoření  podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou
   stravy,

   2.   zajištění   nebo  poskytnutí  stravy  odpovídající  věku,  zásadám
   racionální výživy a potřebám dietního stravování,

   b) poskytnutí ubytování:

   1. ubytování,

   2. zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení,

   3. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,

   c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   aktivity  umožňující  lepší  orientaci ve vztazích odehrávajících se ve
   společenském prostředí,

   d) sociálně terapeutické činnosti:

   1.   pracovní  terapie  a  další  socioterapeutické  činnosti,  jejichž
   poskytování  vede  k  trvalé abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo
   udržení  osobních  a  sociálních  schopností a dovedností podporujících
   sociální začleňování osob,

   2. výchovné, vzdělávací, aktivizační a volnočasové aktivity,

   e)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

   2.  pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s rodinou a pomoc a
   podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

   (2)   Maximální   výše   úhrady  za  poskytování  sociálních  služeb  v
   terapeutických komunitách činí

   a) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. a) bodě 2

   1.  160  Kč  denně  za  celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních
   jídel,

   2. 75 Kč za oběd,

   včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,

   b)  170  Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. b), včetně
   provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

   § 34

   Terénní programy

   Základní  činnosti  při  poskytování  terénních programů se zajišťují v
   rozsahu těchto úkonů:

   a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   aktivity  umožňující  lepší  orientaci ve vztazích odehrávajících se ve
   společenském prostředí,

   b)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

   2.  pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s rodinou a pomoc a
   podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

   3.  sociálně  terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji
   nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících
   sociální začleňování osob,

   4.  poskytování  informací  o rizicích, spojených se současným způsobem
   života  a  snižování  těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo
   omamných   a   psychotropních   látek  prostřednictvím  metod  přístupu
   minimalizace škod.

   § 35

   Sociální rehabilitace

   (1)   Základní   činnosti  při  poskytování  sociální  rehabilitace  se
   zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

   a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a
   dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

   1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,

   2.  nácvik  péče  o  domácnost,  například  péče o oděvy, úklid, drobné
   údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování,

   3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,

   4.  nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním
   prostoru,

   5.   nácvik   dovedností   potřebných   k   úředním  úkonům,  například
   vlastnoručního podpisu,

   b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   1.  doprovázení  dospělých  do školy, školského zařízení, zaměstnání, k
   lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

   2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,

   3. nácvik chování v různých společenských situacích,

   4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce
   s informacemi,

   c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

   upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a
   dovedností,

   d)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání
   osobních záležitostí:

   1.   podávání   informací  o  možnostech  získávání  rehabilitačních  a
   kompenzačních pomůcek,

   2. informační servis a zprostředkovávání služeb,

   e)  poskytnutí  ubytování,  jde-li  o pobytovou formu služby v centrech
   sociálně rehabilitačních služeb:

   1. ubytování,

   2.  úklid,  praní  a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení,
   žehlení,

   f)  poskytnutí  stravy,  jde-li  o  pobytovou  formu  služby v centrech
   sociálně rehabilitačních služeb:

   1.  zajištění  celodenní  stravy  odpovídající věku, zásadám racionální
   výživy a potřebám dietní stravy, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

   2. pomoc při podávání jídla a pití,

   g)  pomoc  při  osobní  hygieně  nebo  poskytnutí  podmínek  pro osobní
   hygienu,   jde-li   o   pobytovou  formu  služby  v  centrech  sociálně
   rehabilitačních služeb:

   1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

   2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

   3. pomoc při použití WC.

   (2)  Maximální  výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech
   sociálně rehabilitačních služeb činí

   a)  200  Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. e), včetně
   provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

   b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. f) bodě 1

   1. 160 Kč za celodenní stravu,

   2. 75 Kč za oběd,

   včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,

   c)  120  Kč  za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k
   zajištění  úkonů,  za  úkony  uvedené  v  odstavci  1  písm.  g); pokud
   poskytování  těchto  úkonů,  včetně času nezbytného k jejich zajištění,
   netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

   ČÁST TŘETÍ

   ZDRAVOTNÍ STAVY VYLUČUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

   § 36

   Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže

   a)   zdravotní   stav   osoby   vyžaduje  poskytnutí  ústavní  péče  ve
   zdravotnickém zařízení,

   b)  osoba  není  schopna  pobytu  v zařízení sociálních služeb z důvodu
   akutní infekční nemoci, nebo

   c)  chování  osoby  by  z  důvodu  duševní  poruchy  závažným  způsobem
   narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové
   sociální služby v domově se zvláštním režimem.

   ČÁST ČTVRTÁ

   KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

   § 37

   (1)  Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se skládá z
   obecné a zvláštní části.

   (2) Obecná část kurzu obsahuje tyto tematické okruhy:

   a)  úvod  do  problematiky  kvality  v  sociálních  službách, standardy
   kvality sociálních služeb,

   b)  základy  komunikace,  rozvoj  komunikačních dovedností, asertivita,
   metody alternativní komunikace,

   c) úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie,

   d) základy ochrany zdraví,

   e) etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva
   a důstojnost,

   f) základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě,

   g) sociálně právní minimum,

   h) metody sociální práce.

   (3) Zvláštní část kurzu obsahuje tyto tematické okruhy:

   a)  základy  péče  o  nemocné,  základy  hygieny,  úvod do problematiky
   psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění,

   b)  aktivizační,  vzdělávací  a  výchovné  techniky, základy pedagogiky
   volného času,

   c)  prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální
   služby,

   d) základy výuky péče o domácnost,

   e) odborná praxe,

   f) krizová intervence,

   g) úvod do problematiky zdravotního postižení,

   h)  zvládání  jednání  osoby,  které  je  poskytována  sociální služba,
   jestliže  toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život
   jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany.

   (4)  Minimální  rozsah  kurzu  je  celkem  150 výukových hodin, přičemž
   zvláštní část kurzu činí minimálně 80 výukových hodin.

   (5)  Počet  výukových  hodin  jednotlivých  tematických okruhů zvláštní
   části  kurzu  se  stanoví s přihlédnutím k odbornému zaměření účastníků
   kurzu,  jejich  pracovnímu  zařazení  a  druhu  sociální služby, kterou
   poskytují.

   § 37a

   Absolvování  kvalifikačního  kurzu pro pracovníky v sociálních službách
   se  nevyžaduje  u  fyzických  osob,  které  získaly  střední vzdělání s
   maturitní  zkouškou  v oborech vzdělání uvedených v příloze č. 4 k této
   vyhlášce.

   ČÁST PÁTÁ

   HODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

   § 38

   (1)  Plnění standardů kvality sociálních služeb se hodnotí podle stupně
   splnění  jednotlivých  kritérií systémem bodového hodnocení, přičemž se
   za každé kritérium započtou

   a) 3 body, jestliže kritérium je splněno výborně,

   b) 2 body, jestliže kritérium je splněno dobře,

   c) 1 bod, jestliže kritérium je splněno částečně, nebo

   d) 0 bodů, jestliže kritérium není splněno.

   (2)  Standardy  kvality sociálních služeb jsou uvedeny v příloze č. 2 k
   této vyhlášce.

   ČÁST ŠESTÁ

   NÁLEŽITOSTI  PRŮKAZU ZAMĚSTNANCE OBCE A ZAMĚSTNANCE KRAJE OPRÁVNĚNÉHO K
   VÝKONU ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

   § 39

   Průkaz  zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou
   působností  jako  sociální  pracovník a zaměstnance kraje zařazeného do
   krajského úřadu jako sociální pracovník, kterým se prokazuje při vstupu
   do  obydlí  za účelem vykonávání činností sociální práce, obsahuje tyto
   náležitosti:

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení a titul zaměstnance,

   c) fotografii zaměstnance,

   d) označení „sociální pracovník“,

   d)  označení  příslušného  úřadu,  který  průkaz  vydal, otisk úředního
   razítka a podpis vedoucího zaměstnance,

   e) dobu platnosti průkazu.

   ČÁST SEDMÁ

   PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

   § 40

   Za  kvalifikační  kurz  podle § 37 se považuje i kurz uskutečněný přede
   dnem  1. ledna 2007 vzdělávací institucí akreditovanou podle předpisů o
   zaměstnanosti^1),  pokud  obsah a rozsah tohoto kurzu byl srovnatelný s
   kvalifikačním  kurzem  podle  §  37, a akreditovaný kvalifikační kurz v
   oboru  všeobecný  sanitář  podle  zákona  o nelékařských zdravotnických
   povoláních^2) uskutečněný přede dnem 1. ledna 2007.

   ČÁST OSMÁ

   ÚČINNOST

   § 41

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

   Ministr:

   RNDr. Nečas v. r.

   Příloha 1

   Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby

   a) Mobilita:

   Za  schopnost  zvládat  tuto základní životní potřebu se považuje stav,
   kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy,
   pohybovat   se  chůzí  krok  za  krokem,  popřípadě  i  s  přerušováním
   zastávkami,  v  dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi
   po  schodech  v  rozsahu  jednoho  patra směrem nahoru i dolů, používat
   dopravní prostředky včetně bariérových.

   b) Orientace:

   Za  schopnost  zvládat  tuto základní životní potřebu se považuje stav,
   kdy  osoba  je  schopna  poznávat  a  rozeznávat  zrakem a sluchem, mít
   přiměřené  duševní  kompetence,  orientovat  se časem, místem a osobou,
   orientovat  se  v  obvyklém  prostředí  a  situacích a přiměřeně v nich
   reagovat.

   c) Komunikace:

   Za  schopnost  zvládat  tuto základní životní potřebu se považuje stav,
   kdy   osoba  je  schopna  dorozumět  se  a  porozumět,  a  to  mluvenou
   srozumitelnou  řečí  a  psanou  zprávou, porozumět všeobecně používaným
   základním  obrazovým  symbolům  nebo  zvukovým signálům, používat běžné
   komunikační prostředky.

   d) Stravování:

   Za  schopnost  zvládat  tuto základní životní potřebu se považuje stav,
   kdy  osoba  je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny,
   nápoj  nalít,  stravu  naporcovat,  naservírovat,  najíst  se  a napít,
   dodržovat stanovený dietní režim.

   e) Oblékání a obouvání:

   Za  schopnost  zvládat  tuto základní životní potřebu se považuje stav,
   kdy  osoba  je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem,
   oblékat  se  a  obouvat  se,  svlékat  se  a  zouvat  se, manipulovat s
   oblečením v souvislosti s denním režimem.

   f) Tělesná hygiena:

   Za  schopnost  zvládat  tuto základní životní potřebu se považuje stav,
   kdy  osoba  je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si
   jednotlivé  části  těla,  provádět celkovou hygienu, česat se, provádět
   ústní hygienu, holit se.

   g) Výkon fyziologické potřeby:

   Za  schopnost  zvládat  tuto základní životní potřebu se považuje stav,
   kdy  osoba  je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu,
   používat hygienické pomůcky.

   h) Péče o zdraví:

   Za  schopnost  zvládat  tuto základní životní potřebu se považuje stav,
   kdy  osoba  je  schopna  dodržovat  stanovený  léčebný  režim, provádět
   stanovená  léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné
   léky, pomůcky.

   i) Osobní aktivity:

   Za  schopnost  zvládat  tuto základní životní potřebu se považuje stav,
   kdy  osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si
   a  dodržet  denní  program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí
   jako  např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své
   záležitosti.

   j) Péče o domácnost:

   Za  schopnost  zvládat  tuto základní životní potřebu se považuje stav,
   kdy  osoba  je  schopna  nakládat  s  penězi  v rámci osobních příjmů a
   domácnosti,  manipulovat  s  předměty  denní potřeby, obstarat si běžný
   nákup,  ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj,
   vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek.

   Příloha 2

   Obsah standardů kvality sociálních služeb
 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------
      a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno
   poslání, cíle a zásady poskytované sociální
   služby a okruh osob, kterým je určena, a to
   v souladu se zákonem stanovenými základními
   zásadami poskytování sociálních služeb, druhem
   sociální služby a individuálně určenými potřebami
   osob, kterým je sociální služba poskytována; podle
 tohoto poslání, cílů a zásad poskytovatel postupuje;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým
   poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat
   vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální
   situace;
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní
   postupy zaručující řádný průběh poskytování
   sociální služby a podle nich postupuje;
------------------------------------------------------------------
d) Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla ne
   pro ochranu osob před předsudky a negativním
   hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku
   poskytování sociální služby.
------------------------------------------------------------------

 2. Ochrana práv osob

------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní
   pravidla pro předcházení situacím, v nichž by
   v souvislosti s poskytováním sociální služby
   mohlo dojít k porušení základních lidských práv
   a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení
   těchto práv osob dojde; podle těchto pravidel
   poskytovatel postupuje;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní
   pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy by
   mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob,
   kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel
   pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel
   poskytovatel postupuje;
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní
   pravidla pro přijímání darů; podle těchto
   pravidel poskytovatel postupuje.
------------------------------------------------------------------

 3. Jednání se zájemcem o sociální službu

------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní
   pravidla, podle kterých informuje zájemce
   o sociální službu srozumitelným způsobem
   o možnostech a podmínkách poskytování sociální
   služby; podle těchto pravidel poskytovatel
   postupuje;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální
   službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle,
   které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem
   bylo možné realizovat prostřednictvím sociální
   služby;
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní
   pravidla pro postup při odmítnutí zájemce
   o sociální službu z důvodů stanovených zákonem;
   podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
------------------------------------------------------------------

 4. Smlouva o poskytování sociální služby

------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní
   pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování
   sociální služby s ohledem na druh poskytované
   sociální služby a okruh osob, kterým je určena;
   podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování
   sociální služby postupuje tak, aby osoba
   rozuměla obsahu a účelu smlouvy;
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh
   poskytování sociální služby s ohledem na osobní
   cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání
   osoby;
------------------------------------------------------------------

 5. Individuální plánování průběhu sociální služby

------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní
   pravidla podle druhu a poslání sociální služby,
   kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování
   procesu poskytování služby; podle těchto pravidel
   poskytovatel postupuje;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh
   poskytování sociální služby s ohledem na osobní
   cíle a možnosti osoby;
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí,
   zda jsou naplňovány její osobní cíle;
------------------------------------------------------------------
d) Poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c)
   pro každou osobu určeného zaměstnance;
------------------------------------------------------------------
e) Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání
   a předávání potřebných informací mezi zaměstnanci
   o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým
   osobám.
------------------------------------------------------------------

Plnění  kritérií uvedených  v písmenech   d) a  e) se  nehodnotí u
poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance.

 6. Dokumentace o poskytování sociální služby

------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní
   pravidla pro zpracování, vedení a evidenci
   dokumentace o osobách, kterým je sociální služba
   poskytována, včetně pravidel pro nahlížení
   do dokumentace; podle těchto pravidel poskytovatel
   postupuje;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel vede anonymní evidenci jednotlivých
   osob v případech, kdy to vyžaduje charakter
   sociální služby nebo na žádost osoby;
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel má stanovenu dobu pro uchování
   dokumentace o osobě po ukončení poskytování
           sociální služby.
------------------------------------------------------------------

 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní
   pravidla pro podávání a vyřizování stížností
   osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální
   služby, a to ve formě srozumitelné osobám;
   podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat
   stížnost, jakou formou stížnost podat, na koho
   je možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat
   a jakým způsobem a o možnosti zvolit si zástupce
   pro podání a vyřizování stížnosti; s těmito
   postupy jsou rovněž prokazatelně seznámeni
   zaměstnanci poskytovatele;
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel stížnosti eviduje a vyřizuje je
   písemně v přiměřené lhůtě;
------------------------------------------------------------------
d) Poskytovatel informuje osoby o možnosti obrátit
   se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti
   na nadřízený orgán poskytovatele nebo na instituci
   sledující dodržování lidských práv s podnětem
   na prošetření postupu při vyřizování stížnosti.
------------------------------------------------------------------

 8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné
   služby a vytváří příležitosti, aby osoba mohla
   takové služby využívat;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel zprostředkovává osobě služby
   jiných fyzických a právnických osob podle
   jejích individuálně určených potřeb;
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech
   a vztazích s přirozeným sociálním prostředím;
   v případě konfliktu osoby v těchto vztazích
   poskytovatel zachovává neutrální postoj
------------------------------------------------------------------

 9. Personální a organizační zajištění sociální služby

------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel má písemně stanovenu strukturu
   a počet pracovních míst, pracovní profily,
   kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady
   zaměstnanců uvedených v § 115 zákona o sociálních
   službách; organizační struktura a počty
   zaměstnanců jsou přiměřené druhu poskytované
   sociální služby, její kapacitě a počtu a
   potřebám osob, kterým je poskytována;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel má písemně zpracovánu vnitřní
   organizační strukturu, ve které jsou stanovena
   oprávnění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců;
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní
   pravidla pro přijímání a zaškolování nových
   zaměstnanců a fyzických osob, které nejsou
   v pracovně právním vztahu s poskytovatelem;
   podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
------------------------------------------------------------------
d) Poskytovatel, pro kterého vykonávají činnost
   fyzické osoby, které nejsou s poskytovatelem
   v pracovně právním vztahu, má písemně zpracována
   vnitřní pravidla pro působení těchto osob
   při poskytování sociální služby; podle těchto
   pravidel poskytovatel postupuje.
------------------------------------------------------------------

Plnění  kritérií uvedených  v písmenech  a) až  d) se  nehodnotí u
poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance.

10. Profesní rozvoj zaměstnanců

------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel má písemně zpracován postup
   pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který
   obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování
   osobních profesních cílů a potřeby další
   odborné kvalifikace;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel má písemně zpracován program
   dalšího vzdělávání zaměstnanců;
   podle tohoto programu poskytovatel postupuje.
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel má písemně zpracován systém výměny
   informací mezi zaměstnanci o poskytované
   sociální službě; podle tohoto systému
   poskytovatel postupuje
------------------------------------------------------------------
d) Poskytovatel má písemně zpracován systém
   finančního a morálního oceňování zaměstnanců;
   podle tohoto systému poskytovatel postupuje
------------------------------------------------------------------
e) Poskytovatel zajišťuje pro zaměstnance,
   kteří vykonávají přímou práci s osobami,
   kterým je poskytována sociální služba, podporu
   nezávislého kvalifikovaného odborníka.
------------------------------------------------------------------

Plnění  kritérií uvedených  v písmenech   c) a  d) se  nehodnotí u
poskytovatele,  který  je  fyzickou  osobou  a  nemá  zaměstnance;
kritéria uvedená  v písmenech a)  a b) se  na tohoto poskytovatele
vztahují přiměřeně.

11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby

------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------
Poskytovatel určuje místo a dobu poskytování
sociální služby podle druhu sociální služby, okruhu
osob, kterým je poskytována, a podle jejich potřeb.
------------------------------------------------------------------

12. Informovanost o poskytované sociální službě

------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------
Poskytovatel má zpracován soubor informací
o poskytované sociální službě, a to ve formě
srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena.
------------------------------------------------------------------

13. Prostředí a podmínky

------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel zajišťuje materiální, technické
   a hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované
   sociální služby a její kapacitě, okruhu osob
   a individuálně určeným potřebám osob;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel poskytuje pobytové nebo ambulantní
   sociální služby v takovém prostředí, které je
   důstojné a odpovídá okruhu osob a jejich
   individuálně určeným potřebám.
------------------------------------------------------------------

Plnění   kritéria  uvedeného   v   písmenu   b)  se   nehodnotí  u
poskytovatele,  který  neposkytuje   sociální  služby  v  zařízení
sociálních služeb.

14. Nouzové a havarijní situace

------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel má písemně definovány nouzové
   a havarijní situace, které mohou nastat
   v souvislosti s poskytováním sociální služby,
   a postup při jejich řešení;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel prokazatelně seznámí zaměstnance
   a osoby, kterým poskytuje sociální službu,
   s postupem při nouzových a havarijních situacích
   a vytváří podmínky, aby zaměstnanci a osoby byli
   schopni stanovené postupy použít;
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel vede dokumentaci o průběhu a řešení
   nouzových a havarijních situací.
------------------------------------------------------------------

Plnění   kritéria  uvedeného   v   písmenu   b)  se   nehodnotí  u
poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance.

15. Zvyšování kvality sociální služby

------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda
   je způsob poskytování sociální služby v souladu
   s definovaným posláním, cíly a zásadami sociální
   služby a osobními cíly jednotlivých osob;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní
   pravidla pro zjišťování spokojenosti osob
   se způsobem poskytování sociální služby;
   podle těchto pravidel poskytovatel postupuje
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované
   sociální služby také zaměstnance a další
   zainteresované fyzické a právnické osoby;
------------------------------------------------------------------
d) Poskytovatel využívá stížností na kvalitu nebo
   způsob poskytování sociální služby jako podnět
   pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby.
------------------------------------------------------------------

   Příloha 3

   zrušena

   Příloha 4

   Obory  vzdělání,  při  jejichž  absolvování  se  nevyžaduje absolvování
   kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách

----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Název oboru vzdělání                                          Kód oboru vzdělání           Předchozí kód oboru
           vzdělání
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Sociální péče - pečovatelská činnost                               75-41-M/003                75-46-6/01
Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny               75-41-M/005                75-46-6/03
Sociální činnost - sociální pečovatelství                          75-41-M/008                76-52-6/01
Sociální činnost - sociální vychovatelství                         75-41-M/009                76-52-6/02
Sociální činnost v prostředí etnických minorit                     75-41-M/010                75-97-6
Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost         75-41-M/012                76-45-6/01
Vychovatelství                                                     75-31-M/002                76-41-6
Předškolní a mimoškolní pedagogika                                 75-31-M/005                76-50-6
Vychovatelství pro ústavy sociální péče                            75-31-L/501                76-51-6
Rodinná škola - sociální služby                                    78-41-M/003                63-44-6/01
Charitativní služby                                                69-55-J/001                63-67-3
Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních -                  69-55-E/005                55-91-2/02
pečovatelská práce
Sociální činnost v prostředí etnických minorit                     75-41-J/002                75-97-3
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------


   1)  §  108  zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č.
   382/2005 Sb.

   Vyhláška   č.   524/2004   Sb.,   o  akreditaci  zařízení  k  provádění
   rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.

   2) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti
   k  výkonu  nelékařských  zdravotnických  povolání  a  k výkonu činností
   souvisejících  s  poskytováním  zdravotní  péče  a  o  změně  některých
   souvisejících  zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),
   ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

   3)  Nařízení  vlády  č.  689/2004  Sb.,  o  soustavě  oborů  vzdělání v
   základním,  středním  a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších
   předpisů.