Činnost Střediska podpory zaměstnávání v roce 2011

Blíží se konec roku 2011 a současně se pomalu ke konci blíží i dvouletý projekt TyfloCentra Olomouc ,, Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Olomouckém kraji“. Hlavními cíli projektu je udržet a zvýšit míru zaměstnanosti lidí se zrakovým postižením a rovněž také zařadit do pracovního procesu ty uživatele, kteří se obávají nástupu do práce, popřípadě je jejich přizpůsobivost na pracovní prostředí pomalejší.  

V rámci projektu mohli uživatelé například využít následující aktivity, které tento projekt nabízel:

- Motivační program:

V rámci tohoto programu proběhly čtyři ,,Zážitkové semináře“ dvakrát v Olomouci, v Prostějově a v Šumperku. Cílem seminářů bylo ukázat příklady dobré praxe, přiblížit zaměstnavatelům život osob se zrakovým postižením a představit možnosti zrakově postižených z hlediska pracovního uplatnění a odbourat některé předsudky s tím související.

- Příprava na zaměstnání:

V rámci této aktivity měli uživatelé možnost absolvovat pracovní diagnostiky - diagnostiku vlastních schopností tzv. ,,Květinu kariéry“, jejímž výstupem bylo vytipování oblastí, ve kterých by se mohl uživatel uplatnit a diagnostiku připravenosti pro výkon povolání jejímž výstupem bylo zmapování úrovně kompetencí důležitých pro pracovní uplatnění.
- Analýza pracovního místa:

Tato aktivita byla zaměřena na možné zaměstnavatele zrakově postižených.

 - Přímá asistence:

 Aktivita byla určena jak uživatelům tak i zaměstnavatelům. Uživatelé měli možnost využít asistence regionálních pracovníků při hledání vhodného zaměstnání a při nástupu do práce pomoc ve formě asistence na pracovišti.

 - Vzdělávání v tzv. měkkých dovednostech:

Vzdělávání probíhalo formou dvoudenních a třídenních kurzů. Uživatelé měli možnost absolvovat kurzy zaměřené na následující témata: Sebereflexe a sebepoznání, Osobní a firemní kultura, Komunikační dovednosti, Pracovní právo a seminář Jak se chovat na trhu práce.
- Job cluby:

Skupinové Job cluby byly zaměřené na různá témata z oblasti pracovního uplatnění (Jak psát životopis a průvodní dopis, Aktuální legislativa z oblasti pracovního práva, Etiketa, Jak se připravit na přijímací pohovor apod.). V rámci Job clubů mohli klienti využívat volný přístup k Internetu.
- Tréninkové zaměstnávání:

V rámci této aktivity měli uživatelé možnost získat zaměstnání na dobu 3 měsíce v TyfloCentru Olomouc na pozici Administrativní pracovník – operátor PC. Cílem této aktivity bylo vyhledávání informací a naplňování nově vzniklých internetových stránek www.prace-zp.cz a www.tyflonet.cz a dále rozvoj PC znalostí a dovedností na základě individuálního plánu tréninkového zaměstnance.

A jak to vidí uživatelé, kteří se do tohoto projektu zapojili? Z rozhovoru s klientkou M. Regionálního střediska podpory zaměstnávání Olomouc:

Jak jste se dozvěděla o TyfloCentru Olomouc, o.p.s. případně o probíhajícím projektu ,,Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Olomouckém kraji“?

Klientka M.: O TyfloCentru jsem už nějaké informace obdržela na základní škole (ZŠ prof. V. Vejdovského Litovel) a potom, co jsem ze zdravotních důvodů a po delší nemoci opustila předchozí zaměstnání, jsem nabídku služeb Regionálního střediska podpory zaměstnávání TyfloCentra viděla jako jednu z možností podpory při hledání nového vhodného pracovního uplatnění. O projektu na podporu zaměstnávání osob se zrakovým postižením jsem se dozvěděla od regionální pracovnice na individuálních schůzkách, kde jsem rovněž obdržela bližší informace o jednotlivých aktivitách tohoto projektu. Vzhledem k tomu, že jsem se zapojila do projektu v únoru 2011 měla jsem ještě možnost využít spousty aktivit, které tento projet nabízel, například vzdělávací kurzy, kurz individuální práce na PC, zážitkový seminář. Rovněž jsem absolvovala pracovní diagnostiku a měla možnost zapojit se Tréninkového zaměstnávání.

Co jste od projektu očekávala?

Klientka M.: Od projektu jsem očekávala prohloubení svých znalostí, schopností a získání další praxe, kterou bych mohla využít při hledání vhodného pracovního uplatnění.

Co jste díky zapojení se do projektu získala a co naopak Vám chybělo či vadilo?

Klientka M.: Díky projektu jsem získala stálé zaměstnání, rozšířila jsem si svoje znalosti v oblasti práce na PC. Dále jsem po absolvování vzdělávacích kurzů, které v rámci projektu proběhly, získala větší jistotu v komunikaci a větší náhled do toho, co vlastně chci v životě dělat a čím se chci zabývat. A co mi na projektu vadilo? Trochu mi vadila krátká doba trvání tréninkového zaměstnávání.

Na závěr bych i já ráda sdělila své dojmy, zážitky z právě probíhajícího projektu ze svého pohledu regionální pracovnice střediska Olomouc. Do projektu jsem se zapojila až v lednu 2011, kdy byl projekt skoro v polovině a jednotlivé aktivity už probíhaly naplno. Musím říct, že výběr aktivit byl široký a kdo měl zájem určitě si alespoň jednu sobě blízkou mohl najít. Velmi pozitivně na mě působily vzdělávací kurzy pro klienty. Na základě zpětných vazeb přinesly i druhotný efekt, který nebyl hlavním cílem projektu a to navázání a prohloubení přátelských vazeb mezi jednotlivými klienty regionálních středisek TyfloCentra Olomouc. A já jsem konečně měla možnost blíže poznat klienty mých spolupracovnic na regionech v Šumperku, v Prostějově a v Přerově. Dále velkým přínosem bylo i tréninkové zaměstnávání, které mi blíže umožnilo poznat mé klienty v pracovním procesu a někdy objevit v nich i skrytý potenciál, který by se třeba nemusel ani na individuálních schůzkách objevit.

Za Středisko podpory zaměstnávání Mgr. Hana Křupalová