vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením


   388/2011 Sb.

   VYHLÁŠKA

   ze dne 29. listopadu 2011

   o  provedení  některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se
   zdravotním postižením

   Ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí  stanoví  podle § 37 zákona č.
   329/2011  Sb.,  o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o
   změně souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“):

   § 1

   Seznam  druhů  a typů zvláštních pomůcek určených osobám s těžkou vadou
   nosného  nebo  pohybového  ústrojí,  těžce  sluchově postiženým osobám,
   těžce  zrakově  postiženým  osobám  a  osobám  s  těžkou  nebo hlubokou
   mentální  retardací,  na  jejichž  pořízení  se  poskytuje příspěvek na
   zvláštní pomůcku, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

   § 2

   Dovednosti vodicího psa, které musí splňovat, jsou uvedeny v příloze č.
   2 k této vyhlášce.

   § 3

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

   Ministr:

   Dr. Ing. Drábek v. r.

   Příloha 1

   Seznam  druhů  a  typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním
   postižením,  na  jejichž  pořízení  se  poskytuje příspěvek na zvláštní
   pomůcku

   I.

   Zvláštní  pomůcky  určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového
   ústrojí

   1.  Osobám  se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1
   přílohy k zákonu:

   a)  dodatečná  úprava  motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující
   montáž,   např.  ruční  ovládání,  usnadňování  nastupování,  nakládání
   vozíku,

   b)  stavební  práce  spojené  s  uzpůsobením  koupelny a WC; jedná se o
   stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli
   o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.).

   2.  Osobám  se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1
   písm. c), d), g), j) a k) přílohy k zákonu:

   speciální  komponenty  osobního  počítače, např. uzpůsobená klávesnice,
   myš, speciální programové vybavení.

   3.  Osobám  se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1
   písm. a), b), d) až i) přílohy k zákonu:

   a) nájezdové ližiny,

   b) přenosná rampa.

   4.  Osobám  se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1
   písm. a) až g), i) a j) přílohy k zákonu:

   stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.

   II.

   Zvláštní pomůcky určené těžce zrakově postiženým osobá
   m

   1.  Osobám  se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2
   přílohy k zákonu:

   a) kalkulátor s hlasovým výstupem,

   b) digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem,

   c)  digitální  zápisník  pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo
   braillským displejem,

   d) speciální programové vybavení pro zrakově postižené.

   2.  Osobám  se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2
   písm. a) a b) přílohy k zákonu:

   a) vodicí pes,

   b) slepecký psací stroj,

   c) DYMO kleště,

   d) elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,

   e) elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,

   f) indikátor barev pro nevidomé,

   g) měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem,

   h) braillský displej pro nevidomé,

   i) tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé,

   j) hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé.

   3.  Osobám  se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2
   písm. a) až c) přílohy k zákonu:

   diktafon.

   4.  Osobám  se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2
   písm. b) až d) přílohy k zákonu:

   a) kamerová zvětšovací lupa,

   b) digitální zvětšovací lupa.

   III.

   Zvláštní pomůcky určené těžce sluchově postiženým osobám

   1.  Osobám  se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3
   přílohy k zákonu:

   a)  signalizace  bytového  zvonku, signalizace domovního zvonku, včetně
   instalace,

   b) signalizace pláče dítěte, včetně instalace,

   c)  speciální  programové  vybavení  (aplikace do telefonu, programy do
   osobního  počítače)  pro  edukaci  a reedukaci sluchu umožňující nácvik
   mluvení, odezírání nebo znakové řeči.

   2.  Osobám  se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3
   písm. b) přílohy k zákonu:

   individuální indukční smyčka.

   3.  Osobám  se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3
   písm. c) přílohy k zákonu:

   a) elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,

   b) elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé.

   4.  Osobám  se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3
   písm. b) a c) přílohy k zákonu:

   a) zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení,

   b) signalizace telefonního zvonění,

   c) telefonní zesilovač.

   IV.  Zvláštní  pomůcky určené osobám se zdravotním postižením, které je
   uvedeno v části I bodě 4 přílohy k zákonu

   a) motorové vozidlo,

   b) speciální zádržní systémy (nikoli běžné dětské autosedačky).

   Příloha 2

   Dovednosti vodicího psa

   Poslušnost, ovladatelnost a chování

   1.

   Ovladatelnost na vodítku za klidu, na místě.
   Cílem  dovednosti  je,  aby pes následoval osobu se zrakovým postižením
   při obratech a změně směru za klidu, na místě.

   2.

   Ovladatelnost psa na vodítku za pohybu.
   Cílem  dovednosti je, aby při chůzi pes zvládal chůzi na vodítku u nohy
   osoby se zrakovým postižením a kopíroval její pohyb.

   3.

   Polohy psa v klidu vedle osoby se zrakovým postižením.
   Dovednost  obsahuje  zvládání cviků sedni, lehni, vstaň u nohy osoby se
   zrakovým postižením.

   4.

   Aport.
   Cílem  dovednosti je, aby se upuštěný nebo odhozený předmět dostal zpět
   do  ruky  osoby se zrakovým postižením; pes usedne nebo zůstane v klidu
   před osobou se zrakovým postižením, popřípadě u její nohy.

   5.

   Odložení a ponechání psa o samotě
   se  provádí  v  místech  s  pohybem  osob  tak,  že  osoba  se zrakovým
   postižením  se  od psa vzdálí do takového místa, aby na ni pes neviděl.
   Odložený  pes  se  musí chovat klidně, neopouštět místo odložení, nesmí
   štěkat na kolemjdoucí a ani je nijak obtěžovat.

   6.

   Přivolání.
   Pes  se  musí okamžitě vrátit a s osobou se zrakovým postižením navázat
   tělesný  kontakt jako reakci na své jméno s povelem „ke mně“ (popřípadě
   jiný povel, píšťalka podle verbálních možností osoby). Cílem dovednosti
   je,  aby  pes  na povel osoby se zrakovým postižením zanechal dosavadní
   činnosti a okamžitě přiběhl na zavolání. Přivolání musí být pes schopen
   bez  ohledu  na  rušivé  vjemy  (např.  jiný  pes, jakékoli jiné zvíře,
   hračky,  děti, odhozená potrava, exkrementy). Pes je přivoláván z klidu
   (odložení) i z volného pohybu.

   7.

   Chování psa na veřejných prostranstvích.
   Pes  se  musí  umět  chovat  na veřejných prostranstvích, i když nevede
   osobu se zdravotním postižením. Nesmí obtěžovat kolemjdoucí, projevovat
   známky  strachu  nebo  agresivního  chování.  Musí  být čistotný, dobře
   ovladatelný,  klidný  v různorodých prostředích. Při odpočinku osoby se
   zrakovým  postižením,  v  restauraci,  čekárně, apod. musí pes zůstat v
   bezprostřední blízkosti osoby se zrakovým postižením. Není přípustné na
   žádost  osoby  se  zrakovým  postižením  učit psa dovednosti sloužící k
   obraně  nebo  ochraně  osoby  (osob)  nebo majetku, lovecké a slídičské
   dovednosti.

   8.

   Chování psa při průchodu skupinou osob.
   Cílem  dovednosti  je,  že  se pes nechová ke skupině osob bázlivě nebo
   agresivně,   neobtěžuje  skupinu  a  ochotně  vede  osobu  se  zrakovým
   postižením.

   9.

   Lhostejnost psa vůči zvukovým vjemům.
   Tímto   se   rozumí  lhostejnost  ke  hlukům  z  pneumatických  kladiv,
   kompresorů,  těžkých nákladních aut, střelby apod. Pes by na tyto zvuky
   neměl  reagovat vůbec nebo jen tak, aby jeho úlek nebo strach neohrozil
   bezpečnost osoby se zrakovým postižením.

   10.

   Lhostejnost psa vůči pachovým a zrakovým vjemům.
   Pes  by  měl  vést  osobu  se zrakovým postižením lhostejně kolem osob,
   vozidel,  psů  i  jiných  zvířat,  kolem obchodů s potravinami, nádob s
   odpadky,   pohozené   potravy,   apod.  Pokud  psa  určité  podněty  ze
   soustředění vyruší, musí se na povel neprodleně soustředit na výkon své
   činnosti.

   Dovednosti potřebné k vodění osoby se zrakovým postižením

   11.

   Zahájení a udržení směru a tempa chůze.
   Na povel „vpřed“ se dá pes do pohybu tak, aby vodič byl napnut. Pes jde
   po  levé  straně osoby se zrakovým postižením, musí jít před ní, aby jí
   mohl označit případné překážky. Pes v postroji má pravidelný krok, musí
   být  při  obvyklé  chůzi  uvolněný,  nesmí  příliš táhnout a bezdůvodně
   uhýbat  ze  směru  chůze  a  musí  se  soustředit na cestu. Pes se musí
   pohybovat  ve  stálém  tempu,  nesmí  chůzi  zrychlovat ani zpomalovat,
   nemá-li  k  tomu  závažný  důvod  (vyhýbání  se  překážkám apod.), musí
   umožňovat bezpečný a plynulý pohyb s ohledem na podmínky prostředí.

   12.

   Změna směru chůze.
   Pes  musí  podle  pokynů  změnit  směr  chůze  (odbočit do levé a pravé
   strany).  Na  povel „doleva“ nebo „vpravo“ odbočí buď ihned nebo, pokud
   to  vyžaduje  situace,  vyhledá  nejbližší  možné  a bezpečné místo pro
   odbočení  do  požadovaného  směru a pokračuje plynule v chůzi. Na povel
   „zpět“ udělá pes s osobou se zrakovým postižením obrat na pravou ruku o
   180 stupňů, vrací se po stejné trase a čeká na další povel.

   13.

   Změna tempa a přerušení chůze.
   Chce-li osoba se zrakovým postižením chůzi zrychlit, dá psovi opakovaný
   povel „vpřed“ a sama chůzi zrychlí. Pes musí povel uposlechnout a chůzi
   zrychlit,  aby  byl  vodič  stále  napnut.  Na  povel „pomalu“ musí pes
   zpomalit. Současně zpomaluje chůzi i osoba se zrakovým postižením, může
   psa  ovlivnit  i  mírným  škubnutím  vodiče. Přerušení chůze - na povel
   „stůj“ se pes okamžitě zastaví a čeká na další povel.

   14.

   Označení chodníku.
   Před vstupem do vozovky pes musí signalizovat okraj chodníku tak, že se
   zastaví co nejblíže u jeho hrany. Pes zastavuje vždy, i když se jedná o
   chodník  se  sníženým  nájezdem  pro  vozíčkáře. Pes stojí a čeká až na
   povel  k  převedení  přes  vozovku.  Při vstupu z vozovky na chodník je
   žádoucí,  aby  pes zastavil s předníma nohama na chodníku, aby se osoba
   se  zrakovým  postižením  co nejméně zdržovala ve vozovce. Není chybou,
   pokud  pes  označí  vstup z vozovky na chodník pouze krátkým zastavením
   nebo zpomalením chůze.

   15.

   Převádění přes vozovku.
   Vozovku musí pes přecházet na povel „převeď“ přímo, pokud není ve směru
   přecházení překážka, kterou je třeba obejít. Pes přechází vozovku kolmo
   na  chodník, vyrovnaným tempem chůze, nesmí během přecházení bezdůvodně
   zpomalit  nebo zastavit, aby se v jízdní dráze zdržoval co nejméně a co
   nejkratší dobu.

   16.

   Chůze po schodech.
   Schody  směrem  dolů  pes  označí tak, že zůstane stát na kraji prvního
   schodu  a  čeká  na  další povel. Není chybou, když před schody zpomalí
   tempo  chůze. Před schody směrem nahoru se zastaví s předníma nohama na
   prvním  schodu  a  vyčká  na další povel. Po schodech vyjde až na povel
   „vpřed“,  zpomalením nebo zastavením označí poslední schod. Pes musí po
   schodech  jít  plynule,  přiměřenou  rychlostí,  podle  potřeb osoby se
   zrakovým postižením, která jde vedle psa nebo za ním.

   17.

   Vyhýbání překážkám po pravé straně
   . Pokud se na trase nachází překážka na pravé straně, pes tuto překážku
   obchází  se  zrakově postiženou osobou po její levé straně tak, že musí
   nechat  volný  prostor,  aby  jím  osoba  se  zrakovým postižením mohla
   bezpečně projít a překážku minout. Není chybou, jestliže pes při míjení
   překážky   zvolní  rytmus  chůze  a  tím  upozorní  osobu  se  zrakovým
   postižením, že míjí nějaké nebezpečné místo.

   18.

   Vyhýbání překážkám po levé straně, průchod zúženým prostorem.
   Vyhýbání  překážkám  po  levé straně je obdobné jako v předchozím bodu,
   jen  s  tím  rozdílem,  že  pes s osobou se zrakovým postižením obchází
   překážku  z  její  pravé  strany.  Pokud se při průchodu okolo překážky
   prostor  zúží  tak,  že by pes s osobou se zrakovým postižením bezpečně
   neprošel, pes výrazně zpomalí tempo.

   19.

   Vyhýbání vysokým překážkám.
   Pes  musí umět řešit i vysoké překážky, pod kterými by sám podešel. Pes
   tyto  překážky  obchází  nebo označuje zastavením, není-li možno se jim
   vyhnout.  Tyto  zvýšené překážky se často vyskytují při opravách střech
   domů,  při  označení  výkopů,  lešení,  závory apod. Může se jednat i o
   větve stromů.

   20.

   Překážky pod úrovní terénu, terénní nerovnosti.
   Pes  musí  označit  a  bezpečně  se vyhnout překážkám pod úrovní terénu
   (díry v chodníku, nechráněné výkopy, velké louže).

   21.

   Pohyblivé překážky
   na  trase  jsou  chodci,  kočárky,  děti apod., které osoba se zrakovým
   postižením  se  psem  míjí  nebo  předchází.  V těchto případech se pes
   samostatně  rozhoduje,  z  které  strany překážku obejde tak, aby do ní
   osoba se zrakovým postižením nenarazila.

   22.

   Jízda na eskalátoru nebo travelátoru
   .   Pes   dovede   osobu  se  zrakovým  postižením  k  eskalátoru  nebo
   travelátoru,  který  jede  správným směrem, a zastaví tak, aby si mohla
   rukou  ověřit  směr  pohybu  madla.  Na  povel  „vpřed“ nastoupí pes na
   eskalátor  nebo  travelátor  zároveň  s  osobou se zrakovým postižením.
   Během jízdy pes v klidu stojí, neotáčí se, nesmí projevovat strach. Při
   vystupování   pes  v  klidu,  plynule  z  eskalátoru  nebo  travelátoru
   vystoupí.

   23.

   Vyvedení z nepřehledné situace.
   Jestliže  překážka  zabírá  celou  šíři  chodníku,  musí ji pes označit
   zastavením,  na  další  povel  se  jí  samostatně  a bezpečně vyhnout a
   pokračovat  ve směru chůze. Pes musí být schopen zhodnotit nepřehlednou
   situaci,  kdy  nelze dále pokračovat v chůzi. Je to tzv. „slepá trasa“,
   kdy  je  bezpečnost  osoby  se  zrakovým  postižením ohrožena. Osoba se
   zrakovým  postižením  dává  psovi  povel  „vyveď“.  Pes  se  musí  umět
   zorientovat  a  samostatně situaci vyřešit, obejít překážku a vrátit se
   zpět  na původní trasu. Pes na známé trase najde cestu zpět z interiéru
   (obchodní  domy,  nádraží)  ke  vchodovým  dveřím  a  najde trasu domů,
   jestliže osoba se zrakovým postižením ztratí orientaci.

   24.

   Schopnost chůze mimo chodníky a na venkově.
   Pes  musí  umět  pracovat v situaci, kdy po straně vozovky nejsou žádné
   vymezené chodníky. Podle pravidel silničního provozu musí jít chodec po
   levém  okraji.  Na  povel  „kraj“  se  musí pes držet levé krajnice tak
   těsně, jak to dovolují terénní nerovnosti. V relevantním případě lze na
   trase  použít  i  chůzi  po  pravé  krajnici.  Pes  musí  umět udržovat
   bezpečnou  vzdálenost od okraje (krajnice) vozovky na levé, popřípadě i
   na  pravé  straně.  Pes  musí být schopen pracovat i na venkově, kde za
   ploty štěkají psi, krajnice jsou nerovné, chodníky rozbité.

   Vyhledávací dovednosti

   25.

   Nalezení přechodu pro chodce.
   Pes musí nalézt správné místo pro přejití vozovky, přechod pro chodce -
   na  povel  „přechod“  nebo  „zebra“  anebo  v relevantním případě najít
   světelný  přechod  pro chodce. Pes při označení obrubníku zůstává stát,
   dokud nedostane povel k převedení přes vozovku.

   26.

   Nalezení schodů, eskalátoru nebo travelátoru.
   Na  povel  „schody“ pes musí umět nalézt schody a dovést k nim osobu se
   zrakovým postižením. Na povel pes rozliší směr schodů „nahoru“, „dolů“.
   Na  povel  „schody“  pes  vyhledává schody v exteriéru i interiéru, při
   nástupu do dopravních prostředků a při výstupu z dopravních prostředků.
   Po  nalezení  schodů  je  musí pes správně označit a bezpečně vést (bod
   16).  Na stejný povel pes vyhledává eskalátor i travelátor. Po nalezení
   eskalátoru  nebo  travelátoru, který jede správným směrem, jej musí pes
   bezpečně označit a nastoupit (bod 22).

   27.

   Nalezení dveří.
   Na  povel „dveře“ pes musí umět nalézt nejbližší dveře, dovést osobu se
   zrakovým  postižením do jejich těsné blízkosti a vyčkat na další povel.
   Je  žádoucí,  aby  pes  zastavil s hlavou pod klikou dveří. Po otevření
   dveří  jimi  pes s osobou bezpečně projde, zastaví a počká, až osoba se
   zrakovým  postižením  dveře  zavře.  Na  další povel pokračují ve směru
   chůze.  Pokud  jsou  dveře  otevřené, pes zpomalí tempo chůze a plynule
   projde  dveřmi  tak, aby měla osoba dostatek místa na bezpečné projití.
   Pes na povel „dveře“ nalézá dveře v exteriéru i interiéru, dveře do i z
   dopravních  prostředků,  dveře  do  výtahu  i  samootvírací  dveře. Pro
   nalezení  správných  dveří  se  používá  přídavný  povel  „doleva“ nebo
   „vpravo dveře“.

   28.

   Nalezení zastávky hromadné dopravy.
   Na  povel  „zastávka“  musí  pes  umět nalézt zastávku veřejné hromadné
   dopravy.  Pes  nesmí vykazovat známky nedůvěry nebo stresu při příjezdu
   prostředku veřejné hromadné dopravy.

   29.

   Nalezení chodníku.
   Na povel „chodník“ pes musí umět nalézt a označit okraj chodníku.

   30.

   Nalezení výtahu.
   Pes  vyhledá  a  označí  dveře  výtahu. Osoba se zrakovým postižením po
   otevření  dveří  dá  povel  „vpřed“  pes  vstoupí  do výtahu a na povel
   „místo“  zaujme  místo  u  stěny,  nevstává,  nepobíhá,  vstane  až  po
   zastavení výtahu na povel osoby.

   Dovednosti při cestování v dopravních prostředcích

   31.

   Nástup do dopravních prostředků.
   Při  nástupu  do  tramvaje,  autobusu a trolejbusu pes na povel „dveře“
   vyhledá a označí dveře (obvykle první) vozidla. Následuje povel „vpřed“
   a  po nastoupení zaujme pes na povel „místo“ místo za řidičem nebo jiné
   vhodné  místo  podle  konkrétního dopravního prostředku. Při nástupu do
   metra pes na povel „dveře“ vyhledá a označí kterékoliv dveře a na povel
   „vpřed“  a  „místo“ zaujme místo vlevo, popřípadě vpravo u protilehlých
   dveří.  Při  nástupu do vlaku pes na povel „dveře“ vyhledá dveře, osoba
   se  zrakovým  postižením pustí vodič postroje a drží psa na vodítku, na
   povel  „hop“  vyskočí  pes  do  vlaku na plošinu a čeká. Osoba nastoupí
   samostatně  za  psem. Pes musí nastupovat klidně, v relevantním případě
   najít  volné  sedadlo  a zaujmout určené místo. Pes musí být schopen na
   povel nastoupit do auta na určené místo podle typu vozidla.

   32.

   Výstup z dopravních prostředků.
   Při  vystupování  z  tramvaje,  autobusu,  trolejbusu,  metra  na povel
   „dveře“   musí   pes   najít   východ,   počkat  u  prvního  schodu,  u
   nízkopodlažních  dopravních  prostředků  u  hrany vozidla a poté jít na
   pokyn  za  osobou se zrakovým postižením (náležitým způsobem) rychlostí
   podle  potřeby  osoby  a s ohledem na situaci. Z metra vystupuje pes co
   nejplynuleji. Při výstupu z vlaku pes dovede osobu ke dveřím vagonu, na
   plošině  před  schody  osoba  psa  odloží  na  povel „zůstaň“ a z vlaku
   vystupuje  sama.  Poté  psa  k sobě přivolá. Při výstupu z auta smí pes
   opustit  auto až na pokyn, při otevření dveří zůstává v klidu a čeká na
   povel.

   33.

   Cestování.
   Při  cestování  nesmí  pes  projevovat  známky strachu nebo kinetózy. V
   metru  a  na  vlakových nástupištích se pes musí pohybovat v dostatečné
   vzdálenosti   od   kraje  nástupiště,  aby  nebyla  osoba  se  zrakovým
   postižením  ohrožena  pádem do kolejiště. Na tramvajových ostrůvcích se
   pes  musí  chovat  klidně,  pohybovat  se tak, aby neohrozil bezpečnost
   osoby  a  na  pokyn osoby opustit ostrůvek požadovaným směrem (nalezení
   přechodu pro chodce, nástup do tramvaje).

   Dovednosti v místě bydliště

   34.

   Obchody, lavičky v místě bydliště, cesta domů.
   V  místě  bydliště  se  pes  musí  naučit  potřebné  trasy pro osobu se
   zrakovým  postižením. Základní je trasa domů (obvykle na povel „domů“),
   dále  do  obchodu,  včetně  nalezení prodejního pultu, do parku, včetně
   nalezení lavičky, k lékaři, na poštu, apod. podle potřeb osoby.